Thông báo số 2527/TB-BKHCN

Chia sẻ: oggianoel

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Nội dung Text: Thông báo số 2527/TB-BKHCN

BỘ KHOA HỌC VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------- ---------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2012
Số: 2527/TB-BKHCN
THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN
CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu vào nước ta các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền công
nghệ đã qua sử dụng mà các nước đã loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm
môi trường,

Thực hiện quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá
quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài,

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây
chuyền công nghệ đã qua sử dụng tại Công văn số 571/TTg-KTTH ngày 27 tháng 4 năm
2012,

Trên cơ sở nắm bắt tình hình, thông tin về việc các nước loại bỏ máy móc, thiết bị, dây
chuyền công nghệ đã qua sử dụng do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường
trong thời gian vừa qua,

Trong khi chờ ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về vấn đề này, để kịp thời
ngăn chặn, quản lý máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo đúng
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sau khi thống nhất với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính
(Tổng cục Hải quan), Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Tạm ngừng nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử
dụng mà cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc đã công bố loại bỏ (2.255 doanh
nghiệp) thuộc 18 lĩnh vực, ngành nghề sau:

- Sản xuất sắt, thép, hợp kim, than luyện;

- Luyện kim đồng, chì, kẽm, điện phân nhôm;

- Sản xuất canxi cacbua, sợi hoá học, xi măng, kính phẳng;

- Sản xuất giấy, rượu - cồn, bột ngọt, acidcitric;
- Thuộc da, nhuộm và in.

Thông tin cụ thể xem tại Công văn số 2035/BKHCN-KHTC ngày 25 tháng 8 năm 2011
của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Trung Quốc công bố loại bỏ 2.255 doanh nghiệp
lạc hậu được gửi kèm theo Thông báo này.

2. Kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2012, đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan chỉ
cho phép thông quan các lô hàng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử
dụng có xuất xứ từ Trung Quốc nếu được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận không
thuộc diện tạm ngừng nhập khẩu như nêu tại khoản 1 Thông báo này.

Để xác nhận lô hàng máy móc, thiết bị, dây chuyên công nghệ có xuất xứ từ Trung Quốc
không thuộc các trường hợp bị tạm ngừng nhập khẩu nêu trên, đề nghị nhà nhập khẩu gửi
các hồ sơ sau đây về Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Hồ sơ nhập khẩu hàng hóa theo quy định;

- Tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ
(trong đó nêu rõ năm sản xuất, nơi sản xuất, năm bắt đầu sử dụng, địa điểm và đơn vị đã
sử dụng trước khi nhập khẩu).

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xem xét,
xác nhận và trả lời cho nhà nhập khẩu biết nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; trường hợp không
xác nhận sẽ nêu rõ lý do.

3. Quy định nêu tại khoản 1 Thông báo này không áp dụng đối với các loại máy móc,
thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được nhập khẩu không để sử dụng sản
xuất trong nước (tạm nhập, tái xuất; quá cảnh, chuyển khẩu...).

Thông tin về các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng mà các
nước khác đã loại bỏ sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát, cập nhật, thông
báo khi có thông tin.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Hiệp hội
doanh nghiệp, ngành nghề, các Tập đoàn, các Tổng Công ty liên quan đến sử dụng, nhập
khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ thông báo cho các doanh nghiệp thành
viên biết và thực hiện Thông báo này.

5. Trong quá trình thực hiện, các vướng mắc (nếu có) đề nghị gửi về Bộ Khoa học và
Công nghệ để phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét và báo cáo Thủ tướng Chính
phủ quyết định.


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng CP (để báo
cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
Chu Ngọc Anh
- Các Bộ, ngành;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ trư ởng, các Thứ trư ởng Bộ KH &CN;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Thương nhân nhập khẩu;
- H iệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ;
- Các Hiệp hội: Thép, Dệt may, Da giày, Xi măng, Giấy và bột giấy,
Rượu – Bia nư ớc giải khát;
- Các Tập đoàn: Hoá chất, Than khoáng sản;
- Lưu: VT, Vụ ĐTG.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản