Thông báo số 264/TB-VPCP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
2
download

Thông báo số 264/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 264/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với tỉnh Hậu Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 264/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 264/TB-VPCP Hà N i, ngày 26 tháng 8 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I T I BU I LÀM VI C V I T NH H U GIANG Ngày 17 tháng 8 năm 2009, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã thăm và làm vi c t i t nh H u Giang v D án Trung tâm i n l c Sông H u và Nhà máy i n Sông H u 1. Ti p và làm vi c v i Phó Th tư ng có các ng chí lãnh o t nh H u Giang: Nguy n Phong Quang, y viên Ban Ch p hành Trung ương ng, Bí thư T nh y; Lê H ng T nh, Phó Ch t ch y ban nhân dân t nh; Giám c các S , Th trư ng các cơ quan liên quan c a t nh H u Giang. Sau khi nghe lãnh o T p oàn D u khí Vi t Nam (Ch u tư d án Nhà máy i n Sông H u 1) báo cáo tình hình tri n khai th c hi n d án Trung tâm i n l c Sông H u và Nhà máy i n Sông H u 1 t i huy n Châu Thành, t nh H u Giang và ý ki n c a các ng chí lãnh o t nh; Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã k t lu n như sau: 1. Trung tâm i n l c Sông H u v i công su t 5.200 MW, g m 03 nhà máy ã ư c Th tư ng Chính ph giao T p oàn D u khí Vi t Nam u tư cơ s h t ng dùng chung cho c Trung tâm và làm ch u tư d án Nhà máy i n Sông H u 1, công su t 1200 MW (2x600 MW). Nhà máy i n Sông H u 1 hoàn thành theo úng ti n , ưa vào v n hành năm 2013, ng ý T p oàn D u khí Vi t Nam ti n hành l p ngay D án u tư, trình c p có thNm quy n phê duy t trong tháng 12 năm 2009. Trư ng h p D án ph i báo cáo Qu c h i xem xét, quy t nh ch trương u tư theo quy nh t i Ngh quy t s 66/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 c a Qu c h i, giao T p oàn D u khí Vi t Nam ph i h p v i B K ho ch và u tư khNn trương hoàn thành các th t c c n thi t, trình H i ng thNm nh Nhà nư c m b o trình Qu c h i ch m nh t t i Kỳ h p tháng 6 năm 2010. 2. Giao B Công Thương t ch c xây d ng quy ho ch và phê duy t t ng m t b ng dùng chung cho các nhà máy trong Trung tâm i n l c Sông H u, phân công các ch u tư th c hi n các công trình dùng chung. 3. Trên cơ s t ng m t b ng dùng chung ã ư c phê duy t, ng ý T p oàn D u khí Vi t Nam ng v n tri n khai công tác gi i phóng m t b ng, tái nh cư và chuNn b m t b ng Trung tâm i n l c Sông H u trong tháng 12 năm 2009.
  2. 4. V nguyên li u than: T p oàn D u khí Vi t Nam làm vi c v i T p oàn Công nghi p Than - Khoáng s n Vi t Nam có k ho ch nh p than cho các nhà máy i n khu v c ng b ng sông C u Long. Văn phòng Chính ph xin thông báo y ban nhân dân t nh H u Giang, các B và ơn v liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, PTTg Hoàng Trung H i; - Các B : Công Thương, K ho ch và u tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - T nh y, UBND t nh H u Giang; - Các T p oàn: i n l c VN, D u khí VN, CN Than-Khoáng s n VN; - VPCP: BTCN, các PCN, Văn Tr ng Lý - Các V : TKBT, TH, KTTH, P, C ng TT T; - Lưu: VT, KTN (5).
Đồng bộ tài khoản