Thông báo số 266/TB-VPCP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Thông báo số 266/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 266/TB-VPCP về kết luận của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương tại hội nghị công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 266/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 266/TB-VPCP Hà N i, ngày 27 tháng 8 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A NG CHÍ NGUY N SINH HÙNG, PHÓ TH TƯ NG CHÍNH PH , TRƯ NG BAN CH O TRUNG ƯƠNG T I H I NGHN CÔNG B K T QU SƠ B T NG I U TRA DÂN S VÀ NHÀ NĂM 2009 Ngày 13 tháng 8 năm 2009 t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph Nguy n Sinh Hùng, Trư ng Ban ch o T ng i u tra dân s và nhà Trung ương, ã ch trì H i ngh công b k t qu sơ b T ng i u tra dân s và nhà năm 2009. Tham d h i ngh có i di n các B Xây d ng, Qu c phòng, Công an, Ngo i giao, Ban Ch o T ng i u tra dân s và nhà Trung ương; Ban ch o các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; i di n các T ch c qu c t và các cơ quan thông t n, báo chí. Sau khi nghe báo cáo c a Thư ng tr c Ban Ch o Trung ương v công tác t ch c, ch o và tri n khai cu c T ng i u tra; k t qu sơ b cu c T ng i u tra; ý ki n c a m t s t nh, thành ph và ý ki n c a o di n Qu dân s Liên H p Qu c; Phó Th tư ng Chính ph , Trư ng Ban ch o T ng i u tra dân s và nhà Trung ương Nguy n Sinh Hùng ã k t lu n như sau: Cu c T ng i u tra dân s và nhà năm 2009 là cu c i u tra l n, thu th p nh ng thông tin quan tr ng v dân s và nhà trên ph m vi c nư c; ã huy ng l c lư ng r t l n c a toàn xã h i, c a các cơ quan thông tin i chúng, ư c ng bào c nư c ng h và tham gia v i 172 vùng i u tra, hơn 22 tri u h dân trong c nư c. Ban ch o các c p, l c lư ng i u tra viên, giám sát viên ã n l c r t cao, n nay chúng ta ã hoàn thành hai giai o n u c a T ng i u tra và công b k t qu sơ b cu c T ng i u tra. K t qu sơ b cu c T ng i u tra ư c công b có ý nghĩa và vai trò r t quan tr ng i v i vi c xác nh các ch tiêu kinh t -xã h i năm 2010 và các năm ti p theo. m b o cu c T ng i u tra t ư c m c tiêu ã ra, c n ti p t c tri n khai các bi n pháp c th làm t t các nhóm vi c l n sau: 1. Ban ch o các c p ti p t c phân tích, ánh giá, x lý s li u theo úng phương án, k ho ch ã ra, b o m tháng 9 năm 2010 công b ư c k t qu i u tra toàn b v i chính xác cao. th c hi n ư c yêu c u này c n ph i ti p t c th c hi n kh i lư ng công vi c l n, òi h i t t c các l c lư ng tham gia cu c t ng i u tra u ph i n l c r t cao, s d ng k thu t hi n i, phương pháp khoa h c. Trư ng h p c n b o m tin c y c a s li u i u tra thì t ch c phúc tra s li u theo úng quy trình, quy nh.
  2. 2. Ngay sau H i ngh này có th s d ng các s li u ã công b sơ b ph c v cho công tác theo yêu c u c a t ng ngành, t ng lĩnh v c. Giao T ng c c Th ng kê hư ng d n các B , ngành và a phương b o m tính th ng nh t c a vi c công b và s d ng các s li u này. Tránh tình tr ng s d ng ngay các s li u t i a phương mà chưa ư c phân tích, tính toán b o m chính xác và tin c y cao. 3. Ban ch o Trung ương và các c p th c hi n t ng k t, ánh giá rút kinh nghi m, ng th i có hình th c khen thư ng các t p th , các nhân có thành tích xu t s c, ng viên k p th i hoàn thành t t các công vi c ti p theo. Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan, ơn v bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v T T dân s và nhà (2b); - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; Ph m Văn Phư ng - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - UBGS tài chính Qu c gia; - Ngân hàng chính sách xã h i; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: VT, KTTH (5).
Đồng bộ tài khoản