Thông báo số 273/TB-VPCP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
87
lượt xem
14
download

Thông báo số 273/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 273/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 273/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 273/TB-VPCP Hà N i, ngày 01 tháng 09 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG THƯ NG TR C NGUY N SINH HÙNG T I CU C H P THƯ NG TR C BAN CH O NGHIÊN C U VÀ TH C HI N C I CÁCH CHÍNH SÁCH TI N LƯƠNG NHÀ NƯ C Ngày 27 tháng 8 năm 2009, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng – Trư ng Ban Ch o nghiên c u và th c hi n c i cách chính sách ti n lương Nhà nư c ã ch trì cu c h p Thư ng tr c Ban Ch o th o lu n m t s n i dung th c hi n án c i cách chính sách ti n lương, b o hi m xã h i và tr c p ưu ãi ngư i có công giai o n 2008 – 2012. Sau khi nghe lãnh o B N i v báo cáo tình hình tri n khai th c hi n nhi m v c i cách chính sách ti n lương và công tác ti n lương, ph c p công v , b o hi m xã h i và tr c p trong năm 2010, lãnh o B Lao ng - Thương binh và Xã h i báo cáo phương án i u ch nh m c lương t i thi u, lương hưu và tr c p ưu ãi ngư i có công năm 2010, lãnh o B Tài chính báo cáo v nhu c u và ngu n th c hi n c i cách ti n lương năm 2010 và ý ki n phát bi u c a các thành viên Ban Ch o, Phó Th tư ng thư ng tr c Chính ph Nguy n Sinh Hùng – Trư ng Ban Ch o ã k t lu n như sau: 1. V th c hi n c i cách chính sách ti n lương, b o hi m xã h i và tr c p ưu ãi ngư i có công giai o n 2008 – 2012 theo K t lu n s 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 c a H i ngh l n th sáu Ban ch p hành Trung ương khóa X. Ban Ch o nghiên c u và th c hi n c i cách chính sách ti n lương Nhà nư c c n t ch c sơ k t 3 năm (2008 - 2010) th c hi n K t lu n s 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 c a H i ngh l n th sáu Ban ch p hành Trung ương khóa X v c i cách chính sách ti n lương, b o hi m xã h i và tr c p ưu ãi ngư i có công giai o n 2008 – 2012: a) B N i v ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan xây d ng và ban hành cương ánh giá th c hi n chính sách ti n lương, b o hi m xã h i và tr c p ưu ãi ngư i có công và m t s chính sách kinh t - xã h i làm căn c cho các B , ngành và a phương t ch c sơ k t. b) Trên cơ s k t qu sơ k t c a các B , ngành và a phương, B N i v t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph vào cu i năm 2009, trong ó c n làm rõ: - Nh ng m t ư c, chưa ư c c a vi c th c hi n chính sách ti n lương, b o hi m xã h i và tr c p ưu ãi ngư i có công trong giai o n v a qua; tình hình xây d ng và
  2. tri n khai các án i m i cơ ch ho t ng và cơ ch tài chính (trong ó có ti n lương và khung giá d ch v ) i v i ơn v s nghi p công l p thu c các ngành Giáo d c và ào t o, Y t , Khoa h c Công ngh , Văn hóa, Th thao…; ánh giá m t tích c c và h n ch (n u có) c a vi c th c hi n phân bi t ti n lương theo các khu v c hư ng lương t ngân sách, s nghi p và s n xu t kinh doanh trong chính sách ti n lương chung; phân bi t chính sách ti n lương v i chính sách b o hi m xã h i và chính sách tr c p ưu ãi ngư i có công. - Nh ng gi i pháp c n th c hi n ti p t c hoàn thi n chính sách ti n lương, b o hi m xã h i và tr c p ưu ãi ngư i có công trong nh ng năm 2011 – 2012. 2. V th c hi n s a i nh ng b t h p lý v ti n lương, ph c p i v i cán b , công ch c, viên ch c trong cơ quan ng, Nhà nư c, M t tr n, các oàn th và l c lư ng vũ trang theo K t lu n s 40-KL/TW ngày 06 tháng 3 năm 2009 c a B Chính tr B N i v ch trì, ph i h p v i các B , ngành, cơ quan có liên quan khNn trương th c hi n nh ng n i dung sau: a) Hoàn ch nh và trình Th tư ng Chính ph ký ban hành Ngh nh c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 trong tháng 9 năm 2009. b) Ph i h p v i các cơ quan c a Qu c h i th c hi n theo quy trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t trình y ban Thư ng v Qu c h i s a i, b sung m c III B ng ph c p ch c v i v i cán b lãnh o c a Nhà nư c và i bi u Qu c h i ho t ng chuyên trách ban hành kèm theo Ngh quy t s 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004. c) Ph i h p v i Ban T ch c Trung ương hoàn ch nh d th o Quy t nh s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 128-Q /TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 theo úng tinh th n ch o c a B Chính tr t i K t lu n s 40-KL/TW ngày 06 tháng 3 năm 2009 và trình Ban Bí thư xem xét, quy t nh. 3. V phương án i u ch nh ti n lương và tr c p xã h i a) B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i B Tài chính xây d ng phương án i u ch nh ti n lương và tr c p năm 2010 theo l trình c i cách ti n lương và phù h p v i kh năng ngân sách, trình Th tư ng Chính ph v i các n i dung chính như sau: - i v i khu v c doanh nghi p: + Hoàn thi n phương án và s m ban hành các chính sách c n thi t th c hi n i u ch nh m c lương t i thi u i v i các doanh nghi p trong nư c t ngày 01 tháng 01 năm 2010, v i m c tăng lương t i thi u vùng th p nh t theo m c 12,3%; + Th c hi n i u ch nh m c lương t i thi u vùng i v i các doanh nghi p FDI trên cơ s i u ch nh m c lương t i thi u vùng v i các doanh nghi p trong nư c t ngày
  3. 01 tháng 01 năm 2010, b o m phù h p v i l trình th c hi n th ng nh t m c lương t i thi u gi a các lo i hình doanh nghi p. - Th c hi n i u ch nh m c lương t i thi u chung (b ng m c lương vùng th p nh t c a doanh nghi p trong nư c) t ngày 01 tháng 5 năm 2010 theo m c là 12,3% i v i nh ng ngư i hư ng lương t ngân sách nhà nư c và doanh nghi p trong nư c. - i v i ngư i ngh hưu, ngư i có công v i cách m ng, cũng th c hi n phương án i u ch nh tăng lương hưu và tr c p ưu ãi i v i ngư i có công theo m c là 12,3%, t ngày 01 tháng 5 năm 2010. b) B N i v ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư b sung vào d th o K ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2010 báo cáo Trung ương và Qu c h i v vi c t ch c th c hi n ch ph c p thâm niên ngh i v i nhà giáo và cán b qu n lý giáo d c. Trong ó, nêu rõ nh ng thu n l i và khó khăn v ngu n kinh phí cũng như m i quan h phát sinh i v i các ngành y t , văn hóa khi th c hi n ch ph c p thâm niên ngh cho nhà giáo và cán b qu n lý giáo d c… Vì v y, năm 2009 Chính ph chưa tri n khai th c hi n ch ph c p thâm niên ngh i v i nhà giáo và cán b qu n lý giáo d c, ng th i cũng chưa tri n khai th c hi n ch ph c p công v trong năm 2010. c) B Tài chính khNn trương tính toán kh năng ngân sách năm 2010, trong ó báo cáo rõ nh ng khó khăn v b o m ngu n kinh phí th c hi n i u ch nh ti n lương và tr c p năm 2010 theo l trình c i cách ti n lương trên cơ s ó làm rõ i u ki n th c hi n chính sách ti n lương năm 2010. 4. V ch ph c p i v i cán b công tác vùng sâu, vùng xa, vùng biên gi i, h i o, vùng có ông ng bào dân t c thi u s , chính sách thu hút sinh viên v công tác xã, phư ng, th tr n, B N i v khNn trương hoàn thi n án trình Th tư ng Chính ph trong tháng 9 năm 2009. Văn phòng Chính ph xin thông báo các thành viên Ban Ch o nghiên c u và th c hi n c i cách chính sách ti n lương Nhà nư c, các B , cơ quan liên quan bi t và t ch c th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các PTTg Chính ph ; - Các thành viên BC ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : TKBT, KTTH, TCCV, MDN, TH; - Lưu: VT, KGVX (3b). Ph m Văn Phư ng
Đồng bộ tài khoản