Thông báo số 274/TB-VPCP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Thông báo số 274/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 274/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về quy hoạch xây dựng nông thôn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 274/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 274/TB-VPCP Hà N i, ngày 3 tháng 9 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG THƯ NG TR C NGUY N SINH HÙNG T I CU C H P V QUY HO CH XÂY D NG NÔNG THÔN M I Ngày 24 tháng 8 năm 2009 t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng ã ch trì cu c h p v vi c quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn và b Tiêu chuNn - Quy chuNn k thu t qu c gia quy ho ch xây d ng nông thôn. Tham d cu c h p có Lãnh o các B : Xây d ng Giao thông v n t i, Văn hóa, Th thao và Du l ch, K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe ý ki n c a các B , Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng k t lu n như sau: 1. tri n khai có k t qu n i dung Ngh quy t trung ương VII v nông nghi p, nông dân, nông thôn, công tác quy ho ch ph i i trư c m t bư c, làm căn c tri n khai các n i dung c a Ngh quy t, nh t là xây d ng Chương trình m c tiêu qu c gia v xây d ng nông thôn m i. án quy ho ch xây d ng nông thôn m i (c p xã) ph i th c hi n ư c n i dung: quy ho ch s d ng t và h t ng thi t y u cho phát tri n s n xu t hàng hóa, công nghi p, ti u th công nghi p, d ch v ; quy ho ch phát tri n h t ng kinh t - xã h i - môi trư ng theo tiêu chuNn m i; quy ho ch phát tri n các khu dân cư m i và ch nh trang các khu dân cư hi n có theo hư ng văn minh, b o t n b n s c văn hóa và ph i phù h p v i t ch c không gian, yêu c u k t c u h t ng kinh t - xã h i và s n xu t c a t ng vùng kinh t , sinh thái và dân t c; trong ó quy ho ch h t ng kinh t - xã h i ph i g n k t v i quy ho ch vùng, huy n, t nh và ngành, b n v c a án quy ho ch xây d ng nông thôn c p xã ư c th hi n theo t l 1/2000. 2. y ban nhân dân c p xã t ch c xây d ng án quy ho ch xây d ng nông thôn m i c a xã d a trên cơ s tiêu chuNn, quy chuNn c a các ngành, ý ki n tham gia c a c ng ng dân cư. án ph i ư c H i ng nhân dân c p xã th o lu n và trình y ban nhân dân huy n phê duy t theo quy nh hi n hành. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, y ban nhân dân huy n ch o, c cán b hư ng d n, h tr các xã xây d ng án quy ho ch xây d ng nông thôn m i, ôn c, ki m tra vi c tri n khai th c hi n c a các xã; ph n u n h t năm 2010 v cơ b n hoàn thành vi c quy ho ch xây d ng nông thôn (c p xã). 3. Các b , ngành có liên quan ban hành tiêu chuNn, quy chuNn ngành có liên quan n quy ho ch xây d ng nông thôn và phát tri n nông thôn. Tiêu chuNn, quy chuNn ph i b o m yêu c u xây d ng trư c m t và lâu dài trong quá trình công nghi p hóa, hi n i hóa.
  2. Trong tháng 9 năm 2009 B Xây d ng ban hành tiêu chuNn, quy chuNn quy ho ch xây d ng nông thôn; hư ng d n quy trình, trình t th t c tri n khai xây d ng quy ho ch phát tri n h t ng kinh t - xã h i - môi trư ng, các khu dân cư m i và các khu dân cư cũ. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành tiêu chuNn, quy chuNn quy ho ch s n xu t nông nghi p, hư ng d n quy trình, trình t th t c tri n khai, th c hi n quy ho ch và h t ng thi t y u cho phát tri n s n xu t hàng hóa, công nghi p, ti u th công nghi p, d ch v . 4. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư xây d ng cơ ch chính sách, b trí kinh phí th c hi n quy ho ch xây d ng nông thôn m i. 5. ng ý, th ng nh t hai án: quy ho ch i m dân cư nông thôn và quy ho ch khu dân cư nông thôn t p trung vùng b nh hư ng thiên tai thành m t án "Quy ho ch xây d ng nông thôn trên ph m vi c nư c". Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan liên quan bi t, th c hi n. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Văn Tr ng Lý
Đồng bộ tài khoản