Thông báo số 275/TB-VPCP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
6
download

Thông báo số 275/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 275/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 275/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 275/TB-VPCP Hà N i, ngày 03 tháng 9 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH THÁI NGUYÊN Ngày 22 tháng 8 năm 2009, Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng ã thăm và làm vi c t i t nh Thái Nguyên. Cùng d làm vi c v i Th tư ng Chính ph có B trư ng B Tài chính, B trư ng B Công thương và lãnh o các cơ quan; Ban Tuyên giáo Trung ương, Kho b c Nhà nư c, T p oàn Công nghi p Than - Khoáng s n Vi t Nam. Sau khi nghe Ch t ch y ban nhân dân t nh Thái Nguyên báo cáo k t qu th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và an ninh qu c phòng 7 tháng u năm 2009, ti n th c hi n các n i dung ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 27/TB- VPCP ngày 22 tháng 01 năm 2009, nhi m v các tháng cu i năm 2009 và m t s ngh c a T nh, ý ki n c a lãnh o các B , ngành Trung ương, Th tư ng Chính ph ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG Nh ng khó khăn c a kh ng ho ng và suy thoái kinh t th gi i ti p t c nh hư ng và tác ng n kinh t trong nư c, s n xu t, kinh doanh, xu t khNu và u tư g p nhi u khó khăn nhưng ng b , chính quy n và nhân dân các dân t c t nh Thái Nguyên ã có nhi u n l c vư t qua khó khăn, thách th c, t p trung tri n khai th c hi n các ch trương chính sách, Ny m nh s n xu t i ôi v i b o m i s ng nhân dân nên ã t ư c k t qu áng khích l . 7 tháng u năm 2009 T nh ã t ư c k t qu khá: t c tăng trư ng kinh t t 7,52%, thu ngân sách t 790,14 t ng (b ng 69,01% d toán, tăng 16,8% so v i cùng kỳ); giá tr s n xu t công nghi p trên a bàn ư c t 5.532 t ng (b ng 63,58% k ho ch, tăng 11,3% so v i cùng kỳ); giá tr s n xu t nông nghi p t trên 1.233 t ng (tăng 2% so v i cùng kỳ); t ng m c lưu chuy n hàng hoá bán l và doanh thu d ch v tiêu dùng xã h i trên a bàn T nh t 4.164 t ng (b ng 59,5% k ho ch, tăng 23% so cùng kỳ). Các lĩnh v c văn hóa - xã h i có nhi u ti n b , th c hi n hi u qu các chính sách m b o an sinh xã h i; công tác phòng, ch ng tham nhũng, xây d ng h th ng chính tr ư c quan tâm; an ninh chính tr , tr t t - an toàn xã h i ư c gi v ng. T nh ã quan tâm n công tác quy ho ch, c i cách hành chính và công tác b i thư ng gi i phóng m t b ng, thu hút u tư. Trong i u ki n còn nhi u khó khăn nhưng Thái Nguyên ã có trên 200 d án c a các nhà u tư trong và ngoài nư c, trong ó trên 70
  2. d án ã và ang tri n khai th c hi n. ây là m t d u hi u tích c c, áng m ng c a ng b , chính quy n và nhân dân các dân t c t nh Thái Nguyên. II. NHI M V TRONG TH I GIAN T I Thái Nguyên c n t p trung ch o ph n u hoàn thành các m c tiêu c a k ho ch năm 2009, trong ó t p trung vào nh ng v n ch y u sau: 1. Ti p t c huy ng các ngu n l c và ph n u th c hi n th ng l i các nhi m v , ch tiêu phát tri n kinh t xã h i, m b o an ninh qu c phòng trong năm 2009 góp ph n vào công cu c xây d ng, i m i t nư c. 2. Ti p t c t ch c tri n khai th c hi n t t các ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 27/TB-VPCP ngày 22 tháng 0 1 năm 2009, ng th i ch ng ph i h p v i các B , ngành tri n khai Ny m nh th c hi n các chương trình, m c tiêu, c bi t là v xây d ng cơ b n, khNn trương gi i ngân thanh toán v n xây d ng cơ b n m b o hi u qu , ch t lư ng. 3. Ph i h p v i B Giao thông v n t i và các a phương tri n khai kh i công xây d ng ư ng Cao t c Hà N i - Thái Nguyên, c i t o nâng c p ư ng Qu c l 3 cũ. 4. Tri n khai có hi u qu các chương trình v nhà cho ngư i nghèo, ngư i có thu nh p th p, nhà cho công nhân trong các khu công nghi p, c bi t là nhà cho sinh viên. 5. Ny m nh công tác quy ho ch các Khu công nghi p t p trung, các công trình du l ch tr ng i m. Trong thu hút u tư ph i quan tâm n hi u qu kinh t , hi u qu xã h i và b o v môi trư ng. 6. i v i m t s d án ã ư c phê duy t mà ti n chưa áp ng ư c yêu c u thì T nh ph i rà soát l i b o m s h p lý c a d án v kinh t cũng như các v n an sinh - xã h i. III. V M T S NGHN C A T NH 1. Giao B K ho ch và u tư, B Tài chính và các B , ngành liên quan b o m v n u tư Thái Nguyên Ny nhanh tri n khai th c hi n các n i dung Ngh quy t 37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 c a B Chính tr v phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i và b o m qu c phòng, an ninh vùng Trung du và mi n núi B c b n năm 2010 trên a bàn nh m xây d ng t nh Thái Nguyên tr thành m t trong nh ng trung tâm v kinh t , văn hoá, y t , giáo d c - ào t o có uy tín c a vùng và c nư c theo hư ng phát tri n b n v ng, văn minh, hi n i. 2. V d án ư ng cao t c Hà N i - Thái Nguyên: B Giao thông v n t i khNn trương hoàn t t các th t c theo quy nh kh i công trong tháng 9 năm 2009. Các a phương: Hà N i, Thái Nguyên, B c Ninh có trách nhi m th c hi n và làm t t vi c gi i phóng m t b ng, công tác tái nh cư b o m i u ki n cho d án th c hi n theo úng ti n .
  3. 3. V c i t o, nâng c p Qu c l 3 cũ ( o n t c u u ng n Km 63) t tiêu chuNn c p III (4 làn xe): trư c h t các cơ quan có trách nhi m ph i Ny m nh vi c xây d ng, phê duy t d án theo úng quy nh. Trên cơ s ó giao B K ho ch và u tư, B Tài chính cân i v n tri n khai th c hi n d án. ng ý v : “nguyên t c vi c ch nh th u th c hi n d án trên. B Giao thông v n t i ch o th c hi n ch n nhà th u có năng l c tài chính, chuyên môn, m b o th c hi n d án trong th i gian s m nh t; y ban nhân dân t nh Thái Nguyên là ch u tư có trách nhi m gi i phóng m t b ng trong quý IV/2009 kh i công d án. Trư ng h p nhà u tư có năng l c v tài chính và chuyên môn ngh ư c u tư theo hình th c BOT i v i d án này, B Giao thông v n t i xem xét báo cáo Th tư ng Chính ph . 4. i v i ư ng h m xuyên Tam o: giao B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Xây d ng và y ban nhân dân các t nh: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc nghiên c u, l p d án và báo cáo các cơ quan có thNm quy n theo quy nh. 5. V công tác quy ho ch: T nh c n ch o t t vi c qu n lý l p và th c hi n theo quy ho ch: quy ho ch xây d ng, quy ho ch các khu công nghi p, quy ho ch vùng chi n khu cách m ng ATK liên hoàn (g m các t nh Thái Nguyên, Tuyên Quang và B c K n); quy ho ch khu du l ch H Núi C c; quy ho ch khu ô th phía Tây thành ph Thái Nguyên; quy ho ch xây d ng khu ô th sinh viên; quy ho ch trung tâm dân cư nông thôn... 6. ng ý v ch trương thành l p C c H i quan Thái Nguyên trên cơ s nâng c p Chi c c H i quan Cao B ng t i Thái Nguyên. Giao B Tài chính hư ng d n theo úng quy nh. 7. B K ho ch và u tư báo cáo Th tư ng Chính ph v vi c b sung các khu công nghi p c a t nh Thái Nguyên vào danh m c các khu công nghi p qu c gia. Vi c c i t o, nâng c p các tuy n ê khu v c lưu v c Sông C u k t h p t t ch c năng m b o phòng ch ng l t bão v i làm ư ng giao thông ph c v lưu thông hàng hóa và phát tri n kinh t - xã h i. 8. T nh t p trung ch o và t ch c th c hi n t t vi c xây d ng các công trình Nhà sinh viên giai o n 1; ph i h p v i B Xây d ng l p quy ho ch và tri n khai giai o n 2 (2011 - 2015) xây d ng khu ô th sinh viên. 9 . ng ý t nh Thái Nguyên ư c ng v n k ho ch năm 2010 th c hi n xoá nhà d t nát cho h nghèo. Giao B Tài chính x lý c th . Văn phòng Chính ph xin thông báo y ban nhân dân t nh Thái Nguyên, các B , ngành, cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M
  4. Ph m Văn Phư ng
Đồng bộ tài khoản