Thông báo số 2759/2001/TM-XNK

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
50
lượt xem
3
download

Thông báo số 2759/2001/TM-XNK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 2759/2001/TM-XNK về việc nhập khẩu mũ giầy may sẵn để gia công xuất khẩu do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 2759/2001/TM-XNK

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2759/2001/TM-XNK Hà N i, ngày 09 tháng 11 năm 2001 THÔNG BÁO C A B THƯƠNG M I S 2769/2001/TM-XNK NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM 2001 V VI C NH P KH U MŨ GI Y MAY S N Đ GIA CÔNG XU T KH U Th c hi n ý ki n k t lu n c a Phó Th tư ng Nguy n M nh C m trong cu c h p bàn v công tác xu t kh u c a hai ngành hàng d t may và da gi y (Công văn s 132/TB- VPCP ngày 03 tháng 10 năm 2001 c a Văn phòng Chính ph ). Nh m h tr cho ngành s n xu t da gi y t ng bư c phát tri n, khuy n khích các doanh nghi p tăng t l s d ng ngu n nguyên li u trong nư c và n đ nh vi c làm cho ngư i lao đ ng trong khâu s n xu t mũ gi y; B Thương m i thông báo: Vi c nh p kh u mũ gi y may s n đ gia công xu t kh u v n ti p t c th c hi n theo Thông tư liên t ch s 02/2000/TTLT-BTM-BCN ngày 18/2/2000 c a B Thương m i và B Công nghi p. C th là: - Không nh p kh u các lo i mũ gi y may s n trong nư c có kh năng s n xu t đ s n xu t và gia công hàng xu t kh u. - Đ i v i lo i mũ gi y có công ngh s n xu t m i trong nư c chưa s n xu t đư c, các doanh nghi p có nhu c u nh p kh u ph i có xác nh n b ng văn b n c a B Công nghi p. Trên cơ s xác nh n c a B Công nghi p, T ng c c H i quan làm th t c nh p kh u cho doanh nghi p. B Thương m i thông báo đ các cơ quan h u quan bi t và đ ngh ch đ o th c hi n. Mai Văn Dâu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản