Thông báo số 2786/TB-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
2
download

Thông báo số 2786/TB-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 2786/TB-BTS về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Việt Thắng tại cuộc họp Ban công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người Bộ thuỷ sản ngày 23/11/2005 do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 2786/TB-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2786/TB-BTS Hà N i, ngày 24 tháng 11 năm 2005 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N VI T TH NG T I CU C H P BAN CÔNG TÁC PHÒNG CH NG DNCH CÚM GIA C M VÀ I DNCH CÚM NGƯ I B THU S N NGÀY 23/11/2005 Ngày 23/11/2005, Th trư ng Nguy n Vi t Th ng ã ch trì cu c h p Ban công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i B Thu s n (sau ây g i là Ban công tác) thành l p theo Quy t nh s 1267/Q -BTS ngày 02/11/2005 c a B trư ng B Thu s n. ây là phiên h p u tiên tri n khai công tác. Sau khi nghe Phó Ban thư ng tr c báo cáo D th o “K ho ch hành ng khNn c p phòng, ch ng d ch cúm gia c m (H5N1) và i d ch cúm ngư i” c a B Thu s n, nghe các thành viên d h p tham gia ý ki n, Th trư ng Nguy n Vi t Th ng - Trư ng Ban công tác ã k t lu n như sau: 1. Phê bình 03 thành viên c a Ban công tác ã không b trí d cu c h p này. 2. Xác nh Ban công tác có nhi m v và trách nhi m trong toàn ngành Th y s n. 3. Giao C c Qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y Th y s n là cơ quan thư ng tr c c a B Thu s n v công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i. Nhi m v này ư c c th hoá trong k ho ch hành ng; tuy nhiên Th trư ng nh n m nh m t s v n sau: - C c chuNn b và g i cho B trư ng, các thành viên c a Ban công tác m t b h sơ tài li u c n thi t làm vi c. - Cơ b n nh t trí D th o k ho ch hành ng như ông C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y Th y s n – Phó Ban thư ng tr c công tác trình bày v quan i m hành ng và t ch c hành ng c th ; song D th o c n s a i và b sung m t s v n v n i dung k ho ch như sau: + Quan i m hành ng c a ngành Th y s n là bám sát chương trình k ho ch hành ng chung c a Ban ch o Qu c gia v phòng ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i xây d ng hành ng c a ngành Th y s n, ch ng chuNn b i u ki n tham gia th c hi n nh ng nhi m v c th khi ư c Ban ch o Qu c gia phân công v i quy t tâm không x y ra i d ch cúm ngư i. + Cơ quan thư ng tr c, C c Qu n lý ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y Th y s n l p báo cáo th ng kê kh năng d ng c trang thi t b (PCR) tham gia h tr xét
  2. nghi m vi rút cúm gia c m (H5N1), k ho ch t ch c ào t o g p ngư i làm xét nghi m kèm theo d trù kinh phí ào t o g i B và Ban công tác. Ph i h p v i V K ho ch Tài chính m b o kinh phí cho Ban công tác ho t ng. C p nh t d ch b nh toàn qu c theo dõi. Căn c vào các giai o n phòng ch ng d ch ã nêu trong k ho ch, úng t n su t k ho ch quy nh, báo cáo B trư ng và Ban công tác v tình hình d ch b nh trong toàn qu c, toàn ngành và 03 t nh B trư ng ư c Chính ph phân công ph trách. Báo cáo Ban ch o Qu c gia 10 ngày/l n i v i giai o n 1, 05 ngày/l n i v i giai o n 2 và hàng ngày i v i giai o n 3. + K ho ch này ph i ư c g i n các ơn v trong toàn Ngành. + C c c n thành l p T công tác thư ng tr c và thông báo t i các ơn v trong toàn Ngành và các cơ quan liên quan s máy i n tho i, máy fax c a thư ng tr c ti n liên h . + Ban công tác s ho t ng theo tinh th n và phương th c như Ban ch huy phòng ch ng l t bão c a ngành. S t ch c các oàn ki m tra n các a phương cơ s khi c n thi t. + Giao cho Văn phòng B , Trung tâm Tin h c, T p chí Th y s n, Công oàn Th y s n Vi t Nam ch ng tuyên truy n và ph i h p khi c n thi t tuyên truy n trong toàn Ngành v v n này. + Th trư ng các ơn v tr c thu c B , ngoài vi c ph i h p th c hi n các nhi m v theo k ho ch và theo s phân công c a Ban công tác còn có trách nhi m ch ng xây d ng k ho ch hành ng riêng c a ơn v mình trong ó chú tr ng vi c ph bi n n toàn th cán b công nhân viên Ch th s 53/CT-TW ngày 28/10/2005 c a Ban Bí thư Trung ương ng và Ch th s 34/2005/CT-TTg ngày 15/10/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai các bi n pháp c p bách ngăn ch n d ch cúm gia c m (H5N1) và i d ch cúm ngư i. Chú tr ng phát hi n s m ngư i b b nh k p th i t ch c c p c u ho c ưa i i u tr . T ch c tNy trùng, tiêu c các phòng làm vi c c a cơ quan, khu t p th do cơ quan qu n lý có s hư ng d n c a y t . Các ơn v ph i thành l p Ban công tác phòng ch ng d ch c a ơn v . Ban công tác phòng ch ng d ch cúm c a Văn phòng s m nhi m v liên h cơ s y t thu n ti n nh t có th ưa cán b công ch c các V , Thanh tra, Văn phòng n c p c u trong gi làm vi c và t ch c tNy trùng các phòng làm vi c khi c n thi t. 4. ngh H i ng Qu nhân o Ngh cá nghiên c u có th h tr theo kh năng c a Qu i v i các i tư ng trong ngành b nhi m d ch cúm A-H5N1. 5. Các ơn v trong ngành coi th c hi n công tác này là m t ch tiêu thi ua th c hi n nhi m v c a ơn v và c a Ngành. Văn phòng B xin thông báo ý ki n k t lu n c a Th trư ng Nguy n Vi t Th ng n các cơ quan, ơn v bi t, th c hi n. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
  3. inh Ng c Anh
Đồng bộ tài khoản