Thông báo số 279/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
3
download

Thông báo số 279/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 279/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc bổ sung tiêu chí, điều kiện thành lập và cấp phép thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 279/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 279/TB-VPCP Hà N i, ngày 29 tháng 9 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG V VI C B SUNG TIÊU CHÍ, I U KI N THÀNH L P VÀ C P PHÉP THÀNH L P NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N Ngày 17 tháng 9 năm 2008, t i Văn phòng Chính ph , Th tư ng Nguy n T n Dũng ã ch trì cu c h p nghe báo cáo v vi c b sung tiêu chí, i u ki n v thành l p ngân hàng thương m i c ph n và phương án x lý i v i nh ng ngân hàng ã ng ý v nguyên t c nhưng chưa ư c c p phép. Cùng d h p v i Th tư ng có các Phó Th tư ng Chính ph , i di n lãnh o Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, các B và cơ quan: Tài chính, K ho ch và u tư, Tư pháp, Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe báo cáo c a i di n lãnh o Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, ý ki n c a các B , cơ quan và các Phó Th tư ng Chính ph , Th tư ng Nguy n T n Dũng ã k t lu n như sau: 1. V vi c b sung tiêu chí, i u ki n c p gi y phép thành l p và ho t ng ngân hàng thương m i c ph n: V nguyên t c ng ý hư ng s a i m t s tiêu chí, i u ki n áp d ng i v i vi c thành l p ngân hàng thương m i c ph n theo ngh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam t i T trình Chính ph ngày 17 tháng 9 năm 2008 v vi c c p Gi y phép thành l p và ho t ng ngân hàng thương m i c ph n. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam rà soát l i m t s tiêu chí ( i u ki n, tiêu chuNn c a c ông sáng l p là cá nhân, T ng Giám c và thành viên H i ng qu n tr ) b o m yêu c u qu n lý ch t ch , hi u qu nhưng phù h p v i th c ti n áp d ng cho các ngân hàng thương m i c ph n m i thành l p và quy nh l trình cho các ngân hàng thương m i c ph n ang ho t ng th c hi n các tiêu chí này, nh m m b o tính th ng nh t, n nh, hi u qu và an toàn cho ho t ng c a h th ng ngân hàng. Trên cơ s ó: a) Hoàn thi n, ban hành quy nh v c p gi y phép thành l p và ho t ng ngân hàng thương m i c ph n thay th các quy nh hi n hành (Quy t nh s 24/2007/Q - NHNN ngày 07/6/2007 và Quy t nh s 46/2007/Q -NHNN ngày 25/12/2007 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ban hành quy ch c p gi y phép thành l p và ho t ng ngân hàng thương m i c ph n). b) ưa các n i dung v i u ki n, tiêu chuNn c a c ông sáng l p là cá nhân, T ng giám c, thành viên H i ng qu n tr vào trong D th o Ngh nh thay th Ngh nh s 49/2000/N -CP ngày 12/9/2000 c a Chính ph và các Ngh nh có liên quan, trình Th tư ng Chính ph xem xét, ban hành.
  2. 2. V phương án x lý i v i nh ng h sơ ngh c p Gi y phép thành l p và ho t ng ngân hàng thương m i c ph n, th c hi n theo các n i dung sau: a) ng ý vi c thành l p Ngân hàng thương m i c ph n B o Vi t v i m c v n i u l 1500 t ng và cho phép T p oàn B o Vi t ư c tham gia góp thêm v n b o m m c v n i u l c a ngân hàng này là 1500 t ng trong trư ng h p không huy ng thêm ư c v n t các c ông. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam c p Gi y phép thành l p và ho t ng cho Ngân hàng thương m i c ph n B o Vi t theo quy nh hi n hành; b) Vi c c p phép thành l p m i ngân hàng thương m i c ph n, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam th c hi n theo các quy nh, sau khi ban hành quy ch m i v c p gi y phép thành l p và ho t ng ngân hàng thương m i c ph n. c) Th c hi n vi c giám sát ch t ch , thư ng xuyên ho t ng c a các ngân hàng thương m i, c bi t là các ngân hàng nh và m i ho t ng, b o m yêu c u nâng cao ch t lư ng ho t ng tín d ng trong h th ng ngân hàng, nh m duy trì s n nh kinh t vĩ mô nói chung. 3. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan t ch c nghiên c u, s m hoàn thi n vi c xây d ng quy ho ch phát tri n h th ng ngân hàng trong nư c và nư c ngoài t ng giai o n, báo cáo Th tư ng Chính ph thông qua làm căn c tri n khai th c hi n. Văn phòng Chính ph thông báo các cơ quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng, - Các Phó Th tư ng CP; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương ng và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; Ph m Văn Phư ng - Các T p oàn kinh t , T ng Công ty 91; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - Các thành viên H TVCSTCTTQG; - ài Truy n hình Vi t Nam; - ài Ti ng nói Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b). sáu 200
Đồng bộ tài khoản