Thông báo số 285/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
3
download

Thông báo số 285/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 285/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Mạnh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 285/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 285/TB-BGTVT Hà N i, ngày 30 tháng 06 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG B GTVT LÊ M NH HÙNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O UBND THÀNH PH À N NG Ngày 26/6/2008, t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Lê M nh Hùng ã có bu i làm vi c v i Lãnh o y ban nhân dân Thành ph à N ng v các v n gi i phóng m t b ng ph c v các d án xây d ng các công trình giao thông trên a bàn thành ph à N ng. Tham d cu c h p v phía thành ph à N ng g m có: Ông Văn H u Chi n – Phó Ch t ch UBND thành ph và i di n Văn phòng UB TP, Ban QLDA. V phía B GTVT có Lãnh o và chuyên viên c a các ơn v : V KH T, C c Giám nh & QLCL CTGT, Ban QLDA 85. Sau khi nghe Lãnh o UBND thành ph à N ng, Ban QLDA 85 báo cáo v m t s n i dung liên quan n công tác GPMB d án m r ng c ng Tiên Sa – à N ng và các thành viên d h p tham gia ý ki n, Th trư ng Lê M nh Hùng ã k t lu n như sau: 1. B GTVT ghi nh n và ánh giá cao v s ph i h p, giúp và quan tâm ch o c a Thành y, H ND và UBND thành ph à N ng i v i vi c tri n khai xây d ng các d án xây d ng giao thông trên a bàn Thành ph à N ng trong th i gian qua như D án m r ng c ng Tiên Sa, d án h m H i Vân,… c bi t là công tác gi i phóng m t b ng. 2. V các v n UBND thành ph à N ng ngh : 2.1. V gi i phóng m t b ng v t k p phía b c Nút giao thông Hòa C m; do tính ch t ph c t p c a công tác GPMB, B GTVT nh t trí v i ngh c a UBND thành ph à N ng th i h n hoàn thành công tác GPMB n trư c ngày 30/12/2008. V K ho ch u tư, Ban QLDA 85 rà soát m b o các th t c kéo dài th i h n thanh toán v n. 2.2. V GPMB d án ư ng n i h m H i Vân – Túy Loan: còn m t s công vi c hoàn ch nh th t c thu h i t, h sơ tranh ch p gi a các h gi i t a (t i Km 12 + 194) ngh UBND thành ph à N ng gi i quy t d t i m trư c ngày 30/7/2008 hoàn thành vi c thanh quy t toán công tác n bù gi i phóng m t b ng c a d án. 2.3. V xây d ng khu tái nh cư ph c v gi i t a d án ư ng n i h m H i Vân – Túy Loan: ngh UBND thành ph à N ng ch o th c hi n hoàn ch nh vi c xây d ng khu tái nh cư trư c ngày 30/12/2008.
  2. i v i v n dư sau u th u xây d ng khu tái nh cư, ngh UBND thành ph có văn b n chính th c làm rõ m c ích s d ng, giao V KH T ch trì ch o các ơn v liên quan gi i quy t theo úng các n i dung quy nh hi n hành. 2.4. V vi c chuy n kinh phí GPMB: V KH T ch trì ch o Ban QLDA 85 ki m tra, rà soát l i công tác thanh toán và gi i quy t các th t c còn t n t i m b o chuy n kinh phí cho a phương tri n khai th c hi n công tác n bù GPMB và xây d ng khu tái nh cư. B GTVT mong r ng trong th i gian ti p t c nh n ư c s ng h giúp và ph i h p ch t ch c a Thành y, H ND, UBND và nhân dân a phương B GTVT th c hi n t t các d án xây d ng giao thông, m b o an toàn giao thông và an ninh trên a bàn thành ph . Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan liên quan bi t th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng (b/c); - TTr. Lê M nh Hùng (b/c); - UBND thành ph à N ng (p/h); - Các ơn v d h p; - Lưu: VT, TH, CG Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản