Thông báo số 293/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
2
download

Thông báo số 293/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 293/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức trong cuộc họp xem xét các vấn đề kỹ thuật và tài chính dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 293/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 293/TB-BGTVT Hà N i, ngày 02 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C TRONG CU C H P XEM XÉT CÁC V N K THU T VÀ TÀI CHÍNH D ÁN Ư NG CAO T C N I BÀI – LÀO CAI Ngày 26/6/2008, th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p gi i quy t các v n v phê duy t thi t k k thu t và d toán c a d án ư ng cao t c N i Bài – Lào Cai. Tham d cu c h p g m có: C c Qu n lý xây d ng và ch t lư ng CTGT, V K ho ch u tư, V Khoa h c công ngh GTVT, V tài chính, Công ty u tư phát tri n ư ng cao t c Vi t Nam (VEC), T ng Công ty tư v n thi t k GTVT (TEDI). Sau khi nghe báo cáo c a VEC v tình hình thi t k k thu t, d toán, thNm tra thi t k , d toán và công tác phát hành Trái phi u công trình ph c v công tác Gi i phóng m t b ng và tái nh cư, các ý ki n c a C c Qu n lý xây d ng và ch t lư ng CTGT, V Khoa h c công ngh GTVT, V Tài chính, TEDI, Th trư ng Ngô Th nh c ã k t lu n như sau: 1. V thNm nh phê duy t thi t k k thu t và d toán: B GTVT cho phép phê duy t thi t k k thu t cho t ng gói th u xây l p theo k ho ch u th u ã duy t, m b o ti n trao th u trư c tháng 10 năm 2008 áp ng ư c th i h n hi u l c vay v n ã quy nh trong hi p nh i v i ngu n vay c a ADB. D án ư ng cao t c N i Bài – Lào Cai là d án ph c t p, quy mô l n, òi h i k thu t cao, vì v y B GTVT giao C c Qu n lý xây d ng và ch t lư ng CTGT ch trì thNm nh thi t k k thu t và d toán VEC phê duy t. Trong quá trình phê duy t thi t k k thu t cho phép i u ch nh c c b hư ng tuy n, v trí, kích thư c, ch ng lo i 1 s công trình cho phù h p i u ki n a hình, a ch t th c t (TEDI ph i h p ch t ch v i VEC). Trư ng h p vư t t ng m c u tư VEC làm báo cáo giám sát u tư trình B phê duy t i u ch nh t ng m c u tư. Trư ng h p thi t k k thu t vư t quy mô c a D án, báo cáo B xem xét i u ch nh b sung. 2. V công tác Gi i phóng m t b ng và Tái nh cư (GPMB): m b o ti n bàn giao m t b ng cho các nhà th u xây l p ngay trong Quý 4 năm 2008. VEC trình B Tài chính k ho ch phát hành trái phi u công trình m b o v n GPMB, trư ng h p g p khó khăn báo cáo B GTVT h tr x lý. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo n các cơ quan, ơn v liên quan bi t tri n khai, th c hi n./.
  2. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng (b/c); - TT. Ngô Th nh c (b/c); - Các V : KH T, KHCN, TC; - C c QL XD & CLCTGT; - Công ty T & PT ư ng cao t c VN; - Lưu VT. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản