Thông báo số 294/TB-VPCP

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
27
lượt xem
3
download

Thông báo số 294/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 294/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc trong chuyến đi thăm và làm việc với tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 294/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 294/TB-VPCP Hà N i, ngày 16 tháng 10 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I T I BU I LÀM VI C TRONG CHUY N I THĂM VÀ LÀM VI C V I T NH THANH HÓA Ngày 11 và ngày 12 tháng 10 năm 2008, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i, Trư ng Ban Ch o Nhà nư c các d án tr ng i m v D u khí i ki m tra và ch trì cu c h p giao ban t i công trư ng v tình hình th c hi n u tư m t s d án trên a bàn t nh Thanh Hóa. Tham d có các lãnh o, i di n các B : Công Thương, Xây d ng, Giao thông v n t i; ng chí Bí thư t nh y, ng chí Ch t ch y ban nhân dân t nh Thanh Hóa; lãnh o T p oàn D u khí Vi t Nam và lãnh o T ng công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam. Sau khi nghe lãnh o T p oàn D u khí Vi t Nam và lãnh o T ng công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam báo cáo tình hình th c hi n u tư các d án, ý ki n lãnh o các B , ngành và y ban nhân dân t nh Thanh Hóa, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã có ý ki n k t lu n như sau: 1. i v i các d án xi măng: Trong th i gian v a qua, T ng công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam ã th c hi n t t vai trò bình n th trư ng xi măng theo nhi m v ư c giao, c bi t ã có s ph i h p ch t ch , k p th i v i các cơ quan liên quan trong vi c áp ng nhu c u c a th trư ng. Trong tình hình hi n nay, T ng công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam ã có nhi u c g ng n nh s n xu t, b o m i s ng c a cán b , công nhân trong ngành, ng th i tích c c tri n khai th c hi n các d án u tư s m i vào s n xu t. tháo g nh ng khó khăn chung cho các d án xi măng, yêu c u: - T p oàn i n l c Vi t Nam ch o các ơn v tr c thu c th c hi n úng ti n cam k t v i ch u tư các nhà máy xi măng trong vi c u n i i n, b o m không tình tr ng nhà máy hoàn thành nhưng ph i ch i n, ng th i ch o vi c áp ng i n cho các nhà máy xi măng ang ho t ng. - B Xây d ng ch o các ơn v tham gia xây l p t i các d án xi măng ph i áp ng ngu n l c b o m ti n các d án; ch u tư ch ng i u ph i công vi c gi a các nhà th u, t i ưu hóa vi c s d ng l c lư ng lao ng và b o m tuy t i an toàn cho công tác thi công trên công trư ng, có bi n pháp ki m soát ch t ch ti n theo các i u ki n c a h p ng.
  2. - Vi c thông báo giá c a a phương: th c hi n theo ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 546/TTg-KTN ngày 14 tháng 4 năm 2008 và hư ng d n c a B Xây d ng. Trong quá trình th c hi n, T ng công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam báo cáo B Xây d ng xem xét, gi i quy t nh ng vư ng m c phát sinh. - y ban nhân dân thành ph Hà N i, y ban nhân dân thành ph H i Phòng khNn trương phê duy t quy ho ch liên quan t o i u ki n cho T ng công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam hoàn thi n các th t c liên quan n u tư xây d ng tr s c a T ng công ty t i Hà N i và D án Khu ô th xi măng t i H i Phòng. - B Tài chính xem xét, s m có ý ki n v ki n ngh c a Công ty c ph n xi măng B m Sơn v thu nh p khNu các lo i cáp i n. 2. i v i D án liên h p l c hóa d u Nghi Sơn: D án liên h p l c hóa d u Nghi Sơn là d án có quy mô l n, quan tr ng c a nư c ta, vì v y vi c tri n khai b o m ti n là r t c n thi t. Trong th i gian ng n, nhưng T p oàn D u khí Vi t Nam, y ban nhân dân t nh Thanh Hóa ã có nhi u c g ng, ph i h p t t v i các B , ngành liên quan tri n khai th c hi n d án theo úng ti n , ây là nh ng k t qu t t, bư c u t o ni m tin cho các nhà u tư, nh t là th i i m kinh t khó khăn hi n nay trên toàn c u. ti p t c tri n khai d án theo úng ti n , yêu c u: - y ban nhân dân t nh Thanh Hóa ti p t c Ny nhanh ti n xây d ng các khu tái nh cư ph c v công tác gi i phóng m t b ng theo úng các m c ti n ã ra. - V vi c thay i v trí c ng xu t s n phNm d u c a D án: Quy ho ch chi ti t c ng Nghi Sơn v lâu dài ph i b o m phù h p v i s phát tri n chung c a khu v c B c Trung B và yêu c u phát tri n c a các d án trong Khu Kinh t Nghi Sơn trong tương lai. Quy ho ch c ng bi n ph i ng b v i các quy ho ch giao thông và quy ho ch các ngành khác nh m b o m cho phát tri n b n v ng v lâu dài. Do v y, vi c nghiên c u v trí c ng xu t s n phNm d u ph i ư c xem xét, cân nh c k . + Giao B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân t nh Thanh Hóa ch o ơn v tư v n ti n hành kh o sát, nghiên c u phương án thay i v trí c ng xu t s n phNm d u, trong ó lưu ý có so sánh chi ti t các phương án v trí c ng xu t s n phNm d u phía Nam và phía B c o Bi n Sơn (bao g m c phương án tài chính liên quan). Trong quá trình th c hi n nhi m v trên ây, B Giao thông v n t i ch o ơn v tư v n ph i h p ch t ch v i Công ty trách nhi m h u h n L c hóa d u Nghi Sơn nh m b o m tính kh thi c a phương án (cho c giai o n sau c a D án). Vi c này, yêu c u B Giao thông v n t i báo cáo Th tư ng Chính ph trong tháng 12 năm 2008. + Trong quá trình nghiên c u c n lưu ý các quy ph m k thu t v an toàn v n hành c ng d u khí, ư ng ng d n d u, kh năng nh hư ng c a ư ng ng d u thô và ư ng ng xu t s n phNm n vi c v n hành c a toàn b c m c ng...
  3. 3. Các v n khác: - B Giao thông v n t i hư ng d n y ban nhân dân t nh Thanh Hóa th c hi n vi c u tư xây d ng các công trình thu c c m c ng Nghi Sơn theo hình th c BOO phù h p v i các quy nh hi n hành. - B Giao thông v n t i ch o các ơn v liên quan hoàn thành công trình ư ng giao thông Nghi Sơn - Bãi Trành theo ti n . Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan liên quan bi t và th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - TTg, các Phó TTg: Nguy n Sinh Hùng, Hoàng Trung H i; - Các B : GTVT, CT, Tài chính, KH& T, XD; - UBND các TP: Hà N i, H i Phòng; - UBND t nh Thanh Hóa; - T p oàn D u khí Vi t Nam; - T p oàn i n l c Vi t Nam; - T ng công ty CN Xi măng Vi t Nam; - VPCP: BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, các V TH, KTTH, TT T; Ph m Văn Phư ng - Lưu: VT, KTN (4).26
Đồng bộ tài khoản