Thông báo số 296/TBLT-BTC-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
11
download

Thông báo số 296/TBLT-BTC-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 296/TBLT-BTC-BCT về việc điều chỉnh giảm giá xăng, dầu hỏa do Bộ Tài chính - Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 296/TBLT-BTC-BCT

  1. B TÀI CHÍNH – B CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THƯƠNG NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 296/TBLT-BTC-BCT Hà N i, ngày 27 tháng 8 năm 2008 THÔNG BÁO V VI C I U CH NH GI M GIÁ XĂNG, D U H A Căn c Ngh nh s 75/2008/N -CP ngày 09/6/2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 170/2003/N -CP; Căn c Ngh nh s 55/2007/N -CP ngày 06/4/2007 c a Chính ph v kinh doanh xăng d u; Căn c di n bi n giá xăng d u th trư ng th gi i hi n nay; Liên B Tài chính – Công thương thông báo: 1. Cho phép thương nhân kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u ho c thương nhân s n xu t, ch bi n xăng d u (dư i ây vi t t t là doanh nghi p u m i) kinh doanh xăng d u t i th trư ng trong nư c ư c i u ch nh gi m giá bán xăng, d u h a theo giá do doanh nghi p u m i ăng ký, c th là: a. Gi m giá bán l xăng 1.000 ng/lít, gi m giá bán l d u h a 1.000 ng/lít trong h th ng phân ph i thu c mình qu n lý. M c giá bán l xăng, d u h a chuNn nhi t th c t ( ã bao g m thu giá tr gia tăng) t i các a bàn g n c ng nh p khNu xăng d u (vùng 1) như sau: - Xăng không chì RON 92: 17.000 ng/lít; - D u h a: 18.000 ng/lít. b. Giá bán các ch ng lo i xăng, d u h a khác do doanh nghi p u m i quy nh, trên cơ s căn c vào chênh l ch v ch t lư ng, m c giá bán th c t i v i t ng ch ng lo i xăng, d u h a trên cùng th trư ng; c. Giá xăng, d u h a i v i các a bàn xa c ng nh p khNu (vùng 2) không vư t quá 2% giá bán t i vùng 1. Các a bàn thu c vùng 1, vùng 2 th c hi n theo hư ng d n hi n hành c a B Thương m i (nay là B Công thương) t i Quy t nh s 0674/2004/Q -BTM ngày 31/5/2004. d. a i m bán hàng: - Bán buôn: hàng ư c giao t i kho trung tâm t nh, thành ph trên phương ti n bên mua. - Bán l : hàng ư c bán t i cây xăng và c a hàng bán l các t nh, thành ph trên phương ti n bên mua.
  2. 2. Trách nhi m c a các ơn v s n xu t, kinh doanh, các doanh nghi p u m i và các cơ quan có liên quan: a. Các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh ph i ch p hành nghiêm túc ch o c a Th tư ng Chính ph : ti p t c có các gi i pháp th c hi n ti t ki m chi phí, nh t là chi phí xăng, d u nh m h giá thành s n phNm. Các ơn v kinh doanh xăng, d u ph i ti p t c ti t ki m chi phí qu n lý doanh nghi p; b. Thương nhân kinh doanh xu t khNu, nh p khNu ho c thương nhân s n xu t, ch bi n xăng d u th c hi n ki m kê theo quy nh hi n hành i v i h th ng phân ph i xăng d u c a ơn v mình trư c khi i u ch nh giá bán, m b o ho t ng kinh doanh thông su t và không x y ra tiêu c c. - Các doanh nghi p u m i ph i liên i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v hành vi vi ph m v giá bán và hành vi gian l n thương m i trong kinh doanh các lo i d u thu c h th ng phân ph i c a doanh nghi p mình; - Các doanh nghi p u m i có trách nhi m nh p khNu xăng, d u theo úng ti n , th c hi n d tr lưu thông theo quy nh mb o ngu n xăng, d u cung ng cho nhu c u th trư ng trong nư c trong m i tình hu ng. c. S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p v i S Công thương, Chi c c Qu n lý th trư ng có trách nhi m ki m tra th c hi n giá bán các lo i d u t i a phương mình, g n vi c ki m tra giá bán v i ki m tra b o m ch t lư ng và ơn v o lư ng hàng hóa tương ng v i giá bán, k p th i phát hi n nh ng sai ph m và x lý trong ph m vi quy n h n c a mình theo quy nh hi n hành ho c báo cáo cơ quan có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. Thông báo này có hi u l c thi hành k t 10 gi ngày 27 tháng 8 năm 2008 và thay th m c giá xăng, d u h a t i Quy t nh s 68/2008/Q -BTC ngày 14/8/2008 v gi m giá bán xăng, d u h a c a B Tài chính./. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG H u Hào Tr n Xuân Hà
Đồng bộ tài khoản