Thông báo số 299/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
34
lượt xem
2
download

Thông báo số 299/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 299/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về một số dự án giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 299/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 299/TB-BGTVT Hà N i, ngày 04 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO N I DUNG K T LU N C A TH TRƯ NG THƯ NG TR C NGÔ THNNH C T I CU C H P V I UBND T NH LÂM NG V M T S D ÁN GTVT TRÊN NA BÀN T NH Ngày 28/06/2008, t i Văn phòng UBND t nh Lâm ng, Th trư ng thư ng tr c B GTVT Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p v i UBND t nh Lâm ng v m t s D án GTVT trên a bàn t nh. Cùng d có Ông Huỳnh c Hòa – Ch t ch UBND t nh Lâm ng, Ông Nguy n Ng c ông – Phó Ch t ch UBND t nh Lâm ng. Tham d cu c h p có i di n Lãnh o và chuyên viên các ơn v : Văn phòng 2 B GTVT, V KH T, C c QLXD & CLCTGT, c c BVN, S GTVT t nh Lâm ng, Ban QLCDAGT9, Ban QLCDA 18, Ban QLDA T & XD S GTVT t nh Lâm ng. Sau khi nghe Ban QLCDAGT9, Ban QLCDA 18, S GTVT t nh Lâm ng báo cáo v tình hình th c hi n các D án GTVT trên a bàn t nh Lâm ng và các v n liên quan, các i bi u tham gia ý ki n, Th trư ng Ngô Th nh c ã th ng nh t k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG: Trong th i gian qua, B GTVT ã c g ng h tr và t o i u ki n u tư xây d ng các công trình giao thông trên a bàn t nh Lâm ng. Tuy nhiên, còn m t s h n ch do nhi u nguyên nhân, trong ó ch y u do các D án u tư cơ s h t ng c a t nh Lâm ng trư c ây ư c ưu tiên s d ng ngu n v n tín d ng, do ngu n v n b h n ch nên m t s công trình b d dang và ch m hoàn thành, có nh hư ng nh t nh i v i t nh. B GTVT cám ơn UBND t nh Lâm ng ã quan tâm ph i h p ch t ch x lý các v n t n t i c a các D án xây d ng giao thông, c bi t là trong công tác GPMB và qu n lý hành lang b o m an toàn giao thông. II. I V I QL 20: 1. V D án m r ng nâng c p QL20 qua 2 th tr n Di Linh và c Tr ng: - Yêu c u Ban QLCDAGT 9 khNn trương ch o các ơn v liên quan hoàn thành gói th u s 1 (Km154- Km159 – th tr n Di Linh) trư c 30/8/2008, gói th u s 2 (Km199 – Km205 – th tr n c Tr ng) trư c 30/09/2008;
  2. - i v i kh i lư ng m t ư ng cũ hư h ng phát sinh t i v trí n m k p gi a ph n m r ng nâng c p; B GTVT th ng nh t ch trương b sung h ng m c BGT khôi ph c s a ch a kh i lư ng này. Giao Ban QLCDAGT 9 ch o ơn v Tư v n kh o sát, l p h sơ thi t k b sung, thNm nh, phê duy t và tri n khai ng th i v i các kh i lư ng nâng c p c i t o c a D án; - i v i kh i lư ng còn l i c a D án, B GTVT ã có văn b n s 5488/BGTVT- KH T ngày 31/08/2007, C c BVN ch o ban QLCDAGT 9 ti p t c tri n khai th c hi n các n i dung c a văn b n nêu trên. 2. Qu c l 20 là tuy n ư ng huy t m ch n i ngã ba D u Giây – à L t, trong nhi u năm qua m i ư c th m m ng, s a ch a c c b thu phí m t s o n. Hi n nay, m t s o n ã b hư h ng l n do th i gian qua lưu lư ng giao thông trên tuy n tăng nhanh. B GTVT ã có ch trương u tư t ng n b ng hình th c BOT, yêu c u C c BVN s m hoàn thành các th t c c n thi t tri n khai BOT. ng th i, C c BVN có k ho ch b trí kinh phí và l c lư ng m b o duy tu, b o dư ng nh ng o n chưa th c hi n BOT. 3. V D án ư ng cao t c D u Giây – à L t: ây là D án B GTVT ã ph i h p v i 2 t nh Lâm ng, ng Nai g p g và làm vi c v i các Nhà u tư Hàn Qu c. Tuy nhiên, cho n nay chưa t hi u qu , x lý v n này B GTVT th ng nh t gi i quy t theo các hư ng như sau: - Giao V KH T rà soát th t c, báo cáo B GTVT trư c 15/07/2008, có ý ki n chính th c giao C c BVN ti p t c ch o công tác ti p t c hoàn thi n F/S; - D án ã ưa vào danh m c kêu g i ODA, B GTVT s làm vi c tr c ti p v i Qu H tr phát tri n kinh t Hàn Qu c – EDCF có ngu n v n cho D án và xu t hình th c u tư thích h p; - Giao cho m t Công ty ư ng cao t c Vi t Nam làm ch u tư tìm ngu n v n và tri n khai th c hi n. 4. i v i D án nâng c p QL20 cũ o n chân èo Prenn: - B GTVT ã có quy t nh s 1534/Q -BGTVT ngày 30/5/2008 V/v: phê duy t u tư ti u D án x lý 2 i m s t trư t t i Km5 + 087 – Km5 + 187 và Km9 + 697 – Km10 + 058. Yêu c u Ban QLCDAGT 9 khNn trương hoàn thành các th t c liên quan s m tri n khai th c hi n D án; - Theo ngh c a UBND t nh Lâm ng, B GTVT th ng nh t ch trương phân lu ng o n này sau khi ã kh c ph c xong tr c d c tuy n các v trí m t ư ng b tr i, b o m an toàn cho các phương ti n lưu thông trên tuy n. ây là h ng m c B GT, giao Ban QLCDAGT 9 t ch c l p, thNm nh, phê duy t H sơ thi t k i u ch nh tr c d c o n tr i theo hư ng x lý b ng c p ph i á dăm, láng nh a và ch nh ơn v thi công tri n khai th c hi n hoàn thành trư c 15/7/2008, báo cáo v i C c BVN làm cơ s công b phân lu ng giao thông. ng th i, Ban QLCDAGT 9 báo cáo B GTVT b sung kinh phí vào D án. Theo th ng nh t c a UBND c a t nh Lâm ng và B GTVT, Ny nhanh công tác phân lu ng giao thông, UBND t nh Lâm ng s t m ng v n th c hi n cho h ng m c này.
  3. 5. i v i o n Tr i Mát – Lâm ng (Km234 – Km240): B GTVT th ng nh t v nguyên t c ch trương u tư, giao C c BVN làm ch u tư tri n khai công tác l p D án. III. I V I QL 27: 1. Ph n chung: C c BVN ch o s GTVT t nh Lâm ng ki m tra hi n trư ng i v i o n trên a bàn t nh Lâm ng, báo cáo B có k ho ch tri n khai l p các D án nâng c p c i t o, b o trì, ph c h i; 2. V o n tránh sân bay Liên Khương: Yêu c u S GTVT t nh Lâm ng ch o các ơn v liên quan khNn trương hoàn thành các th t c s m kh i công D án; 3. V D án c i t o nâng c p QL27 o n qua a bàn t nh Lâm ng: C c BVN ch o Ban QLCDA 18 khNn trương hoàn ch nh các th t c s m kh i công 2 gói th u s 1 (Km174 – Km189), s 2 (Km189 – Km199+750) trong tháng 9/2008 và gói th u s 3 (Km199+750 – Km206+500) trong tháng 12/2008. ngh UBND t nh Lâm ng ch o các cơ quan liên quan ôn c Ny nhanh công tác GPMB k p bàn giao cho các nhà th u kh i công D án ch m nh t trong tháng 7/2008. IV. I V I QL 28 1. V D án c i t o nâng c p QL28 o n Km52 – Km58 do S GTVT t nh Lâm ng làm Ch u tư: Yêu c u S GTVT ki m tra hi n trư ng, s m bàn giao cho cơ quan qu n lý khai thác. i v i kinh phí còn thi u (1,5 t ng) thanh toán các h ng m c c m m c l gi i, i u ch nh giá CP D do H p ng vay v n qu h tr ã h t th i h n năm 2006 c a D án: S GTVT thNm nh, báo cáo B GTVT (trư c 15/7/2008) xem xét, giao V KH T có k ho ch b trí ngu n v n b sung. 2. V D án c i t o nâng c p QL28 o n tránh th y i n ng Nai 3 và 4: ây là D án r t quan tr ng, c bi t c p thi t, n u không tri n khai ng b v i ti n xây d ng th y i n ng Nai 3 & 4 s có nguy cơ t c ư ng. Vì v y, B giao cho V KH T làm vi c v i EVN v vi c b trí v n cho D án này. ng th i, UBND t nh Lâm ng và c Nông có văn b n ngh B GTVT x lý theo hư ng ng v n k ho ch năm 2009 ho c i u ch nh v n k ho ch năm 2008 tri n khai D án. V. V HÀNG KHÔNG: 1. Do nhu c u i l i ph c v du l ch tăng cao, B GTVT th ng nh t có ý ki n v i C c HKVN, T ng công ty HKVN b trí k ho ch b sung tàu bay, l c lư ng tăng t n su t bay n sân bay Liên Khương – à L t; 2. i v i vi c công b sân bay Liên Khương là sân bay n i a có ho t ng Qu c t không thư ng xuyên: ngh UBND t nh có văn b n chính th c làm vi c c th v i Hàng không Vi t Nam và các cơ quan B , Ngành liên quan. B GTVT giao V V n t i tr c ti p x lý v n này. VI. M T S V N KHÁC:
  4. 1. i v i công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng D án u tư o n Liên Khương – Chân èo Prenn: ây là D án BOT do Công ty 7/5 – Quân khu 7 – B Qu c phòng làm Ch u tư, UBND t nh có văn b n chính th c ngh c th , B GTVT s có văn b n tr l i v v n này. 2. i v i xu t c a UBND t nh v quy ho ch giao thông trên a bàn t nh bao g m các tuy n ư ng vành ai, B GTVT ghi nh n và ngh UBND t nh có văn b n chính th c v v n này. Th a l nh Lãnh o B , Văn phòng B GTVT thông báo các ơn v liên quan bi t và th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng (b/c); - TTr. Ngô Th nh c (b/c); - UBND t nh Lâm ng (p/h); - UBND t nh c Nông (p/h); - V Tài chính, V V n t i (t/h); - C c KHVN (t/h) - Các ơn v d h p; Nguy n Văn Công - Lưu: VP, VT, CG (3)
Đồng bộ tài khoản