Thông báo số 300/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
2
download

Thông báo số 300/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 300/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại buổi kiểm tra hiện trường dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Nghi Sơn – Bãi Trành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 300/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 300/TB-BGTVT Hà N i, ngày 07 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT H NGHĨA DŨNG T I BU I KI M TRA HI N TRƯ NG D ÁN Ư NG H CHÍ MINH O N NGHI SƠN – BÃI TRÀNH Ngày 27/06/2008, B trư ng B GTVT, Ch t ch y ban An toàn giao thông qu c gia H Nghĩa Dũng ã ti n hành ki m tra hi n trư ng d án ư ng H Chí Minh o n Nghi Sơn – Bãi Trành, t nh Thanh Hóa. Tham gia oàn ki m tra, v phía lãnh o t nh Thanh Hóa có các ng chí: Nguy n Văn L i – Bí thư t nh y; các ng chí: Giám c S GTVT, Ch t ch UBND huy n Tĩnh Gia, t nh Thanh Hóa. V phía B GTVT có i di n lãnh o: V K ho ch u tư, V V n t i, C c ư ng b Vi t Nam, C c Giám nh và QLCL CTGT, Văn phòng y ban ATGTQG, Văn phòng B GTVT, Ban Qu n lý d án ư ng H Chí Minh. Sau khi nghe báo cáo tình hình gi i phóng m t b ng và ti n thi công d án ư ng H Chí Minh o n Nghi Sơn – Bãi Trành, ý ki n c a các ng chí lãnh o t nh Thanh Hóa và các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng k t lu n như sau: 1. i v i c u vư t t i nút giao Qu c l 1A ng ý gi i pháp k thu t h th p n n ư ng Qu c l 1A mb o tĩnh không c a c u vư t nút giao v i Qu c l 1A theo quy nh. Giao C c ư ng b Vi t Nam nghiên c u, xây d ng phương án h th p n n ư ng Qu c l 1A khi th c hi n d án c i t o, nâng c p Qu c l 1A o n qua Khu kinh t Nghi Sơn. Trong th i gian th c hi n vi c h th p ư ng Qu c l 1A, Ban QLDA ư ng H Chí Minh b sung 02 c ng khung gi i h n trên Qu c l 1A theo hai hư ng giao thông c nh báo và kh ng ch tĩnh không i v i các phương ti n giao thông khi i dư i c u vư t. Giao Ban qu n lý d án ư ng H Chí Minh ch o các nhà th u cho ti p t c thi công m b o hoàn thành h ng m c c u vư t nút giao Qu c l 1 vào tháng 8/2008. 2. V công tác gi i phóng m t b ng ng ý xu t c a UBND t nh Thanh Hóa v vi c n bù vĩnh vi n ph n di n tích t mư n t m 3m còn t n ng, vư ng m c trên o n Km 2 + 600 – Km 4 + 000. ngh UBND t nh quy t nh nhưng m b o nguyên t c không áp d ng h i t cho các o n ã gi i phóng m t b ng xong. UBND t nh Thanh Hóa ch o quy t li t s m bàn giao m t b ng cho ơn v thi công trư c ngày 31/07/2008. i v i nh ng o n
  2. tuy n không áp ng ư c ti n bàn giao m t b ng trư c ngày 31/07/2008. B GTVT s báo cáo Th tư ng Chính ph bàn giao l i cho a phương. ngh UBND t nh Thanh Hóa có phương án b o v nhà th u thi công i v i nh ng o n các h dân ã nh n ti n n bù nhưng tái l n chi m ho c c n tr , ph i cư ng ch gi i phóng m t b ng. Kinh phí h tr cho công tác cư ng ch gi i phóng m t b ng ư c thanh toán t kinh phí c a d án. 3. Yêu c u i v i Ban QLDA ư ng H Chí Minh - Thư ng xuyên bám sát hi n trư ng, ph i h p ch t ch v i a phương và các cơ quan liên quan trong công tác gi i phóng m t b ng c a d án. ôn c a phương th c hi n công tác gi i phóng m t b ng úng cam k t. - Tăng cư ng công tác ki m tra, ôn c Tư v n, nhà th u tri n khai úng ti n D án. i v i nh ng o n ã có m t b ng. Ban qu n lý d án ư ng H Chí Minh ch o nhà th u hoàn thành trong tháng 07/2008; nh ng v trí ư c bàn giao m t b ng trong tháng 07/2008, yêu c u hoàn thành ch m nh t vào 30/9/2008. Trong quá trình tri n khai, n u nhà th u không nghiêm túc th c hi n, Ban QLDA ư ng H Chí Minh ch ng c t chuy n, i u chuy n cho nh ng ơn v khác. - Ki m tra kh i lư ng thi công hàng tháng, Ny nhanh công tác nghi m thu thanh toán và gi i ngân cho các nhà th u. 4. Yêu c u i v i nhà th u - T p trung l c lư ng thi công úng ti n ã cam k t, m b o ti n d án. - Ch u trách nhi m m b o giao thông thông su t theo quy nh, c bi t m b o an toàn giao thông, an toàn lao ng và v sinh môi trư ng trong su t quá trình thi công. - Ph i h p ch t ch v i Ban QLDA ư ng H Chí Minh và các ơn v liên quan, có bi n pháp thi công phù h p Ny nhanh ti n d án. i v i nh ng i m ph c t p v gi i phóng m t b ng, ph i tri n khai thi công ngay khi ư c a phương bàn giao m t b ng tránh tình tr ng tái l n chi m. Ph i h p ch t ch v i a phương trong trư ng h p ph i cư ng ch gi i phóng m t b ng. - T p trung hoàn thi n h sơ th t c, Ny nhanh công tác gi i ngân c a d án. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B GTVT tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - BT H Nghĩa Dũng ( b/c); - TT. Nguy n H ng Trư ng (nt); - Các ơn v d h p; - T nh y, H ND, oàn BQH & UBND t nh Thanh Hóa; - S GTVT t nh Thanh Hóa; - Các nhà th u (do Ban QLDA HCM chuy n);
  3. - Lưu: VT, TH. (B) Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản