Thông báo số 311/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
2
download

Thông báo số 311/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 311/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về giải quyết các vấn đề tồn tại gói thầu số 1 và 3 thuộc dự án xây dựng cầu Cần Thơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 311/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc ------------------ S : 311/TB-BGTVT Hà N i, ngày 15 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P V GI I QUY T CÁC V N T N T I GÓI TH U S 1 VÀ 3 THU C D ÁN XÂY D NG C U C N THƠ Ngày 10/7/2008 t i Hà N i, Th trư ng B GTVT Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p v n i dung gi i quy t m t s t n t i gói th u s 1 và 3 thu c d án xây d ng c u C n Thơ. Tham d cu c h p có Lãnh o và chuyên viên các cơ quan: i di n Nhà tài tr (JBIC), C c QLXD &CLCTGT, V TC, V KH T, V KHCN, Văn phòng B , Ban QLDA M Thu n, Lãnh o 3 T ng công ty Thăng Long - CienCo6 - CienCo8 (Nhà th u thi công Gói th u s 1), i di n T ng công ty XD Trung Qu c (CSCEC - Nhà th u thi công Gói th u s 3). Sau khi nghe Ban QLDA M Thu n báo cáo, ý ki n c a các thành viên d h p, Th trư ng Ngô Th nh c thay m t Lãnh o B GTVT c m ơn JBIC ã tham d cu c h p và có k t lu n như sau: 1. ánh giá chung: D án xây d ng c u C n Thơ là d án tr ng i m, có ý nghĩa quan tr ng i v i vi c phát tri n kinh t - xã h i c a khu v c và c nư c. Theo ti n quy nh, gói th u s 1 ph i hoàn thành vào cu i tháng 8/2008 và gói 3 vào cu i tháng 11/2008. Tuy nhiên n nay, kh i lư ng th c hi n c a gói 1 m i t 53% và gói 3 m i t 35%. B GTVT bày t s không hài lòng v i ti n thi công này. Trong b i c nh chung s bi n ng l n v giá v t li u xây d ng ang nh hư ng l n n vi c thi công các d án xây d ng giao thông v n t i nói riêng và các d án xây d ng nói chung, d án xây d ng c u C n Thơ g p không ít khó khăn, nguyên nhân gây ch m ti n như sau: - Nguyên nhân ch quan: năng l c tài chính c a Nhà th u h n ch , năng l c c a Giám c i u hành các ơn v thi công chưa phù h p yêu c u th c t , còn nhi u khi m khuy t chưa quán xuy n h t công vi c d án. M i quan h gi a Tư v n giám sát và Nhà th u còn nh ng h n ch nh t nh. Các ơn v thi công thi u tích c c kh c ph c khó khăn. - Nguyên nhân khách quan: Bi n ng giá l n c a các v t li u xây d ng như xi măng, cát, á … và c bi t là thép xây d ng gây không ít khó khăn cho các Nhà th u thi công. Vi c tri n khai ng th i nhi u d án l n trong khu v c cũng góp ph n gây
  2. khan hi m ngu n cung c p v t li u khu v c, ã xu t hi n hi n tư ng “găm hàng, neo hàng” c a các nhà cung c p v t li u tăng giá bán và ép giá. 2. Gi i quy t các n i dung c th : gi i quy t k p th i nh ng vư ng m c trên, B GTVT ch o như sau: 2.1. Thành l p Ban ch o d án xây d ng c u C n Thơ t p trung ch o gi i quy t k p th i các khó khăn i v i nh ng kh i lư ng còn l i, B GTVT s thành l p Ban ch o D án xây d ng c u C n Thơ, thành ph n bao g m: Th trư ng thư ng tr c B GTVT Ngô Th nh c - Trư ng Ban; Ông Tr nh Xuân Cư ng (Phó C c trư ng C c QLXD&CLCTGT) - Phó Ban, Ông Dương Tu n Minh (T ng Giám c PMU M Thu n) - y viên thư ng tr c, Ông Hà Kh c H o (Phó V trư ng V KH T) - y viên, Ông Hoàng Hà (Phó V trư ng V KHCN) - y viên, Ông T ng Tr n Tùng (T trư ng T công tác c a B trư ng) - y viên, Bà ào Thanh Th o (chuyên viên chính V Tài chính) - y viên. Trân tr ng kính m i m t ng chí Phó Ban ch o Tây nam B và i di n Lãnh o c a các a phương (UBND TP C n Thơ và t nh Vĩnh Long) tham gia Ban Ch o. Ch u trách nhi m tr c ti p v i B v kh i lư ng công vi c c a các nhà th u là Lãnh o c a 3 T ng công ty (ông Bùi Văn R ng - Phó TG TCT XD Thăng Long, Ông inh Xuân Thu Phó TG Cienco6, Ông Chu Văn Thi u - Phó TG Cienco8), i di n lãnh o T ng công ty Xây d ng Trung Qu c, Giám c Tư v n giám sát d án (Tư v n NK) và Nhà th u TKN. Giao C c QLXD &CLCTGT trình B trư ng quy t nh thành l p Ban ch o. Giao T ng Giám c PMU M Thu n so n th o Quy ch ho t ng c a Ban ch o trình B ký theo hư ng: nh kỳ hàng tháng Ban ch o d án s t ch c giao ban hi n trư ng, tr c ti p gi i quy t các khó khăn vư ng m c c a d án. Trong quá trình ho t ng, Ban ch o s trưng t p các T công tác tham mưu c a B gi i quy t các khó khăn vư ng m c, c bi t là v n tài chính và theo dõi giám sát m b o an toàn lao ng và ch t lư ng d án. Giao C c QLXD&CLCTGT d th o văn b n B ký g i: Ban ch o Tây Nam B , UBND Tp C n Thơ và UBND t nh Vĩnh Long ngh c ngư i tham gia Ban Ch o. 2.2. Các n i dung liên quan n tài chính d án - Ch p thu n v ch trương i v i Gói th u s 1 và 3 v n i dung áp d ng ch s riêng cho các v t li u chính (thép, xi măng, cát, á …) khi tính trư t giá cho d án và i u ch nh m t s n i dung trong h p ng v b sung ng h p ng 15% trên ph n giá tr XL còn l i c a gói th u, gi i phóng 5% trong kho n ti n gi l i 10% Giao Ban QLDA M Thu n có báo cáo chi ti t trình B xem xét, quy t nh. - Trên cơ s báo cáo c a Ban QLDA M Thu n, Giao C c QLXD &CLCTGT và Ban QLDA M Thu n d th o văn b n (hoàn thành trư c 16/7/2008) lãnh o B ký th ng nh t v i JBIC, trên tinh th n xác nh ây là d án có ý nghĩa quan tr ng i v i hai nư c Vi t Nam, Nh t B n và uy tín c a JBIC, cũng như uy tín c a các nhà th u Vi t Nam, Nh t B n tham gia tri n khai d án. Sau khi có ý ki n th ng nh t c a
  3. JBIC, Ban QLDA M Thu n th c hi n các th t c ký ph l c i u ch nh, b sung h p ng. 2.3. i u ch nh ti n thi công gói th u s 1 và 3 - Yêu c u Ban QLDA M Thu n ch o các Nhà th u l p ti n chi ti t 3 gói th u, báo cáo B GTVT trong cu c h p giao ban công trư ng l n th nh t c a Ban ch o d án (d ki n vào cu i tháng 07/2008). - Giao T ng Giám c Ban QLDA M Thu n ki m tra và kh p n i ti n các gói th u c a d án, báo cáo Ban ch o d án t i cu c h p l n th nh t (cu i tháng 7/2008) 2.4. y quy n gi i quy t các th t c thay i: ng ý v i các xu t c a Ban QLDA M Thu n t i văn b n s 2194/PMUMT- DACT ngày 09/7/2008, c th : - Giao nhi m v và y quy n cho T ng Giám c Ban QLDA M Thu n ch u trách nhi m thNm nh, phê duy t d toán, ch p thu n thanh toán các n i dung i u ch nh tăng gi m kh i lư ng thông thư ng trong quá trình thi công so v i kh i lư ng trúng th u trong h p ng g c (không thay i ơn giá trúng th u). - Các i u ch nh v ơn giá: Th c hi n theo i u 52.2 c a H p ng. Trong khi hoàn ch nh các th t c trình duy t d toán, cho phép T ng Giám c Ban QLDA M Thu n xem xét, quy t nh th c hi n vi c t m thanh toán 80% kinh phí ã ư c TVGS và Ban QLDA ch p thu n trình duy t. - Giao Ban QLDA M Thu n hoàn ch nh th t c trình duy t các n i dung giao nhi m v và y quy n nêu trên C c QLXD&CLCTGT d th o văn b n trình B GTVT ký. 2.5. Các n i dung khác: - ChuNn b tri n khai t i gói th u s 2: Giao T ng Giám c Ban QLDA M Thu n ch o Nhà th u gói 2 TKN chuNn b y các i u ki n có th tri n khai thi công l i ngay sau khi có ý ki n chính th c c a Th tư ng Chính ph , lưu ý các v n k thu t c n x lý và yêu c u ph i ki m tra tình tr ng ho t ng c a máy móc, thi t b , con ngư i sau th i gian dài d ng thi công, vi c kh p n i các i m d ng thi công hi n trư ng, công tác an toàn lao ng. - Giao C c QLXD &CLCTGT ch trì ph i h p cùng V KHCN, Ban QLDA M Thu n t ch c ki m tra hi n trư ng công tác chuNn b , có báo cáo B GTVT (trư c 17/7/2008). Th a l nh lãnh o B GTVT, Văn phòng B thông báo n các cơ quan, ơn v liên quan bi t và t ch c tri n khai th c hi n.
  4. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Các Th trư ng( b/c); - Các cơ quan d h p; - Lưu VT- C c QLXD. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản