Thông báo số 313/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
3
download

Thông báo số 313/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 313/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp về phương án tổng thể sắp xếp, xử lý nhà đất của Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 313/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc ------------------ S : 313/TB-BGTVT Hà N i, ngày 15 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P V PHƯƠNG ÁN T NG TH S P X P, X LÝ NHÀ T C A T NG CÔNG TY TƯ V N THI T K GTVT Ngày 26 tháng 5 năm 2008, t i Văn phòng B Giao thông v n t i, Th trư ng B Giao thông v n t i Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p xem xét phương án x lý 03 khu t c a T ng công ty Tư v n thi t k Giao thông v n t i t i Thành ph Hà N i. Thành ph n tham d g m có: các thành viên Ban Ch o 09 c a B Giao thông v n t i, V Tài chính, V K ho ch u tư, oàn ki m tra theo quy t nh s 3723/Q -BGTVT ngày 25/11/2007 c a B Giao thông v n t i và T ng Công ty Tư v n thi t k Giao thông v n t i. Sau khi nghe T ng Công ty Tư v n thi t k Giao thông v n t i trình bày hi n tr ng các khu t, các thành viên tham gia h i ngh phát tri n ý ki n, Th trư ng k t lu n như sau: 1. Khu nhà, t t i 278 Tôn c Th ng - qu n ng a: - Th ng nh t v nguyên t c xu t c a T ng Công ty Tư v n Thi t k giao thông v n t i v phương án bàn giao ph n di n tích nhà, t c a khu t p th cán b công nhân viên cho a phương x lý và qu n lý theo quy nh. - T ng công ty làm vi c v i T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 1 (có biên b n làm vi c c th ) và các cơ quan liên quan xác nh c th ph n di n tích nhà, t thu c quy n qu n lý, s d ng c a T ng công ty. c bi t là ph i m b o nh ng ph n di n tích dùng chung c a các cơ quan, h gia ình úng quy nh c a pháp lu t. - Trên cơ s ph n di n tích thu c quy n qu n lý s d ng h p pháp c a T ng công ty, th ng nh t T ng công ty ti p t c qu n lý s d ng và ch u trách nhi m hoàn ch nh các th t c v quy n s h u nhà và s d ng t theo úng quy nh. 2. Khu nhà t t i s 10 ph Trung Kính - qu n C u Gi y: T ng Công ty Tư v n thi t k giao thông v n t i ã có quy t nh s 1059/Q -H QT ngày 31/12/2005 v vi c i u chuy n toàn b di n tích nhà t c a Công ty Tư v n thi t k C u ư ng v T ng Công ty qu n lý và s d ng chung. B Giao thông v n t i th ng nh t v nguyên t c giao T ng công ty căn c vào các quy nh c a Nhà nư c, làm vi c v i các cơ quan có liên quan xu t phương án s d ng c th ph n di n tích t c a T ng công ty m t cách h p lý (kèm theo các h sơ tài li u có liên quan),
  2. báo cáo Ban Ch o 09 c a B xem xét, th ng nh t phương án chung g i y ban nhân dân Thành ph Hà N i và B Tài chính quy t nh. 3. Khu nhà t t i xã Trung Văn huy n T Liêm: T ng Công ty Tư v n Thi t k giao thông v n t i ã có quy t nh s 723/Q -H QT ngày 31/12/2004 v vi c i u chuy n toàn b di n tích nhà t c a Công ty Tư v n thi t k Ki m nh và KT v T ng Công ty qu n lý và s d ng chung. B Giao thông v n t i th ng nh t v nguyên t c giao T ng công ty căn c vào các quy nh c a Nhà nư c, làm vi c v i cơ quan có liên quan xu t phương án s d ng c th ph n di n tích t c a T ng công ty m t cách h p lý (kèm theo các h sơ tài li u có liên quan), báo cáo Ban Ch o 09 c a B xem xét, th ng nh t phương án chung g i y ban nhân dân Thành ph Hà N i và B Tài chính quy t nh. 4. Yêu c u oàn ki m tra t i quy t nh s 3723/Q -BGTVT ngày 25/11/2007 c a B Giao thông v n t i khNn trương có báo cáo k t qu ki m tra và xu t phương án x lý c th cho t ng khu t c a T ng công ty Tư v n Thi t k giao thông v n t i theo úng quy nh trư c ngày 20/7/2008 i v i các khu t nói trên g i Ban Ch o 09 c a B Giao thông v n t i. 5. Căn c Thông báo này và các quy nh c a Quy t nh s 09/2007/Q -BTC ngày 19/01/2007 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 83/2007/TT-BTC ngày 16/07/2007 c a B Tài chính, T ng công ty Tư v n Thi t k giao thông v n t i có trách nhi m xu t phương án c th cho 03 khu t trên báo cáo Ban Ch o 09 c a B trong tháng 7 năm 2008. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B Giao thông v n t i thông báo t i các ơn v liên quan bi t th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TT Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v d h p; - Lưu VT, TC (B). Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản