Thông báo số 32/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
1
download

Thông báo số 32/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 32/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về Dự án đầu tư đường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 32/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 32/TB-VPCP Hà n i, ngày 27 tháng 02 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N SINH HÙNG V D ÁN U TƯ Ư NG Ô TÔ CAO T C THÀNH PH H CHÍ MINH - LONG THÀNH - D U GIÂY Ngày 15 tháng 02 năm 2007 t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng ã ch trì cu c h p v D án u tư ư ng ô tô cao t c thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây. Cùng d h p có i di n lãnh o các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Giao thông v n t i, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng Giám c các doanh nghi p: Công ty u tư và Phát tri n Vi t Nam, T ng công ty u tư phát tri n ô th và khu công nghi p (IDICO), T p oàn D u khí Vi t Nam và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe B Giao thông v n t i báo cáo tình hình chuNn b D án, Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam báo cáo sơ b phương án u tư D án và ý ki n c a i di n lãnh o các cơ quan, Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng ã k t lu n như sau: 1, Hoan nghênh B Giao thông v n t i và Công ty u tư phát tri n ư ng cao t c Vi t Nam (VEC) ã khNn trương l p D án u tư ư ng ô tô cao t c thành ph h Chí Minh - Long Thành - D u Giây, trình Th tư ng Chính ph . B Giao thông v n t i ti p t c ph i h p v i B K ho ch và u tư hoàn ch nh v cơ c u v n c a D án, nh t là ph n v n góp t Ngân sách Nhà nư c, m b o D án kh thi. Ngoài phương án u tư ã ư c Th tư ng Chính ph ch p thu n t i văn b n s 56/TTg-CN ngày 10/01/2007, ng ý nghiên c u thêm phương án u tư theo phương th c BOT do Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam ch trì xu t. Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam ch trì, ph i h p các ơn v liên quan s m hoàn ch nh phương án u tư, trình Th tư ng Chính ph trong tháng 3/2007. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Giao thông v n t i và các cơ quan liên quan thNm nh hai phương án nêu trên, trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh trong tháng 4/2007. 2. ng ý Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam ch trì, cùng các ơn v liên quan xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phương án u tư ư ng cao t c Biên Hòa -Vũng Tàu theo phương th c BOT.
  2. 3. B Giao thông v n t i t o i u ki n Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam xây d ng phương án u tư hai tuy n ư ng cao t c nêu trên. Văn phòng Chính ph xin thông báo B Giao thông v n t i, Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam và các cơ quan liên quan bi t, th c hi n. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG, CH NHI M - Th tư ng, PTTg Nguy n SinhHùng; - Các B : Giao thông v n t i, PHÓ CH NHI M Xây d ng,K ho ch và u tư, Tài chính; - UBND thành ph H Chí Minh; - UBND t nh ng Nai; - Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam; - T p oàn D u khí Vi t Nam; - T ng công ty IDICO Văn Tr ng Lý (151 ter Nguy n ình Chi u, Q3, TPHCM) - VPCP: BTCN, các PCN: Nguy n Qu c Huy,Văn Tr ng Lý; các V : KTTH, QHQT, P,TH,TTBC,Website Chính ph ; - Lưu: VT, CN(3b).
Đồng bộ tài khoản