Thông báo số 322/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
2
download

Thông báo số 322/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 322/TB-VPCP về việc ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp làm việc với Bộ Công thương ngày 20 tháng 11 năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 322/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 322/TB-VPCP Hà N i, ngày 26 tháng 11 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N PHÁT BI U CH O C A TH TƯ NG CHÍNH PH T I CU C H P LÀM VI C V I B CÔNG THƯƠNG NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2008 Ngày 20 tháng 11 năm 2008, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã làm vi c v i B Công thương xem xét, ánh giá tình hình th c hi n k ho ch năm 2008 và d ki n k ho ch năm 2009 c a ngành công thương. Tham d cu c h p có ng chí B trư ng và các Th trư ng B Công thương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c các T p oàn, T ng công ty thu c B Công thương và i di n Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe báo cáo c a ng chí B trư ng B Công thương, ý ki n phát bi u c a các ng chí Th trư ng và m t s T p oàn, T ng công ty, Th tư ng Chính ph ã có ý ki n như sau: 1. Năm 2008 là năm tình hình kinh t toàn c u có nhi u bi n ng khó lư ng. T u năm giá c v t tư hàng hóa gia tăng, kéo theo l m phát tăng cao, d n n kh ng ho ng tài chính nhi u nư c và nay ã xu t hi n tình tr ng suy thoái kinh t m t s n n kinh t l n, gây tác ng m nh n m t s cân i vĩ mô c a n n kinh t nư c ta. Trong b i c nh ó, dư i s lãnh o c a Trung ương ng, Chính ph ã ch ng i u hành quy t li t và n n kinh t ã vư t qua nh ng thách th c ban u: l m phát ư c ki m ch ; các cân i vĩ mô ư c ki m soát n nh; xu t khNu gia tăng, nh p siêu gi m, góp ph n c i thi n cán cân thanh toán; các chính sách tài chính - ti n t (tín d ng, lãi su t, t giá và thu các lo i…) ư c i u hành linh ho t, góp ph n duy trì ư c s n xu t trong nh ng tháng cu i năm, b o m tăng trư ng GDP và an sinh xã h i n nh. t ư c nh ng k t qu bư c u nêu trên là nh có óng góp to l n c a các B , ngành và c ng ng doanh nghi p, trong ó có s óng góp tích c c c a ngành công thương, c a các T p oàn, T ng công ty nhà nư c thu c ngành, v i nh ng k t qu n i b t là: so v i năm 2007, giá tr s n xu t công nghi p toàn ngành tăng 15,8%; th trư ng trong nư c phát tri n, giá c và cân i các v t tư ch y u cho s n xu t - tiêu dùng ư c ki m soát n nh; ho t ng buôn l u, gian l n thương m i, hàng gi , hàng nhái và u cơ hàng hóa ư c ki m soát ch t ch ; xu t khNu tăng thêm trên 30%, nh p siêu gi m m nh, góp ph n quan tr ng tiêu th hàng hóa c a các ngành s n xu t và c i thi n cán cân thanh toán. Nh ng k t qu nêu trên c a ngành công thương ư c Chính ph ánh giá cao; B và các T p oàn, T ng công ty c n phát huy hơn n a trong th i gian t i.
  2. 2. Bư c vào th c hi n k ho ch năm 2009 trong b i c nh kinh t th gi i và trong nư c ang g p r t nhi u khó khăn, thách th c, các ng chí lãnh o B , lãnh o các T p oàn, T ng công ty, Công ty thu c ngành ph i th y rõ h t ư c nh ng khó khăn và nh ng tác ng tr c ti p, gián ti p n ho t ng s n xu t - kinh doanh i v i ơn v mình; ph i phát huy m i ngu n l c, l i th , cơ h i c a ngành góp ph n cùng các ngành khác th c hi n ư c nhi m v ch y u c a k ho ch kinh t - xã h i năm 2009 v a ư c Qu c h i khóa XII kỳ h p th 4 thông qua v i yêu c u: ti p t c ki m soát, gi n nh các cân i kinh t vĩ mô; không x y ra tái l m phát; ngăn ch n suy gi m kinh t ; ph n u t m c tăng trư ng GDP kho ng 6,5%; gi n nh an sinh xã h i, nh m t o th và l c m i cho vi c th c hi n th ng l i k ho ch kinh t - xã h i năm 2010. Bên c nh vi c t p trung ti p t c th c hi n 8 nhóm gi i pháp theo Ngh quy t c a Chính ph trong năm 2008, ngành công thương c n chú tr ng ch o và t ch c th c hi n t t nh ng n i dung công vi c sau: - V s n xu t công nghi p: B trư ng B Công thương cùng lãnh o các T p oàn, T ng công ty, Công ty ngành hàng ph i tính toán, cân nh c, áp d ng các bi n pháp c th ti p t c duy trì s n xu t, b o m vi c làm và thu nh p cho ngư i lao ng, ng th i t n d ng cơ h i và i u ki n có ư c Ny nhanh ti n th c hi n các d án s n xu t, nh m gi i quy t vi c làm, kích c u t o s c mua trong nư c, t o th i cơ phát tri n cho các ngành hàng có s c c nh tranh, gi ư c m c tăng trư ng s n xu t công nghi p không th p hơn năm 2008; - V thương m i: ph i ch ng hơn vi c Ny m nh khai thác th trư ng trong nư c g n v i phát tri n th trư ng xu t khNu, nh t là nh ng khu v c ít b tác ng c a kh ng ho ng tài chính và suy gi m kinh t ; Ny m nh ho t ng xúc ti n xu t khNu m i c p. T ng T p oàn, T ng công ty ph i t rà soát l i ho t ng s n xu t, kinh doanh và n l c kh c ph c khó khăn Ny m nh u tư, s n xu t và xu t khNu hàng hóa v i phương th c thích h p, linh ho t ph n u th c hi n m c tiêu tăng trư ng xu t khNu c năm 2009 là 13%. ây là nhi m v r t n ng n nhưng có vai trò r t quan tr ng không ch i v i ngành công thương mà i v i c n n kinh t vì tăng trư ng xu t khNu cao s m r ng u ra cho s n xu t và t o ng l c kích thích u tư trong nư c, ng th i là gi i pháp có hi u qu nh t thu h p chênh l ch cán cân thương m i; - V công tác qu n lý th trư ng: ph i tăng cư ng công tác qu n lý th trư ng, ch ng buôn l u, gian l n thương m i, s n xu t, buôn bán hàng gi , hàng kém ch t lư ng b o m môi trư ng kinh doanh c nh tranh bình ng; tăng cư ng ki m soát giá c , u cơ và c nh tranh không lành m nh trái pháp lu t; b o m cân i các v t tư ch y u cho s n xu t và nhu c u tiêu dùng c a nhân dân; ki m soát ch t ch v sinh an toàn th c phNm. B Công thương c n ch o sát huy ng và phát huy ư c vai trò nòng c t, ch o c a các T p oàn, T ng công ty nhà nư c trong vi c th c hi n nhi m v k ho ch năm 2009 nh t là vi c th c hi n m c tiêu v xu t khNu, ki m soát nh p siêu và nâng cao giá tr s n xu t mà Qu c h i ã thông qua. B c n ch ng nghiên c u cơ ch , chính sách và t ch c b máy, ph i h p v i các B , ngành liên quan x lý, tháo g k p th i cho các T p oàn, T ng công ty; báo cáo Th tư ng Chính ph nh ng n i dung vư t thNm quy n.
  3. 3. V m t s ngh c th c a B Công thương và các T p oàn, T ng công ty thu c B : - V s a i chính sách t ai i v i các doanh nghi p c ph n hóa: vi c này Th tư ng Chính ph ã giao B Tài nguyên và Môi trư ng và B Tài chính nghiên c u, i u ch nh các n i dung c th báo cáo Chính ph s a i các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan vào u quý I năm 2009; - V khung pháp lý ho t ng và qu n lý mô hình t p oàn kinh t : Th tư ng Chính ph ã giao B K ho ch và u tư và các cơ quan liên quan chuNn b , báo cáo Chính ph vào cu i năm 2008; - V vi c ti p t c s p x p t ch c các ơn v trong B Công thương nâng cao hi u qu công tác qu n lý, i u hành: B Công thương c n xây d ng án c th báo cáo thư ng tr c Chính ph ; B Công thương và cơ quan ch trì biên so n Lu t Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài c n nghiên c u, nêu rõ các yêu c u, n i dung qu n lý nhà nư c trong Lu t, vi c phân công qu n lý và t ch c b máy c th c a Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài s ư c quy nh t i các văn b n dư i lu t c a Chính ph ; ng ý v nguyên t c vi c tăng cư ng biên ch cho l c lư ng qu n lý th trư ng m ts a phương, B Công thương làm vi c c th v i B N i v báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. - V vi c c t gi m lãi su t cho vay s n xu t - xu t khNu; mi n gi m thu nguyên, v t li u nh p khNu là u vào s n xu t; vi c dãn n , dãn th i gian n p thu doanh nghi p; vi c lui th i h n áp d ng các s c thu m i trong năm 2009: nh ng n i dung này ang là hư ng i u hành c a Chính ph h tr s n xu t trong các năm 2008 - 2009. B Công thương c n báo cáo c th trong tháng 12 năm 2008 Chính ph có phương án x lý; - V vi c cho phép T p oàn công nghi p Than - Khoáng s n Vi t Nam xu t khNu s than nhi t lư ng th p ang t n ng theo ư ng biên m u: giao B Công thương ch o T p oàn bàn v i y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh và T ng c c H i quan có phương án c th , b o m không x y ra tình tr ng khai thác trái phép và xu t khNu l u than; báo cáo Phó Th tư ng Hoàng Trung H i gi i quy t c th . - V vi c i công tác nư c ngoài c a Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c T p oàn, T ng công ty: ng ý vi c Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c T p oàn và T ng công ty ch ng i công tác nư c ngoài trên cơ s văn b n xin ý ki n Th tư ng Chính ph ; sau khi k t thúc chuy n i công tác, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c T p oàn, T ng công ty báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu chuy n công tác. M t s n i dung khác, B Công thương c n có báo cáo và xu t phương án x lý c th . Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan liên quan bi t, tri n khai ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph .
  4. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Ph m Văn Phư ng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b).
Đồng bộ tài khoản