Thông báo số 329/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
28
lượt xem
2
download

Thông báo số 329/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 329/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc trao đổi các vấn đề về hạ tầng giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm phía nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 329/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 329/TB-BGTVT Hà N i, ngày 25 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG THƯ NG TR C NGÔ THNNH CT I CU C TRAO I CÁC V N V H T NG GTVT VÙNG KINH T TR NG I M PHÍA NAM Ngày 21 tháng 7 năm 2008 t i B GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p phân công chuNn b báo cáo các v n liên quan n GTVT i v i vùng kinh t tr ng i m phía Nam c a B Giao thông v n t i theo k t lu n c a Phó Th tư ng Hoàng Trung H i t i cu c h p giao ban tr c tuy n ngày 19/7/2008. Tham d cu c h p có lãnh o và chuyên viên các V : K ho ch u tư, Tài chính, Văn phòng B , C c ư ng b VN, C c HHVN, C c ư ng sông VN, C c ư ng s t VN, Ban QLCDA 85, T ng Công ty TVTK GTVT. Sau khi nghe các ơn v báo cáo Th trư ng Ngô Th nh c ã k t lu n và giao nhi m v cho các ơn v như sau: 1. V K ho ch u tư: - Là cơ quan u m i t ng h p báo cáo c a các ơn v liên quan; - Báo cáo c th tình hình n ngân sách hi n nay c a B bao g m: n ngân sách tín d ng (k c lãi ròng). C th các kho n n c a các d án trên a bàn t nh Long An và Bà R a - Vũng Tàu. - ư ng n i Tân Sơn Nh t - B n L c: Theo xu t c a Long An. - Trên cơ s báo cáo c a các ơn v V KH T t ng h p d th o báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. C c ư ng sông Vi t Nam: - i v i D án Kênh Ch G o ph i phê duy t xong d t i m vào tháng 10 năm 2008 và ưa d án này vào k ho ch năm 2009. - Có báo cáo v c ng R ch Chanh. - i v i các tuy n sông Trà Cú, An Long, Cái X p… n m trên lu ng thu c B qu n lý C c có báo cáo v tình hình n o vét m b o thông thuy n h th ng an toàn giao thông và k ho ch qu n lý duy tu.
  2. 3. C c Hàng h i VN: i v i sông Soài R p: C c HHVN báo cáo v kh i lư ng n o vét giai o n 1, kh i lư ng còn l i cho thi công ti p. Ý ki n c a C c v d án giai o n 2. - Vi c b sung các c ng quy ho ch nhóm 5 theo ngh c a các a phương. - C c có báo cáo t ng h p v h th ng ư ng liên c ng chuy n V KH T t ng h p. 4. C c ư ng s t VN: - Báo cáo v tình hình th c hi n d án ư ng s t xuyên Á. - ư ng s t qua K Nông: C c ư ng s t ph i h p v i TEDI có báo cáo tình hình chuNn b d án Biosít k Nông - Bình Thu n. - Báo cáo D án ư ng s t Thành ph H Chí Minh o n Biên Hòa - Vũng Tàu báo cáo quy ho ch, k ho ch d án. - o n ư ng s t t TPHCM n Tây Nguyên, thành ph H Chí Minh - M Tho và o n M Tho - C n Thơ có báo cáo c th . 5. C c ư ng b Vi t Nam: - ư ng cao t c vành ai 3 và vành ai 4 thành ph HCM: B ã có quy t nh giao nhi m v chuNn b u tư, C c có báo cáo v tình hình th c hi n. - QL50, QL62 Tân An i Bình Hi p: báo cáo v tình hình th c hi n d án. - B n L c - Long Thành: i v i c u s d ng ngu n v n JBIC, ư ng s d ng ngu n v n ADB. - D án c i t o, m r ng QL51 và ư ng cao t c Biên Hòa - Vũng Tàu: T p trung u tư trư c ư ng 51, yêu c u C c BVN xác nh th i h n trình xu t d án ư ng cao t c Biên Hòa - Vũng Tàu; i v i d án c i t o, m r ng QL51 (d án BOT): B ã có công i n g i C c BVN yêu c u khNn trương thi t k b sung khu v c b ng p, ôn c nhà u tư tri n khai d án. - QL13: th c hi n d án BOT yêu c u C c BVN khNn trương bàn giao cho t nh. - QL14: có ý ki n v vi c t nh Bình Phư c ngh giao BOT o n ng Soài - k Nông. 6. V Tài chính: X lý cư c phí, l phí và l trình gi m phí và l phí 7. TEDI: ư ng cao t c Tân Sơn Nh t i B n L c; TEDI chú ý ây không ph i ư ng cao t c ch b sung tuy n m i này trong quy ho ch (ph i h p v i V KH T). - Ph i h p v i C c ư ng s t VN có báo cáo tình hình th c hi n d án ư ng s t qua k Nông - Bình Thu n.
  3. - Có ánh giá th c t v năng l c c a tư v n thi t k hi n nay, d n n các d án giao thông hi n nay u b ch m. 8. C c QLXD & CLCTGT: C c có báo cáo v các v n có liên quan n vi c gi i phóng m t b ng - Phân tích khung chính sách gi i phóng m t b ng cho 2 ngu n v n ODA ngân sách Nhà nư c. - Liên h l i và có văn b n lùi th i h n báo cáo oàn giám sát c a y ban Thư ng v Qu c h i. 9. Ban QLCDA 85: ChuNn b báo cáo t ng h p v h th ng ư ng liên c ng Th V i - Cái Mép. Vì th i gian g p, yêu c u các ơn v ã phân công trên ây báo cáo ng n g n, y có th ưa ư c ngay vào báo cáo t ng h p, ngh các ơn v n p báo cáo cho V KH T trư c ngày 30/7/2008. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo nh ng n i dung k t lu n các cơ quan bi t tri n khai, th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Các Th trư ng ( b/c); - Các ơn v d h p; - Các Ban QLDA thu c B ; - Lưu VT, TH. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản