Thông báo số 33/TB-CATP(PC26)

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
28
lượt xem
1
download

Thông báo số 33/TB-CATP(PC26)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 33/TB-CATP(PC26) về việc cấp phép cho xe ôtô tải lưu thông trong giờ cao điểm,lưu thông ban ngày vào nội đô thành phố do Thành phố Hồ Chính Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 33/TB-CATP(PC26)

  1. THÀNH PH H CHÍ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 33/TB-CATP(PC26) TP. H Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2007 THÔNG BÁO V VI C P PHÉP CHO XE ÔTÔ T I LƯU THÔNG TRONG GI CAO I M, LƯU THÔNG BAN NGÀY VÀO N I Ô THÀNH PH Th c hi n Quy t nh s 186/2006/Q -UBND ngày 29/12/2006 c a y ban nhân dân thành ph v vi c c p phép cho xe ôtô t i lưu thông trong gi cao i m, lưu thông ban ngày vào n i ô thành ph H Chí Minh. Công an thành ph thông báo vi c th c hi n như sau: 1. i tư ng ư c c p phép: a) Các lo i xe t i, xe máy chuyên dùng ph c v công ích ư c c p phép và phù hi u lưu thông dài h n t t c các tuy n ư ng (k c ư ng c m xe t i) trong gi cao i m bao g m: - Xe s a ch a công trình i n c a Công ty i n l c thành ph . - Xe ng c u thông tin c a Bưu i n thành ph . - Xe s a ch a công trình chi u sáng công c ng; c u ư ng; c p thoát nư c; v n chuy n rác; xe máy chăm sóc công viên cây xanh c a các Doanh nghi p; xe c u n n c a Công an Thành ph ; S C nh sát phòng cháy ch a cháy. - Xe c a l c lư ng Công an; Thanh tra giao thông công chính làm nhi m v . - Xe v n chuy n thư báo, bưu ki n, bưu phNm c a các doanh nghi p kinh doanh bưu chính, chuy n phát nhanh theo quy nh t i kho n 1 công văn 401/UBND-CNN ngày 19/01/2007 c a y ban nhân dân thành ph . b) Các lo i xe t i chuyên dùng c a ơn v s nghi p, doanh nghi p và tư nhân ư c xét c p phép lưu thông ngoài gi cao i m trên m t s tuy n ư ng c th v i th i h n nh t nh bao g m: - Xe ch ti n các Ngân hàng, Kho b c Nhà nư c. - Xe ch hàng ph c v b nh vi n, cây gi ng, con gi ng, v c xin, nư c s ch; th c phNm tươi s ng không th ông l nh. - Xe ch hàng hóa, th c phNm ph c v ngành Hàng không, ư ng s t; các b p ăn t p th và cơ s kinh doanh ăn u ng.
  2. - Xe ch bê tông tươi và thi công các công trình bu c ph i thi công ban ngày. c) Ngoài các phương ti n quy nh t i i m a, b nói trên, vi c c p phép cho các phương ti n khác lưu thông vào n i ô thành ph trong gi cao i m ph i ư c s ng ý c a y ban nhân dân thành ph . Th c hi n kho n 3 i u 3 và i m a - kho n 1 – i u 5 c a Quy t nh 186/2006/Q - UBND, Công an thành ph s ti p nh n h sơ th t c xu t trong th i h n 2 ngày làm vi c và c p phép lưu thông cho các xe t i sau: - Xe s a ch a công trình c p i n c a các doanh nghi p khác ư c kinh doanh truy n t i và phân ph i i n năng trên a bàn thành ph . - Xe s a ch a công trình thông tin công c ng c a các doanh nghi p ư c phép kinh doanh m ng thông tin và vi n thông t i thành ph , xe v n chuy n phát hành báo ngày. - Xe v n chuy n trang thi t b ph c v các chương trình bi u di n, l h i cho các t ch c có gi y phép bi u di n và ư c S VHTT ngh . - Xe ch th c phNm, nhu y u phNm ph c v các trung tâm xã h i theo ngh c a S Lao ng – Thương binh và Xã h i thành ph . d) m b o công b ng, an toàn giao thông, h n ch ùn t c và th c hi n nghiêm ch nh Quy t nh 186/2006/Q -UBND; Công an thành ph không ti p nh n h sơ và không xu t c p phép các xe t i sau: - Thu c di n c p phép theo công văn y quy n s 3508/UB- T ngày 28/7/2003 c a UBNDTP, nay không ư c quy nh t i kho n 1 và 2 i u 3 Quy t nh 186/2006/Q -UBND và t i i m c m c I c a thông báo này, tr trư ng h p có kèm văn b n c a UBNDTP yêu c u CATP c p phép ích danh (không ch p nh n văn b n truy n t ho c thư tay); - Xe t i không có gi y phép chuy n công năng có m c ích ch ngư i; - Nh ng trư ng h p cá bi t nhưng có s lư ng trên 100 xe t i c a t ch c cá nhân khác cũng có cùng m c ích lưu thông t i m t th i i m. Công an thành ph ch ti p nh n yêu c u nhưng không xu t c p phép nh ng trư ng h p có nhu c u lưu thông b c thi t c a nhi u t ch c cá nhân, xu t UBNDTP xem xét i u ch nh quy nh theo kho n 2 i u 5 – Quy t nh 186/2006/Q -UBND. 2. H sơ c p phép bao g m: - Các cơ quan, ơn v , công ty, ch u tư các công trình ho c ư c ph c v có công văn trình bày rõ lý do, danh sách phương ti n, a i m xu t phát và n l trình (có sơ kèm theo), th i gian lưu thông ư c c p phép. Công an thành ph không gi i quy t c p phép ơn l cho ch phương ti n mà ch gi i quy t c p phép cho ơn v ch qu n hàng hóa d ch v công ích ho c các ơn v ư c ph c v . i v i xe ch nư c s ch không do T ng công ty c p nư c qu n lý nhưng ph c v bán nư c s ch cho các khu dân cư ph i có công văn ngh c a UBND phư ng nơi ư c ph c v .
  3. - B n sao Gi y ăng ký kinh doanh ho c h p ng thuê phương ti n d ch v . - Gi y ch ng nh n ăng ký xe, s ki m nh k thu t (photo kèm b n chính i chi u). - i v i xe quá t i quá kh ph i có gi y phép c a Ngành giao thông v n t i theo quy nh (b n photo kèm theo b n chính i chi u). 3. a i m và th i gian c p phép: - a i m nh n h sơ và c p gi y phép t i Phòng C nh sát giao thông ư ng b Công an thành ph H Chí Minh, s 347 ư ng Tr n Hưng o, Phư ng C u Kho, Qu n 1.. - Th i h n gi i quy t c p phép cho 01 h sơ không quá 02 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . 4. L phí c p phép 30.000 ng/l n/phương ti n ư c c p phép theo quy nh t i Thông tư s 76/2004/TT-BTC ngày 29/07/2004 c a B Tài chính. 5. Các lo i xe t i, xe chuyên dùng ph c v d ch v công ích, công trình công c ng t i i m a ph n 1 ư c c p phù hi u vi n xanh, ch "P" màu xanh; các lo i xe t i, xe chuyên dùng t i i m b, c ph n 1 ư c c p phù hi u vi n xanh, ch "P" màu . Phù hi u có kích thư c 15 x 15cm, ư c dán phía trư c kính xe v bên trái c a xe, phù hi u ch có giá tr khi kèm theo gi y phép. Gi y phép do ch huy phòng CSGT ư ng b ký phát hành sau khi nh n ư c h sơ h p l theo i m a và i m b kho n 1 c a thông báo này ho c ngay sau khi nh n ư c công văn c a UBNDTP yêu c u c p phép. Công văn xu t UBNDTP cho c p phép theo i m c kho n 1 c a thông báo này do phòng CSGT ư ng b trình Ban Giám c CATP ký. nh kỳ hàng tu n, phòng CSGT ư ng b báo cáo Ban Giám c CATP s gi y phép c p cho t ng t ch c cá nhân và t ng s gi y phép lưu thông ang còn hi u l c. Phòng CSGT ư ng b lưu gi h sơ và ch u s ki m tra t xu t, thư ng xuyên c a CATP v cơ s pháp lý c a gi y phép. 6. Thu h i gi y phép: L c lư ng c nh sát giao thông tu n tra ki m soát trên ư ng (CSGT thành ph và CSGT qu n, huy n) ki m tra phát hi n l p biên b n các phương ti n ư c c p gi y phép và phù hi u lưu thông trong gi cao i m, lưu thông ban ngày vào n i ô thành ph lưu thông sai l trình, ch hàng hóa không úng v i gi y phép, ư c phép t m gi gi y phép và phù hi u, x ph t b sung: Tư c quy n s d ng gi y phép và g i tr thông báo cho phòng c nh sát giao thông ư ng b . Phòng CSGT ư ng b s không c p l i gi y phép cho t ch c cá nhân b tư c quy n s d ng gi y phép trong 6 tháng, do không qu n lý ư c phương ti n ho t ng không úng n i dung c a gi y phép. 7. Thông báo này th c hi n k t ngày 01/02/2007.
  4. Phan Anh Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản