Thông báo số 330/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
2
download

Thông báo số 330/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 330/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 330/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 330/TB-BGTVT Hà N i, ngày 25 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT H NGHĨA DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH B C GIANG Ngày 23/7/2008 t i B GTVT, B trư ng H Nghĩa Dũng ã có bu i làm vi c v i ng chí Nguy n ăng Khoa – Ch t ch UBND t nh B c Giang gi i quy t m t s v n t o i u ki n thu n l i cho vi c u tư khu công nghi p Vân Trung và công tác giao thông v n t i trên a bàn t nh. Cùng tham d bu i làm vi c v phía b GTVT có lãnh o V K ho ch u tư, V V n t i, V H p tác qu c t Văn phòng B , C c ư ng b VN; v phía t nh B c Giang có lãnh o Văn phòng y ban, S Giao thông v n t i. Sau khi trao i v các xu t c a t nh liên quan n vi c t o i u ki n thu n l i cho vi c u tư khu công nghi p Vân Trung trên a bàn t nh, B trư ng H Nghĩa Dũng ã th ng nh t v i ng chí Ch t ch k t lu n như sau: - V vi c u n i gi a khu công nghi p Vân Trung v i QL1A m i, B Giao thông v n t i ng ý v nguyên t c cho phép i u ch nh ngã ba giao gi a QL1A m i và QL37 thành ngã tư m ư ng vào khu công nghi p, giao C c ư ng b VN hư ng d n nhà u tư th c hi n các th t c c p phép m ư ng ngang, nút giao, lưu ý các gi i pháp m b o an toàn giao thông. - V vi c c p phép cho các xe ch v t tư, máy móc thi t b c a T p oàn H ng H i (nhà u tư) ư c v n t i quá c nh t c a khNu H u Ngh n B c Giang, ngh T nh báo cáo Th tư ng Chính ph , B GTVT s ng h xu t c a T nh . - Nhân d p này B GTVT ngh UBND t nh: + Ch o s GTVT Ny nhanh ti n th c hi n các d án h t ng giao thông ư c giao làm ch u tư s m ưa vào khai thác, s d ng. + Ti p t c ch o th c hi n nghiêm túc Ngh quy t 32/2007/NQ-CP và Ngh quy t 05/2008/NQ-CP c a Chính ph ; ng th i tri n khai th c hi n Quy t nh s 1856/Q -TTg ngày 27/12/2007 c a Th tư ng Chính ph v l p l i tr t t hành lang i tư ng giao thông ư ng b , ư ng s t. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và tri n khai th c hi n.
  2. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - Th trư ng Lê M nh Hùng ( báo cáo); - UBND t nh B c Giang; - S GTVT B c Giang; - V KH T, VT, HTQT; - C c ư ng b VN; - Lưu VT, TH. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản