Thông báo số 333/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Thông báo số 333/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 333/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về kiểm điểm việc thực hiện dự án WB3 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 333/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 333 /TB-BGTVT Hà N i, ngày 23 tháng 7 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P V KI M I M VI C TH C HI N D ÁN WB3. Ngày 5/7/2007 t i văn phòng UBND t nh Cà Mau, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p ki m i m ti n th c hi n D án phát tri n GTVT ng b ng sông C u Long và ch ng ng p l t (d án WB3). Tham d cu c h p có i di n C c giám nh và QLCL CTGT, V KH T, V KHCN, C c ư ng b , Ban QLDA1, i di n Tư v n giám sát, Nhà th u chính h p ng MD1, MD2 và T ng công ty XDCTGT1. Sau khi nghe ý ki n c a các bên v công tác th c hi n D án WB3, Th trư ng ã k t lu n: I. V TI N : Ngày 8/6/2007 B ã h p giao ban công trư ng, cũng t i UBND t nh Cà Mau và ã có thông báo s 628/TB-BGTVT ngày 22/6/2007. Tuy nhiên, sau 1 tháng các ơn v thi công chưa ch p hành nghiêm ch nh các yêu c u c a B . H p ng MD1 và MD2 các Nhà th u chính và Nhà th u ph ã có c g ng nhưng thi u t p trung và không quy t li t nên kh i lư ng th c hi n ư c trong m t tháng qua không u, ch p vá, c bi t là vi c thi công các nút giao và 6 c u trên 2 h p ng v n r t ch m. L c lư ng thi công thi u, v n thi công v n chưa áp ng yêu c u ti n . B yêu c u: 1. Cienco1 ph i căn c vào k t lu n ã nêu trong thông báo s 628/TB-BGTVT ngày 22/6/2007 th c hi n nghiêm ch nh n i dung yêu c u c a B . Không cho phép thay i ti n thi công, theo ó H p ng MD1 bàn giao ư ng vào tháng 9/2007; H p ng MD2 bàn giao ư ng vào tháng 8/2007. 2. Nút giao b n xe C n Thơ, B ng ý hoàn thành trong quí 4/2007, các nút giao Trà Tim, Trà Men t p trung hoàn thành theo ti n thi công ư ng. 3. Yêu c u Nhà th u chính (T ng công ty c u ư ng Trung Qu c và T ng công ty c u ư ng Qu ng Tây) có công văn trư c 15/7/2007 báo cáo Ban QLDA 1 v vi c b sung thêm th u ph thi công các h ng m c còn l i (các c u, c ng d c, tư ng ch n ... chưa thi công) xong trong th i h n h p ng là 26/12/2007.
  2. 4. H p ng MD3: Ban QLDA1 có th thanh lý h p ng và thông báo cho WB. Kh i lư ng còn l i giao C c ư ng b Vi t Nam thi công, ng th i thông báo cho Nhà th u chính c a H p ng MD3 k t lu n này. 5. V các H sơ chưa duy t: - V KH T xem xét xong và trình Lãnh o B Ph l c h p ng d ch v Tư v n giám sát trư c 9/7/2007. - i u ch nh Thi t k tư ng ch n c a H p ng MD1 và MD2: Ban QLDA1 khNn trương ch o các bên hoàn ch nh h sơ trình B , C c giám nh và QLCLCTGT xem xét và trình Lãnh o B phê duy t s m Nhà th u tri n khai thi công ngay, áp ng ti n c a d án. - Thi t k h th ng an toàn giao thông: Ban QLDA1, rà soát và ph i h p l y ý ki n c a Ban ATGT các t nh trư c khi thi công. II - V TÀI CHÍNH: 1. Nhà th u chính và Cienco1 b o m v n cho các Ban i u hành thi công các h ng m c còn l i, b o m hoàn thành úng ti n , theo ó h p ng MD1 bàn giao ư ng vào tháng 9/2007, h p ng MD2 bàn giao ư ng vào tháng 8/2007; C hai h p ng k t thúc vào 26/12/2007. 2. D án c u Gành Hào và 6 c u o n m Cùng - Năm Căn: - ng ý s d ng v n i ng c a D án WB3 th c hi n công tác GPMB c u Gành Hào và 6 c u. Ban QLDA1 khNn trương hoàn thành c m m c GPMB bàn giao cho t nh Cà Mau theo k ho ch. - C c Giám nh và QLCLCTGT so n công văn yêu c u không cho Cienco1 và Cienco5 tham gia u th u các h ng m c thu c D án WB3 bao g m c u Gành Hào và D án 6 c u. Th a l nh Th trư ng, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v liên quan th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng GTVT ( b/c); - Ttr. Ngô Th nh c ( b/c); - C c BVN, V KH T, V KHCN; - C c Giám nh & QLCLCTGT; - Ban QLDA1; - Chi C c G &QLCLCT phía Nam; - Ban Ch o d án WB3; Nguy n Văn Công - Nhà th u MD1,2, Cienco1,5; - Lưu VT.
Đồng bộ tài khoản