Thông báo số 333/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
4
download

Thông báo số 333/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 333/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về tình hình giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động trong thời gian vừa qua và định hướng cho thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 333/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 333/TB-VPCP Hà N i, ngày 12 tháng 12 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N SINH HÙNG T I CU C H P V TÌNH HÌNH GI I QUY T VI C LÀM VÀ XU T KH U LAO NG TRONG TH I GIAN V A QUA VÀ NNH HƯ NG CHO TH I GIAN T I Ngày 03 tháng 12 năm 2008 t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng ã ch trì cu c h p v tình hình gi i quy t vi c làm và xu t khNu lao ng trong th i gian qua và nh hư ng cho giai o n t i. Tham d cu c h p có các ng chí: Nguy n Th Kim Ngân, B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i; Nguy n Thanh Hòa, Th trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i; Nguy n Bích t, Th trư ng B K ho ch và u tư; Ph m S Danh, Th trư ng B Tài chính, Hà Hùng, Phó Ch nhi m y ban Dân t c; ng Quang i u, y viên oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Tr n Qu c To n, Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph và i di n B Ngo i giao, B Công an. Sau khi nghe báo cáo c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i và ý ki n phát bi u c a Lãnh o các B , ngành liên quan, Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng ã k t lu n như sau: 1. Trong nh ng năm qua, cùng v i các chương trình phát tri n kinh t - xã h i, Chương trình m c tiêu qu c gia v vi c làm hàng năm ã góp ph n gi i quy t vi c làm cho 1,5 n 1,6 tri u lao ng. Bình quân t năm 2003 n nay, m i năm ưa ư c trên 75 nghìn lao ng i làm vi c nư c ngoài. H th ng văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c xu t khNu lao ng ã ư c xây d ng tương i ng b , th trư ng lao ng ngoài nư c ư c c ng c , m r ng, ch t lư ng ngu n lao ng t ng bư c ư c c i thi n, công tác qu n lý lao ng nư c ngoài ư c quan tâm hơn. Nh ng k t qu trên ã góp ph n gi i quy t vi c làm, xóa ói gi m nghèo, ng th i óng góp vào công cu c phát tri n kinh t xã h i c a t nư c. Tuy v y, công tác i u tra, d báo v nhu c u c a th trư ng lao ng còn h n ch . Vi c tri n khai ưa lao ng sang nh ng th trư ng m i, công tác thông tin, tư v n cho ngư i lao ng, công tác d y ngh , d y ngo i ng và giáo d c nh hư ng v pháp lu t, v ý th c trách nhi m, v tính k lu t cho ngư i lao ng còn y u, công tác qu n lý lao ng làm vi c t i nư c ngoài còn nhi u b t c p, hi n tư ng tiêu c c, l a o liên quan n xu t khNu lao ng v n còn ti p di n, chưa ư c phát hi n k p th i và x lý nghiêm minh. 2. V nh hư ng vi c làm, xu t khNu lao ng trong th i gian t i Tình hình kinh t - xã h i c a nư c ta trong m t vài năm t i còn ti p t c g p nhi u khó khăn do ch u nh hư ng c a cu c kh ng ho ng tài chính ti n t qu c t . Ny m nh hơn n a chương trình gi i quy t vi c làm và công tác xu t khNu lao ng, B Lao ng – Thương binh và Xã h i c n ph i h p ch t ch v i các cơ quan liên quan t p trung làm t t nh ng nhi m v tr ng tâm sau: a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương nghiên c u, i u tra, n m ch c v tình hình lao ng, d báo nhu c u th trư ng lao ng trong nư c và ngoài nư c có gi i pháp gi i quy t vi c làm và xu t khNu lao ng phù h p. b) Ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o và các B , ngành liên quan và các a phương tăng cư ng công tác ào t o ngh c v s lư ng và ch t lư ng, áp ng nhu c u c a th trư ng lao ng trong và ngoài nư c nh m Ny m nh chương trình gi i quy t vi c làm và chương trình gi m nghèo.
  2. c) Ch ng ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính và các B , ngành liên quan b trí ngu n l c tài chính theo Chương trình m c tiêu qu c gia v vi c làm ã ư c phê duy t. d) Tăng cư ng qu n lý nhà nư c v xu t khNu lao ng, Ny m nh hơn n a công tác ào t o, giáo d c cho ngư i lao ng trư c khi i làm vi c nư c ngoài nh m nâng cao ch t lư ng ngu n lao ng xu t khNu. ) Nghiên c u m r ng các hình th c xu t khNu lao ng, c bi t là thông qua nh n th u nư c ngoài; ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nghiên c u, t ch c ưa lao ng sang làm nông nghi p m t s nư c có nhu c u. e) Ch trì, ph i h p v i B Ngo i giao, các cơ quan liên quan tìm hi u và làm vi c k v i các cơ quan ch c năng c a các nư c ti p nh n lao ng Vi t Nam ký k t và th c hi n các th a thu n v h p tác lao ng, b o v quy n l i chính áng và h p pháp c a ngư i lao ng làm vi c nư c ngoài; ng th i ki n toàn b máy, cán b các Ban qu n lý lao ng Vi t Nam nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. g) Hoàn thi n các quy nh và gi i pháp qu n lý ho t ng xu t khNu lao ng c a các doanh nghi p t khâu tuy n ch n, ào t o và giáo d c nh hư ng cho ngư i lao ng trư c khi làm vi c nư c ngoài, n khâu qu n lý lao ng trong th i gian làm vi c nư c ngoài; ph i h p v i B Công an và chính quy n các a phương phát hi n k p th i, x lý nghiêm minh các sai ph m nh m ngăn ch n các tiêu c c và các hình th c l a o xu t khNu lao ng. h) Ban hành các quy nh và hình th c công khai hóa các thông tin liên quan n công tác xu t khNu lao ng (cơ ch , chính sách, danh sách các doanh nghi p có gi y phép ho t ng xu t khNu lao ng, th trư ng xu t khNu lao ng, s lư ng lao ng c n tuy n, tiêu chuNn tuy n lao ng, các lo i phí, ch ào t o, ch lao ng và thu nh p c a ngư i lao ng khi làm vi c nư c ngoài …) m i ngư i bi t, th c hi n và ki m tra. i) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan, các a phương khNn trương xây d ng án “H tr các huy n nghèo Ny m nh xu t khNu lao ng góp ph n gi m nghèo b n v ng giai o n 2009 – 2015”, trình Th tư ng Chính ph . 3. ng ý v ch trương v i xu t c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i u tư 3 Trung tâm ào t o xu t khNu lao ng t i ba vùng (mi n B c, mi n Trung, mi n Nam) t ngu n kinh phí v h p tác lao ng còn l i, ngu n h p tác qu c t và ngu n ngân sách c p. B Lao ng – Thương binh và Xã h i ph i v i v i B K ho ch và u tư, B Tài chính tri n khai th c hi n. 4. Trong n a cu i tháng 12 năm 2008, B Lao ng – Thương binh và Xã h i khNn trương t ch c H i ngh t ng k t, ánh giá công tác vi c làm và xu t khNu lao ng trong th i gian v a qua, trên cơ s ó xu t v i Chính ph , Th tư ng Chính ph nh ng cơ ch , chính sách làm t t hơn n a công tác này trong nh ng năm t i, ng th i xây d ng k ho ch ưa lao ng i làm vi c nư c ngoài n năm 2015 và nh hư ng n năm 2020. Văn phòng Chính ph xin thông báo B Lao ng – Thương binh và Xã h i và các cơ quan liên quan bi t, th c hi n. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Thư ng tr c Ban bí thư ( báo cáo); - Th tư ng và các Phó TTg ( báo cáo); - Ban Tuyên giáo TW; - y ban các v n xã h i c a Qu c h i; - Các B , Cơ quan ngang B , Cơ quan thu c CP; Ph m Văn Phư ng - y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c TW; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : KTTH, KTN, QHQT, TH, TT T;
  3. - Lưu: VT, KGVX (5)
Đồng bộ tài khoản