Thông báo số 34/TB-VPCP

Chia sẻ: Tan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
2
download

Thông báo số 34/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 34/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị dạy nghề các trường thuộc doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 34/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM Đ c l p - T do - H nh phúc --------- Hà N i, ngày 04 tháng 02 năm 2009 S : 34/TB-VPCP THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N THI N NHÂN T I H I NGH D Y NGH CÁC TRƯ NG THU C DOANH NGHI P Ngày 16 tháng 01 năm 2009 t i Qu ng Ninh, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i đã t ch c H i ngh d y ngh các trư ng thu c doanh nghi p, Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân đã t i d và ch đ o H i ngh . Sau khi nghe báo cáo c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, các B , cơ quan, đ a phương, các trư ng và ý ki n phát bi u c a các đ i bi u d H i ngh , Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân có ý ki n k t lu n ch đ o như sau: 1. Vi c t ch c, qu n lý, ho t đ ng c a các trư ng d y ngh trong doanh nghi p a) Đ i v i các trư ng: - Các trư ng d y ngh c a doanh nghi p, c a các t p đoàn kinh t , c a các công ty, trư c h t th c hi n ch c năng đào t o theo nhu c u c a doanh nghi p đáp ng đ t hàng đào t o c a doanh nghi p qua phương th c h p đ ng đào t o gi a công ty, doanh nghi p và trư ng v s lư ng và ch t lư ng nhân l c đư c đào t o. Doanh nghi p, công ty ph i b o đ m kinh phí đào t o theo nhu c u c a doanh nghi p; - Các trư ng này cũng có th đào t o theo yêu c u xã h i. Khi đó s t h c hi n cơ ch như trư ng tư th c; - V cơ ch ho t đ ng: Các trư ng th c hi n cơ ch t ch v kinh phí là đơn v ho t đ ng đ c l p đư c hư ng các chính sách c a Nhà nư c và khuy n khích xã h i hóa giáo d c đào t o. Ngu n kinh phí đư c huy đ ng t công ty, doanh nghi p m , h c phí c a ngư i h c, tài tr c a Nhà nư c và các ngu n tài tr h p p háp khác; - V h c phí đ i v i đào t o cho ngư i ngoài công ty, doanh nghi p, nhà trư ng t quy t đ nh m c h c phí phù h p ch t lư ng đào t o, kh năng chi tr c a ngư i h c và c a xã h i khi đào t o theo nhu c u c a xã h i; - Các trư ng c n p h i công b chu n đ u ra, chương trình đào t o, các ngu n l c đ th c hi n vi c b o đ m ch t lư ng đào t o; ch u s giám sát c a Nhà nư c trên cơ s tiêu
  2. chu n đ m trư ng do Nhà nư c quy đ nh; công b đánh giá ch t lư ng đã đư c các t ch c có th m quy n th c hi n t heo quy đ nh c a Nhà nư c. b) Đ i v i Nhà nư c: - Có trách nhi m h tr , t o đi u ki n đ các trư ng hư ng ưu đãi, chính sách khuy n khích xã h i hóa đ u tư giáo d c và đào t o theo quy đ nh chung, h tr đào t o giáo viên, k t n i v i doanh nghi p, t o đi u k i n đ các trư ng có các h p đ ng đào t o; - Xây d ng và công b các chương trình khung, h tr biên so n giáo trình dùng chung, chương trình đào t o c a các trư ng; - Có k ho ch xây d ng các trư ng tr ng đi m qu c gia, bao g m c trư ng thu c doanh nghi p; - Đánh giá ch t lư ng đào t o, qu n lý nhà nư c v ch t lư ng đào t o. 2. Nh ng vi c các B ph i t ri n khai - Giao B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i: + Ch trì, ph i h p v i các B : Tài chính, Tư pháp, Giáo d c và Đào t o xây d ng văn b n pháp lu t, xác đ nh v t rí pháp lý các trư ng ngh t hu c doanh nghi p, hoàn thành trong tháng 02 năm 2009, trình Chính ph ; + Ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành liên quan xây d ng cơ ch h tr h c phí, h c b ng cho các đ i tư ng chính sách, ph i h p v i B N i v hư ng d n chính sách đ i v i giáo viên trong các trư ng d y ngh t hu c doanh nghi p hoàn thành trong tháng 3 năm 2009; + Trư c ngày 30 tháng 4 năm 2009, ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Tài chính và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam công b qu cho vay ưu đãi hi n đ i hóa thi t b d y ngh ; + Ph i h p v i B Giáo d c và Đào t o xây d ng đ án thí đi m đào t o liên thông gi a trung c p ngh , cao đ ng ngh và trung c p chuyên nghi p, cao đ ng, đ i h c; + Ch trì, ph i h p v i B Xây d ng, B Giao thông v n t i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Công Thương, B Văn hóa, Th thao và Du l ch và B Giáo d c và Đào t o xây d ng quy t đ nh danh m c nh ng ngành, ngh v t rí công vi c ph i s d ng lao đ ng đã qua đào t o, không đư c s d ng lao đ ng không qua đào t o; tháng 6 năm 2009 xây d ng xong d t h o quy t đ nh l y ý k i n các B , ngành và các doanh nghi p liên quan, trình Chính ph vào quý III năm 2009; + Quý III năm 2009 t ch c t ng k t công tác xu t kh u lao đ ng, b sung đ án xu t kh u lao đ ng có trình đ tay ngh cao, trình Chính ph .
  3. + Hư ng d n các t p đoàn kinh t , các t ng công ty, các doanh nghi p và các trư ng xác l p v trí, m i quan h c a các trư ng thu c doanh nghi p, quy đ nh trách nhi m và nghĩa v c a các bên; xây d ng h p đ ng đào t o khung gi a các doanh nghi p ch qu n và các trư ng ngh t rong giai đo n 2009-2011, trên cơ s đó, hàng năm gi a trư ng và doanh nghi p có h p đ ng đào t o c th ; xây d ng k ho ch đào t o theo nhu c u xã h i; xây d ng đ án phát tri n đ n 2011 - 1015 c a các trư ng, trong đó ph i d báo nhu c u đào t o cho doanh nghi p và cho xã h i, có k ho ch đi u ch nh cơ c u đào t o, có l ho ch phát tri n đ i ngũ giáo viên, chương trình đào t o, xin vay v n ưu đãi nâng c p trang thi t b và công b chu n đ u ra. T nay đ n 2010, các trư ng trung c p và cao đ ng ngh ph i công b chu n đ u ra, ch rõ sau khi t t nghi p ngư i h c có tri th c, k năng gì, làm vi c các v trí nào, có th h c t p ti p t c liên thông như th nào. T đó, khuy n cáo vi c tr lương cho ngư i t t nghi p trong tương quan v i các trình đ đào t o, ngành ngh khác; + Tháng 8 năm 2009 hoàn thành vi c t ng h p nhu c u giáo viên và ngành ngh đào t o c a các trư ng ngh t hu c doanh nghi p và hoàn thành đ án xây d ng đ i ngũ g iáo viên, xây d ng chương trình đào t o phù h p; t ng h p nhu c u vay v n c a các trư ng ph i h p v i Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, B Tài chính đ xu t ngu n k inh phí cho vay; công b đ án phát tri n các trư ng ngh t r ng đi m qu c gia. - Giao các B , ngành, đ a phương, cơ quan liên quan ti p t c đ y m nh công tác tuyên truy n cho xã h i bi t v hi u qu ho t đ ng c a giáo d c ngh nghi p, nh t là thông tin v đào t o ngh t i doanh nghi p; ph bi n r ng rãi thông tin v k t qu đào t o t i doanh nghi p trên các trang thông tin đi n t . Đ nh kỳ, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ch t rì t ch c khen thư ng các doanh nghi p có thành tích cao trong d y ngh . Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, các cơ quan liên quan, các đ a phương bi t và th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BCĐ TW v phòng, ch ng tham nhũ ng; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Tr n Qu c To n - H i đ ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m soát nhân dân t i cao; - UB Giám sát tài chính QG; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - Các t p đoàn kinh t , các t ng công ty nhà nư c; - VPCP: BTCN và các PCN, C ng TTĐT, các V , C c, đơn v trưc thu c;
  4. - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản