Thông báo số 341/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
30
lượt xem
8
download

Thông báo số 341/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 341/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu – QL60 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 341/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 341/TB-BGTVT Hà N i, ngày 01 tháng 08 năm 2008 THÔNG BÁO N I DUNG K T LU N C A TH TRƯ NG THƯ NG TR C NGÔ THNNH C T I CU C H P KI M I M TI N THI CÔNG C U R CH MI U – QL60 (Phiên h p giao ban ngày 29/07/2008) Ngày 29/07/2008, sau khi ki m tra hi n trư ng, t i Văn phòng Công ty BOT c u R ch Mi u, Th trư ng thư ng tr c B GTVT Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p ki m i m ti n thi công c u R ch Mi u – QL60. Cùng d có Ông Nguy n Văn Phòng – Phó Ch t ch UBND t nh Ti n Giang, Bà Nguy n Th Thanh Hà – Phó Ch t ch UBND t nh B n Tre. Tham d cu c h p có i di n Lãnh o và chuyên viên các ơn v : C c Qu n lý xây d ng và CLCTGT, Chi C c Qu n lý xây d ng và CLCTGT, S GTVT t nh Ti n Giang, S GTVT t nh B n Tre, T công tác giúp B trư ng B GTVT (Ông T ng Tr n Tùng, Ông Chu Ng c S ng), T i u ph i (Hoàng Quang Lu n), Ban QLCDAGT 9 (PMU 9), T ng Công ty TVTK GTVT (TVTK, TVGS), T ng Công ty (XDCTGT 1, 5, 6 (Cienco1, Cienco5, Cienco6), Công ty BOT R ch Mi u, Công ty c u 14, Công ty c u 12, Công ty CPBT 620 Châu Th i, Công ty CPXDGT 675, Công ty VSL Vi t Nam. Sau khi nghe Ban QLCDAGT 9 và các ơn v báo cáo v tình hình th c hi n, thi công c u R ch Mi u và các v n liên quan, các i bi u tham gia ý ki n, Th trư ng Ngô Th nh c ã th ng nh t k t lu n như sau: 1. ánh giá chung: Th i gian qua (t giao ban ngày 30/05/2008 n nay) các ơn v tham gia trên công trư ng ã có nhi u c g ng tri n khai, cơ b n hoàn thành các h ng m c công vi c theo ti n cam k t. Lãnh o B GTVT ánh giá r t cao và bi u dương s n l c, c g ng c a các ơn v tham gia trên công trư ng, (Ban QLDA, Tư v n thi t k , Tư v n giám sát, các nhà th u thi công) ã kh c ph c khó khăn, t p trung thi công và làm ch ư c công ngh . ng th i, thay m t Lãnh o B GTVT, chân thành c m ơn UBND, H i ng nhân dân, các oàn th và ng bào 2 t nh Ti n Giang và B n Tre ã ph i h p ch t ch , t o i u ki n r t l n, ng viên các ơn v tham gia xây d ng D án hoàn thành t t nhi m v ư c giao. 2. V th t c: - i v i công tác th t i công trình c u c u R ch Mi u: Giao C c QLXD & CLGTVT ch trì, ph i h p v i V KHCN xem xét tham mưu trình B phê duy t cương th t i c u R ch Mi u trư c 2/08/2007. ng th i, giao Ông Hoàng Hà – Phó V trư ng V KHCN tr c ti p ch o, theo dõi trong quá trình tri n khai, th c hi n;
  2. - i v i công tác l p d toán i u ch nh b sung do bi n ng giá nguyên li u, nhiên li u, v t li u xây d ng: Ban QLCDAGT 9 ch o các ơn v liên quan phân khai kh i lư ng, th i i m th c hi n, s m hoàn thành h sơ, th t c, trình B GTVT xem xét, phê duy t trong tháng 8/2008, làm cơ s thanh toán cho các ơn v tham gia xây d ng D án; - i v i công tác thi công, l p t h th ng i n chi u sáng, PCCC: Do yêu c u ph i ng b v i ti n trình tri n khai h ng m c thi công l p th m BTN m t c u, l p ráp b bò, lan can c u, ch p thu n v nguyên t c ch trương cho phép Công ty BOT c u R ch Mi u ch o ơn v thi công tri n khai th c hi n công tác l p t h th ng i n chi u sáng, PCCC ng th i v i quá trình hoàn ch nh th t c l a ch n Nhà th u ngay sau khi Công ty BOT có văn b n nguyên t c l a ch n nhà th u. Lưu ý, Công ty BOT c u R ch Mi u yêu c u các ơn v th c hi n tăng cư ng l c lư ng, thi t b tri n khai th c hi n, rút ng n th i gian thi công, ng b v i quá trình l p t h th ng i n chi u sáng, PCCC. Giao ông TG Ban QLCDAGT 9 tr c ti p ph i h p v i Công ty BOT c u R ch Mi u khNn trương hoàn thành các th t c l a ch n Nhà th u theo quy nh hi n hành; - i v i công tác l a ch n Nhà th u cung c p và l p t các thi t b tr m thu phí: Công ty BOT c u R ch Mi u căn c vào n i dung c a i u 24 Lu t u th u V/v: L a ch n Nhà th u trong trư ng h p c bi t, khNn trương l p phương án l a ch n Nhà th u, b o m m c tiêu c nh tranh và hi u qu kinh t báo cáo B GTVT làm cơ s trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh; - i v i công tác chuy n giao công ngh qu n lý khai thác: Công ty BOT c u R ch Mi u khNn trương chuNn b l c lư ng ti p nh n, chuy n giao, t ch c tri n khai th c hi n, m b o v n hành an toàn trong quá trình qu n lý, khai thác, s d ng; - Giao Ông C c trư ng C c BVN tr c ti p ch o ph i h p v i Ông Giám c S GTVT t nh B n Tre, Công ty BOT c u R ch Mi u l p phương án b trí s p x p h p lý nhân s i v i cán b , công nhân c a xí nghi p phà B n Tre sau khi ưa công trình c u R ch Mi u vào khai thác s d ng, theo hư ng ưu tiên các l c lư ng, nhân công a phương; ng th i, có báo cáo B GTVT phương án x lý i v i các tài s n c a D án cũng như c a Xí nghi p phà B n Tre theo các quy nh c a Thông tư 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 c a B Tài chính V/v: Hư ng d n vi c Qu n lý và x lý tài s n c a các D án s d ng v n NSNN khi D án k t thúc. Lưu ý: UBND t nh B n Tre s m có văn b n ngh v vi c này; 3. V ti n : Th ng nh t th i gian h p long nh p gi a c u R ch Mi u n i 2 b Nam, B c vào kho ng th i gian 15/08/2008 và cu i tháng 09/2008 thông xe k thu t. m b o ti n trên, B GTVT th ng nh t ti n thi công chi ti t các h ng m c ch y u còn l i theo ngh c a các ơn v thi công, c th như sau: a. i v i T ng Công ty XDCTGT 1: - Hoàn thành công tác thi công bê tông t 2 kh i K13 trong ngày 29/7/2008; - Hoàn thành công tác h các xe treo thi công các kh i úc d m b o m an toàn tuy t i. Giao Ban QLCDAGT 9 ch o Công ty B ATHH 2 có các phương án B ATHH phù h p trong quá trình th c hi n h các xe treo, b o m tuy t i an toàn
  3. cho các phương ti n hàng h i lưu thông. ng th i, ngh UBND t nh B n Tre có ý ki n ch o ngành i n l c a phương, ưu tiên cung c p i n trong su t th i gian thi công; - Hoàn ch nh b m t bê tông i v i các c u ki n, k t c u ã thi công m b o yêu c u m thu t; - Hoàn thành công tác gia công xe căng ch nh, l p t và bàn giao cho Công ty VSL Vi t Nam trư c 20/8/2008 t i công trư ng. ng th i, b trí l c lư ng ph i h p v i Công ty VSL Vi t Nam trong quá trình căn ch nh cáp DƯL c u dây văng; - i v i h ng m c l p t khe co dãn c u chính: Rà soát l i ti n , xác nh th i gian l p t chính th c, thông báo cho Công ty VSL Vi t Nam c chuyên gia sang hư ng d n thao tác l p t theo úng yêu c u k thu t; b. i v i T ng Công ty XDCTGT 6: - Hoàn thành công tác lao l p d m Super-T nh p T16 – T17 và thi công bê tông m t c u trư c 9/8/2008; - H ng m c c u thang xu ng c n Tân Vinh: Hoàn thành trư c 27/09/2008; - Công tác l p t khe co dãn: Th ng nh t phương án th m BTN m t c u xong c t khi l p t khe co dãn (lưu ý b trí v t li u lót t i ph m vi khe co dãn trư c khi th m). - Ch ol p t b bò, lan can c u m b o ch t lư ng và yêu c u m thu t; - i v i k t c u BTN m t c u. - i v i công tác sơn d i phân cách: Yêu c u d i sơn phân cách có kích thư c r ng 20cm (áp d ng cho c 2 v ch sơn li n gi a và 2 bên). c. i v i Công ty VSL Vi t Nam: Ph i h p ch t ch v i các l c lư ng c a T ng Công ty XDCTGT 1, hoàn thành công tác căn ch nh cáp dây văng trư c 15/09/2008. ng th i, c chuyên gia hư ng l p t khe co dãn c u chính khi T ng Công ty XDCTGT 1 có thông báo; d. i v i T ng Công ty XDCTGT 5: T p trung l c lư ng thi công hoàn thành m M37, M38 trư c 15/08/2008, t o i u ki n cho các ơn v tri n khai thi công l p BTN m t c u. Ny nhanh ti n thi công Tr m thu phí. e. i v i T ng Công ty TVTK GTVT (TVTK, TVGS): i v i kh i lư ng thi t k các h ng m c i u ch nh b sung: Th ng nh t v nguyên t c ch trương b sung kinh phí cho h p ng Tư v n. Giao Ban QLCDAGT 9 ch o các ơn v liên quan l p h sơ d toán, thNm nh, phê duy t, t m ng kinh phí theo các quy nh hi n hành, trình B GTVT xem xét i u ch nh b sung h p ng. 4. V các n i dung k thu t:
  4. a. i v i công tác thi công kh i K12, K13: B ã có văn b n s 4191/BGTVT-CG ngày 2/6/2008 th ng nh t v nguyên t c ch trương i u ch nh trình t thi công i v i vi c tri n khai thi công kh i K11. Ban QLCDAGT 9 ti p t c ch o các ơn v liên quan trình B quy t nh i u ch nh trình t thi công i v i các kh i K12, K13; b. i v i k t c u BTN m t c u: Do tr c d c c u có d c tương i l n, tăng an toàn và ch t lư ng cho l p BTN m t c u, th ng nh t ch trương s d ng l p nh a Polyme tăng cư ng dính bám m t c u. V k t c u BTN: Ph n c u d n s d ng 1 l p BTN h t trung; ph n c u chính: 2 l p BTN h t trung và h t m n theo thi t k ã ư c B duy t. c. Công tác sơn tr tháp: Tư v n thi t k (TEDI) sau khi nghiên c u ã có văn b n s 2249/CLH ngày 23/07/2008 ki n ngh không sơn b m t tr tháp. Th ng nh t ch trương không sơn b m t tr tháp. Yêu c u công ty C u 12, C u 14 hoàn thi n b m t bê tông các ph n còn t n t i ( c bi t b m t bê tông 2 tr tháp) m b o yêu c u m thu t. Hoàn thành trong tháng 08/2008; d. i v i công tác c nh quan t i nút s 1, 2: ngh UBND 2 t nh Ti n Giang, B n Tre ch o các ơn v liên quan s m tri n khai th c hi n công tác tr ng cây xanh và c nh quan, m b o k t thúc ng b v i ti n chung c a d án; e. Ban QLCDAGT 9 ch o các ơn v liên quan ph i h p ch t ch v i H i ng NTNN, m b o hoàn thành các th t c ki m tra trư c khi ưa công trình vào thông xe; f. i v i h ng m c b sung h th ng m c cao c: B ã có ý ki n t i văn b n s 4191/BGTVT-CG ngày 2/6/2008. Ban QLCDAGT 9 ch o các ơn v liên quan s m hoàn thành làm cơ s cho h ng m c th t i, l p tr ng thái “0”, ph c v cho công tác qu n lý khai thác công trình. g. i v i công tác tháo d tr t m c nh tr T20: Th ng nh t ch trương l i ph n b c c tr t m, sau khi tháo d ph n k t c u thép thân tr t m. Ban QLCDA 9 ch o T ng Công ty XDCTGT 1 t ch c sơn b m t b c c và t bi n báo theo úng các quy nh báo hi u chư ng ng i v t c a HHVN. 5. M t s v n khác: a. Yêu c u Tư v n thi t k (TEDI) s m hoàn thành công tác l p cương biên so n sách chuyên công trình c u R ch Mi u ph i h p v i UBND 2 t nh Ti n Giang, B n Tre, T công tác giúp B trư ng, Ban Ch o, T i u ph i xem xét trình B quy t nh trong tháng 08/2008; b. Giao Ban QLCDAGT 9, Ban i u hành d án c a các ơn v , t ng h p các xu t sáng t o, sáng ki n c i ti n k thu t h p lý, ti t ki m kinh phí và Ny nhanh ti n thi công, xu t hình th c khen thư ng phù h p. ng th i, ch o t t công tác chuNn b cho l h p long c u chính nhân d p ngày l k ni m Cách m ng tháng Tám thành công 19/08/2008; c. Yêu c u các ơn v thi công h t s c lưu ý n công tác an toàn lao ng trên công trư ng m b o theo úng các quy nh i v i công tác ATL ;
  5. d. B GTVT s t ch c giao ban k ti p ki m i m ti n thi công c u R ch Mi u vào kho ng th i gian t ch c h p long c u chính. Th a l nh Lãnh o B , Văn phòng B GTVT thông báo các ơn v liên quan bi t và th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng (b/c); - TTr. Ngô Th nh c (b/c); - UBND t nh Ti n Giang; - UBND t nh B n Tre; - V KH T, V KHCN; - C c BVN; Nguy n Văn Công - T i u ph i; - Các ơn v d h p; - Lưu VP, VT, CG (3).
Đồng bộ tài khoản