Thông báo số 3416/TB-BNN-VP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
1
download

Thông báo số 3416/TB-BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 3416/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại buổi làm việc với Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 3416/TB-BNN-VP

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p – T do – H nh phúc ------ ------------ S : 3416/TB-BNN-VP Hà N i, ngày 04 tháng 06 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A TH TRƯ NG BÙI BÁ B NG T I BU I LÀM VI C V I VI N CÂY LƯƠNG TH C VÀ CÂY TH C PH M Ngày 23 tháng 5 năm 2007, Th trư ng Bùi Bá B ng ã có bu i làm vi c v i Vi n Cây lương th c và cây th c phNm (VCLTTP). Cùng d i di n m t s C c, V c a B , /c Nguy n Văn B , Giám c Vi n Khoa h c Nông nghi p Vi t Nam. V phía VCLTTP có y các ng chí trong ng y, lãnh o Vi n và cán b i di n các ơn v tr c thu c. Sau khi nghe các ý ki n, Th trư ng Bùi Bá B ng ã k t lu n như sau: I. N NNH CƠ C U T CH C C A VCLTTP Sau hơn hai năm thành l p, n nay có th n nh cơ c u t ch c VCLTTP cho ho t ng lâu dài như sau: 1. Cơ c u t ch c a. Trung tâm nghiên c u - Trung tâm NC và PT lúa lai (Thanh Trì, Hà N i) - Trung tâm NC và PT lúa thu n (Gia L c, H i Dương) - Trung tâm NC và PT u (Thanh trì, Hà N i) - Trung tâm NC và PT cây có c (Thanh trì, Hà N i) - Trung tâm NC và PT h th ng nông nghi p (An Khánh, Hà Tây) b. Các B môn nghiên c u (Gia L c, H i Dương) thành l p theo yêu c u nhi m v nghiên c u. c. Trung tâm/doanh nghi p khoa h c - Doanh nghi p khoa h c (Thanh Trì, Hà N i) - Trung tâm th c nghi m (Gia L c, H i Dương) d. Các Phòng qu n lý thành l p theo quy nh c a Vi n KHNNVN
  2. Các Trung tâm có d u và tài kho n riêng. 2. a i m Vi n VCLTTP t t i Gia L c, H i Dương. II. V HO T NG C A VI N 1. Hư ng nghiên c u c a Vi n a) Xác nh nhi m v tr ng tâm c a Vi n là nghiên c u lúa (lúa thu n và lúa lai), u và cây có c . V i các i tư ng cây tr ng này c n nghiên c u toàn di n ph c v cho nhi u vùng mi n c a nư c ta. b) i v i nghiên c u v rau, qu ch ch n nh ng v n ưu tiên tránh dàn tr i. c) i v i nghiên c u h th ng nông nghi p c n ưu tiên cho vùng ng b ng sông H ng. 2. Vi n c n Ny m nh tri n khai th c hi n các d án XDCB (v n ADB), d án gi ng. - ng ý Vi n l p d án xây d ng h th ng c p nư c. - ng ý Vi n quy ho ch khu nhà cho cán b xin y ban nhân dân t nh H i Dương cho th c hi n. 3. Vi n c n ch ng và tích c c ào t o ngu n nhân l c cho Vi n, h tr cán b h c ngo i ng tranh th ngu n h c b ng ào t o sau i h c nư c ngoài. 4. Vi n c n ch ng chuNn b tri n khai th c hi n N 115, trư c m t là tinh gi n b máy, nâng cao hi u qu kinh t c a công tác chuy n giao công ngh , xác nh các nhi m v thư ng xuyên c n nhà nư c h tr . III. YÊU C U I V I VI N KHNNVN VÀ CÁC ƠN VN THU C B . 1. Vi n KHNNVN ch o VCLTTP i u ch nh ch c năng, nhi m v V T ch c cán b trình B phê duy t; ph i h p v i VCLTTP b trí cán b lãnh o các ơn v thu c VCLTTP; ch o VCLTTP xây d ng chi n lư c nghiên c u. 2. V T ch c cán b trình B phê duy t ch c năng, nhi m v VCTPTP, quy t nh các Trung tâm ư c có d u và tài kho n riêng (xong trong tháng 6/2008). 3. C c qu n lý xây d ng công trình h tr , thúc Ny ti n th c hi n các d án XDCB c a Vi n. Văn phòng B xin thông báo và yêu c u các ơn v có liên quan tri n khai công vi c, báo cáo lãnh d o B úng th i gian quy nh./.
  3. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: PHÓ VĂN PHÒNG - Vi n Cây lương th c và CTP; - Vi n KHNN Vi t Nam; - V : TCCB, TC, KH, KHCN; - C c QLXDTC, TT; - Lưu VT, TH Nguy n Minh Nh n
Đồng bộ tài khoản