Thông báo số 344/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
3
download

Thông báo số 344/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 344/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp thẩm định dự án nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn qua thị trấn Đắk Hà và dự án nâng cấp, mở rộng đoạn KonTum – PleiKu thuộc dự án đường Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 344/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 344/TB-BGTVT Hà N i, ngày 04 tháng 08 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P TH M NNH D ÁN NÂNG C P, M R NG QL14 O N QUA THN TR N K HÀ VÀ D ÁN NÂNG C P, M R NG O N KONTUM – PLEIKU THU C D ÁN Ư NG H CHÍ MINH Ngày 30/7/2008 t i Văn phòng B Giao thông v n t i, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p thNm nh d án Nâng c p, m r ng QL14 o n qua th tr n k Hà và d án Nâng c p, m r ng o n KonTum – PleiKu thu c d án ư ng H Chí Minh. Tham d cu c h p có Lãnh o và chuyên viên c a V K ho ch u tư, V Khoa h c Công ngh , C c Qu n lý Xây d ng và Ch t lư ng CTGT, Ban QLDA ư ng H Chí Minh và các ơn v Tư v n: T ng Công ty TVTK GTVT, Công ty C ph n Tư v n Xây d ng 533, Công ty CP Tư v n u tư xây d ng CTGT1, Công ty CP Tư v n u tư XD và TM Th ng Nh t. Sau khi nghe Tư v n thi t k báo cáo n i dung các d án và ý ki n tham gia c a các i bi u, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: V nguyên t c, cơ b n th ng nh t v i n i dung c a các d án do tư v n thi t k ã báo cáo t i cu c h p, tuy nhiên c n lưu ý m t s v n sau: 1. i v i d án Nâng c p, m r ng QL14 o n qua th tr n k Hà: - Quy mô m t c t ngang c a d án c n th ng nh t v i các d án có quy mô tương t ã ư c u tư trên tuy n ư ng H Chí Minh và tuân th các quy trình, quy ph m hi n hành. - Tư v n tính toán, xem xét l i khNu c ng thoát nư c ngang trên tuy n cho phù h p v i th c t . Nghiên c u gi i pháp k t c u tăng cư ng trên m t ư ng cũ nh m m b o cao trình c a d án ph i phù h p v i quy ho ch c a a phương ( c bi t t i các v trí ti p giáp gi a ư ng cũ và m i). 2. i v i d án Nâng c p, m r ng QL14 o n KonTum – PleiKu: - Tư v n nghiên c u, l a ch n mô un àn h i yêu c u phù h p v i c p ư ng, d c d c không áp d ng tr s châm chư c quá nhi u; nghiên c u gi i pháp x lý t i v trí ti p giáp gi a m t ư ng cũ và ph n ư ng c p r ng. - i v i th tr n Phú Hòa: ng ý cho bù vênh và th m b sung 5cm bê tông nh a h t m n trên m t ư ng hi n tr ng. B sung thêm h ng m c i n chi u sáng, lát v a hè
  2. cho ng b ; nghiên c u, b sung h th ng gi i phân cách gi a m b o an toàn giao thông trong quá trình khai thác. - B sung thêm m t s phương án móng m , tr c u trên tuy n so sánh. 3. Ban QLDA ư ng H Chí Minh có trách nhi m ôn c các ơn v tư v n i u ch nh, hoàn thi n h sơ theo các n i dung trên và ý ki n c a Tư v n thNm tra. V K ho ch u tư ti n hành thNm nh B phê duy t d án u tư. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT xin thông báo các ơn v có liên quan tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v tham gia d h p; - Lưu: VT, V KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản