Thông báo số 347/TB-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
7
download

Thông báo số 347/TB-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 347/TB-UBND về việc ý kiến kết luận và chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân về dự án cải tạo, xây dựng các khu chung cư cũ Thượng Đình, Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội do Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 347/TB-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N THANH XUÂN c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 347/TB-UBND Thanh Xuân, ngày 28 tháng 07 năm 2009 THÔNG BÁO V VI C Ý KI N K T LU N VÀ CH OC A NG CHÍ CH TNCH UBND QU N THANH XUÂN V D ÁN C I T O, XÂY D NG CÁC KHU CHUNG CƯ CŨ THƯ NG ÌNH, THANH XUÂN B C, QU N THANH XUÂN, HÀ N I Ngày 24/7/2009 t i phòng h p s 2 – Tr s UBND qu n Thanh Xuân, ng chí Hoàng Công H ng – Phó Bí thư Qu n y – Ch t ch UBND qu n Thanh Xuân ã ch trì H i ngh nghe T ng Công ty c ph n xu t nh p khNu và xây d ng Vi t Nam (VINACONEX) trình bày v d th o án quy ho ch chi ti t (TL: 1/500) c a 02 d án c i t o khu chung cư cũ Thư ng ình, Thanh Xuân B c, qu n Thanh Xuân, thành ph Hà N i. Thành ph n d H i ngh g m có: ng chí PCT TT H ND qu n, các ng chí PCT UBND qu n; Trư ng các phòng, ban, ơn v thu c qu n; i di n Văn phòng UBND Thành ph ; i di n các S : Quy ho ch – Ki n trúc, Xây d ng, Giao thông v n t i, Tài nguyên Môi trư ng, Thông tin và Truy n thông; các ng chí: Bí thư ng y; Ch t ch H ND; Ch t ch UBND, Ch t ch MTTQ 02 phư ng: Thư ng ình, Thanh Xuân B c; ng chí Phó T ng Giám c T ng Công ty c ph n xu t nh p khNu và xây d ng Vi t Nam (VINACONEX); ng chí Giám c Ban chuNn b các d án u tư thu c T ng Công ty c ph n xu t nh p khNu và xây d ng Vi t Nam (VINACONEX) và i di n ơn v tư v n l p quy ho ch chi ti t – Trư ng i h c Ki n trúc. Sau khi nghe i di n ơn v tư v n l p quy ho ch chi ti t – Trư ng i h c Ki n trúc trình bày d th o án quy ho ch chi ti t (TL: 1/500) d án c i t o, nâng c p khu chung cư cũ Thư ng ình, qu n Thanh Xuân, thành ph Hà N i; ý ki n phát bi u c a các ng chí i di n cho Chính quy n phư ng Thư ng ình; ý ki n c a ng chí PCT TT H ND qu n; các ng chí PCT UBND qu n; các phòng, ban, ơn v thu c qu n; ý ki n phát bi u i di n các S : Quy ho ch- Ki n trúc, Xây d ng, Tài nguyên Môi trư ng, Giao thông v n t i, Thông tin và Truy n thông. Ý ki n phát bi u ti p thu ý ki n c a ng chí Phó T ng Giám c T ng Công ty c ph n xu t nh p khNu và xây d ng Vi t Nam (VINACONEX). ng chí Hoàng Công H ng – Phó Bí thư Qu n y – Ch t ch UBND qu n Thanh Xuân ã k t lu n và ch o: 1. án l p quy ho ch chi ti t c i t o, nâng c p khu chung cư cũ Thư ng ình (TL: 1/500) còn nhi u n i dung c n xem xét thêm cho phù h p v i yêu c u ra quy ho ch s m ư c hoàn ch nh. UBND qu n Thanh Xuân ki n ngh UBND Thành ph ch o S Quy ho ch – Ki n Trúc ưa ra các ch tiêu cơ b n vi c l p quy ho ch chi ti t Ch u tư và Tư v n th c hi n nh m s m i n th ng nh t. ngh T ng Công ty c ph n xu t nh p khNu và xây d ng Vi t Nam (VINACONEX), ơn v ư c UBND Thành ph giao làm ch u tư nghiên c u l p quy ho ch chi ti t c i t o, nâng c p khu chung cư cũ Thư ng ình (TL: 1/500) cân i l i kho ng 3ha v trí d ki n làm Trư ng h c xây d ng: Tr s ng y, H ND, UBND phư ng; Tr s Công an phư ng; tr m y t ; 03 trư ng c a 03 c p h c: M m Non, Ti u h c, Trung h c cơ s , Ph n di n tích này ch u tư có trách nhi m gi i phóng m t b ng và bàn giao l i t cho UBND qu n Thanh Xuân làm ch u tư xây d ng b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c. 2. Trong t ng kh i nhà cao t ng, t i kh i ngh b trí phòng sinh ho t c ng ng (như: H i h p, sinh ho t chi b … ) cho cư dân v i di n tích 100 m2 ÷ 150m2. 3. Khu v c l p quy ho ch chi ti t c i t o, nâng c p khu chung cư cũ Thư ng ình (TL: 1/500) có d án ư ng Vành ai 2.5 i qua, UBND Thành ph ã giao cho Công ty Megastar làm ch u tư l p quy ho ch chi ti t (TL: 1/500). ngh T ng Công ty c ph n xu t nh p khNu và xây d ng Vi t Nam (VINACONEX) ch ng liên h , làm vi c v i Công ty Megastar l p quy ho ch cho th ng nh t m b o kh p n i ng b h th ng các cơ s h t ng.
  2. 4. T ng Công ty c ph n xu t nh p khNu và xây d ng Vi t Nam (VINACONEX) s m làm vi c v i B Qu c phòng th ng nh t v chi u cao t i a có th xây d ng, ch n 02 tòa nhà cao nh t hai u giáp v i ư ng Nguy n Trãi làm chi n u m b o yêu c u c a khu v c phòng th . 5. T ng h p các ý ki n c a Chính quy n a phương và các S ban ngành c a Thành ph hoàn ch nh án quy ho ch chi ti t (TL: 1/500) c a d án trình S Quy ho ch – Ki n trúc thNm nh và báo cáo UBND Thành ph quy t nh phê duy t. - UBND qu n Thanh Xuân ng h , báo cáo trình UBND Thành ph ti p t c giao T ng công ty VINACONEX làm ch u tư tri n khai th c hi n d án. - iv i án l p quy ho ch chi ti t c i t o, xây d ng l i khu t p th Thanh Xuân B c (TL: 1/500), phương th c th c hi n tương t án l p quy ho ch chi ti t c i t o, nâng c p khu chung cư cũ Thư ng ình (TL: 1/500), T ng Công ty s m xin Thành ph ra các ch tiêu Quy ho ch làm cơ s hoàn ch nh h sơ. Văn phòng H ND-UBND thông báo k t lu n, ch o c a Ch t ch UBND qu n n các ơn v liên quan bi t ph i h p th c hi n. T/L. CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - UBND Thành ph ; - Các S : QH-KT, XD, TNMT, GTVT, TT&TT; - TT Qu n y; - TT H ND qu n; - /c CT UBND qu n; Chu ình ng - Các /c PCT UBND qu n; - Các phòng, ban, ơn v : QL T, TN&MT, TTr qu n, TP. TTr XD qu n; CA qu n, Quân i; - ng y, H ND, UBND, UB MTTQ các phư ng; Thư ng ình, Thanh Xuân B c; - T ng Công ty c ph n xu t nh p khNu và xây d ng Vi t Nam (VINACONEX); - Ban chuNn b các d án u tư thu c T ng Công ty c ph n xu t nh p khNu và xây d ng Vi t Nam (VINACONEX); - Lưu VP.
Đồng bộ tài khoản