Thông báo số 349/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
2
download

Thông báo số 349/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 349/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban bộ tháng 07/2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 349/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 349/TB-BGTVT Hà N i, ngày 07 tháng 8 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG H NGHĨA DŨNG T I CU C H P GIAO BAN B THÁNG 07/2009 Ngày 06/8/2009, B trư ng H Nghĩa Dũng ã ch trì h p giao ban B thư ng kỳ tháng 7/2009. Khách m i d h p có i di n Ban T ch c Trung ương, U ban Ki m tra Trung ương, Văn phòng Chính ph , B N i v . D h p có các Th trư ng: Ngô Th nh c, Ph m Quý Tiêu; Văn phòng Ban cán s ng B , ng u cơ quan B , Công oàn Giao thông v n t i Vi t Nam, Công oàn cơ quan B , oàn TNCS HCM cơ quan B ; các ng chí lãnh o: Văn phòng B , Thanh tra B , các V , C c, Trung tâm Công ngh thông tin, Vi n Chi n lư c phát tri n GTVT, Văn phòng U ban ATGTQG, Văn phòng Ban ch o Nhà nư c các công trình, d án tr ng i m ngành GTVT, Báo GTVT, Báo B n ư ng và T p chí GTVT. Sau khi nghe Văn phòng B báo cáo tình hình th c hi n nhi m v tháng 7/2009 và 7 tháng u năm 2009, tr ng tâm công tác tháng 8/2009; ý ki n phát bi u c a các Th trư ng và lãnh o các cơ quan, ơn v ; B trư ng H Nghĩa Dũng ã k t lu n như sau: Trong tháng 7/2009, kinh t xã h i c a t nư c ã có nhi u kh i s c, giá tr s n xu t công nghi p và d ch v u tăng; các cơ quan, ơn v ã Ny m nh các ho t ng u kh p trên t t c các lĩnh v c và t ư c k t qu tích c c. Công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t cơ b n m b o ti n , ch t lư ng c a các án ư c nâng cao. Giá tr s n lư ng th c hi n và gi i ngân xây d ng cơ b n tháng 7 và 7 tháng u năm 2009 tăng cao so v i tháng 6/2009 và cùng kỳ năm trư c. Công tác t ch c cán b , thanh tra ki m tra ư c tri n khai úng quy trình quy nh. Tai n n giao thông ti p t c gi m trên c 3 tiêu chí. Tuy nhiên v n còn b c l m t s v n phát sinh m i, òi h i các cơ quan, ơn v ph i quy t li t ch o nh m hoàn thành k ho ch 2009. B trư ng phê duy t n i dung công tác tháng 8/2009 c a các cơ quan, ơn v ã ư c Văn phòng B c p nh t trong báo cáo giao ban và nh n m nh các v n tr ng tâm sau ây: 1. Công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t - Các cơ quan, ơn v t p trung vào vi c xây d ng và trình các án Ngh nh úng th i h n ăng ký, c bi t là Ngh nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b (tu n sau ph i trình Chính ph ); ph i h p ch t ch v i Văn phòng Chính ph gi i trình, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph và hoàn thi n Ngh nh trình Chính ph ban hành, ph n u u tháng 9/2009 các Ngh nh hư ng d n Lu t Giao thông ư ng b ư c ban hành.
  2. - Sau khi Chính ph ban hành các Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t Giao thông ư ng b năm 2008, các cơ quan, ơn v liên quan Ny m nh công tác tuyên truy n v i các chuyên c th , tr ng i m t p trung vào Tháng An toàn giao thông năm 2009. Giao V Pháp ch ch trì, các V : An toàn giao thông, V n t i, Văn phòng U ban ATGTQG, C c ư ng b Vi t Nam ph i h p th c hi n. 2. Công tác xây d ng các án quy ho ch - Các cơ quan, ơn v liên quan ti p t c hoàn thi n các án quy ho ch, ph i h p v i Văn phòng Chính ph gi i trình Th tư ng Chính ph s m ký các quy ho ch ã trình. - i v i quy ho ch GTVT Th ô Hà N i: V K ho ch u tư, Vi n Chi n lư c phát tri n giao thông v n t i, T ng công ty Tư v n thi t k giao thông v n t i rà soát, ưa các y u t m i b sung vào quy ho ch và báo cáo B trư ng vào ngày 08/8/2009. Văn phòng B chuy n tài li u v quy ho ch cho các cơ quan, ơn v liên quan nghiên c u và óng góp ý ki n. - V K ho ch u tư rà soát, n m b t quy ho ch và k ho ch phát tri n dài h n c a các T p oàn và các T ng công ty 91. Trong tháng 8/2009 B trư ng s làm vi c v i các T p oàn và các T ng công ty 91 v các v n quy ho ch, k ho ch phát tri n dài h n, công tác u tư xây d ng cơ b n các d án l n và công tác t ch c cán b . 3. V vi c th c hi n án 30 M c tiêu B GTVT s công b b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý Nhà nư c c a B trư c ngày 15/8/2009. T công tác c i cách hành chính c a B ph i h p v i các C c qu n lý chuyên ngành ti p t c rà soát, ki m soát ch t ch các th t c hành chính có tính th c ti n cao, ph c v t t cho nhân dân. 4. Công tác xây d ng cơ b n - V K ho ch u tư, C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng công trình giao thông tri n khai k t lu n c a B trư ng t i H i ngh giao ban xây d ng cơ b n toàn ngành 6 tháng u năm 2009. - C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng công trình giao thông t ch c tri n khai Lu t s a i, b sung m t s i u c a các Lu t liên quan n u tư xây d ng cơ b n (Lu t s 38/2009/QH12); xem xét l i các v n phân c p; hư ng d n, ph bi n, t p hu n cho các cơ quan qu n lý u tư xây d ng trong ngành. - Văn phòng Ban Ch o Nhà nư c các công trình, d án tr ng i m ngành GTVT chuNn b báo cáo tình hình th c hi n các d án tr ng i m. - Các C c qu n lý chuyên ngành, các ch u tư chuNn b k ho ch s d ng v n dài h n cho các d án. V K ho ch u tư t ng h p k ho ch v n báo cáo Th tư ng Chính ph chuNn b v n cho năm 2010.
  3. - C c ư ng b Vi t Nam khNn trương hoàn thi n các th t c kh i công c u y u bư c 2 giai o n 1 trong quý III và quý IV/2009. i v i các c u y u còn l i, C c ư ng b Vi t Nam khNn trương hoàn t t các th t c ch m nh t vào tháng 10/2009 có cơ s b trí v n c a các năm sau; giao V K ho ch u tư cân i, b trí ngu n v n cho các d án c u y u. - C c Hàng h i Vi t Nam Ny nhanh th c hi n các bư c kh i công D án lu ng cho tàu bi n t i tr ng l n vào sông H u qua kênh t t Quan Chánh B vào quý IV/2009. - V K t c u h t ng giao thông tham mưu, xu t cơ ch và ngu n v n n o vét lu ng hàng h i. - C c ư ng s t Vi t nam s m bàn giao cho Thành ph Hà N i ch gi i gi i phóng m t b ng và các th t c c n thi t cho công tác gi i phóng m t b ng D án ư ng s t ô th Hà N i tuy n Cát Linh - Hà ông. - C c Hàng không Vi t Nam ch o hoàn thành d t i m nhà ga Cam Ranh, hoàn thi n các h ng m c trư c khi công b C ng Hàng không qu c t . 5. V qu n lý u tư xây d ng - Qu n lý vi c u tư các tuy n tránh: V K t c u h t ng giao thông tham mưu, trình Th trư ng Lê M nh Hùng ch o B có báo cáo Th tư ng Chính ph ban hành ch th ho c quy nh c a B GTVT v tiêu chí u tư tuy n tránh. - Qu n lý ư ng BOT: V Tài chính ch trì, ph i h p C c ư ng b Vi t Nam tham mưu, báo cáo lãnh o B v cơ ch qu n lý ư ng BOT và các tr m thu phí. - Qu n lý các ư ng chuyên dùng: V K t c u h t ng giao thông ch trì, V V n t i, V An toàn giao thông ph i h p rà soát l i vi c qu n lý các ư ng chuyên dùng và v n v n t i trên các tuy n ư ng chuyên dùng ( ư ng trong khu công nghi p, trong khu kinh t ...). 6. Công tác v n t i và an toàn giao thông - Th trư ng Lê M nh Hùng ch o C c ăng ki m Vi t Nam, C c ư ng b Vi t Nam và các cơ quan, ơn v liên quan xây d ng cơ ch qu n lý, ki m nh, ch tài x lý i v i vi c g n thi t b giám sát hành trình trên xe ô tô. - V K t c u h t ng giao thông ch trì nghiên c u v n t i tr ng c a phương ti n cơ gi i lưu hành trên ư ng b , v a m b o an toàn cho c u ư ng song không ư c c n tr lưu thông c a phương ti n m t cách b t h p lý. C c ăng ki m Vi t Nam ch trì, C c ư ng b Vi t Nam ph i h p V K t c u h t ng giao thông, V Khoa h c công ngh , V V n t i tr l i ki n ngh c a Hi p h i v n t i ô tô Thành ph H Chí Minh. - V Khoa h c Công ngh rà soát, h th ng l i tiêu chuNn i v i các c u vư t ư ng b hi n có và tham mưu cho B v vi c áp d ng các tiêu chuNn i v i các c u vư t ư ng b .
  4. - Ban Ch o Phòng ch ng l t bão và tìm ki m c u n n B và các cơ quan, ơn v chú ý th c hi n nghiêm ch nh công tác phòng ch ng l t bão và tìm ki m c u n n, c bi t là vi c qu n lý các b n khách ngang sông. - C c Y t GTVT tri n khai nghiêm vi c phòng ch ng cúm A (H1N1), các C c qu n lý chuyên ngành chú ý các u m i giao thông như b n xe, ga ư ng s t, c ng hàng không, b n tàu... 7. Các công tác khác - Công tác phòng ch ng tham nhũng và công tác thanh tra: Thanh tra B th c hi n úng quy trình và úng quy nh c a pháp lu t, gi i quy t d t i m các v vi c t n ng và có thái rõ ràng b o v cán b , t o không khí làm vi c lành m nh trong cơ quan. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo các ng chí Th trư ng ch o và các ơn v liên quan th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản