Thông báo số 350/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
6
download

Thông báo số 350/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 350/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về việc thực hiện quy định liên quan đến công tác đào tạo lái xe và cắm biển báo hạn chế tải trọng xe qua cầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 350/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 350/TB-BGTVT Hà N i, ngày 07 tháng 08 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG H NGHĨA DŨNG T I CU C H P V VI C TH C HI N QUY NNH LIÊN QUAN N CÔNG TÁC ÀO T O LÁI XE VÀ C M BI N BÁO H N CH T I TR NG XE QUA C U. Ngày 24 tháng 7 năm 2008 t i B GTVT, B trư ng H Nghĩa Dũng ã ch trì cu c h p v vi c th c hi n quy nh liên quan n công tác ào t o lái xe và c m bi n báo h n ch t i tr ng xe qua c u. Tham d cu c h p có lãnh o và chuyên viên các V : Khoa h c Công ngh , T ch c cán b , V n t i, Thanh tra, Văn phòng B , C c ăng ki m, C c BVN. Sau khi nghe các ơn v báo cáo, B trư ng H Nghĩa Dũng ã k t lu n như sau: Công tác c m bi n báo h n ch t i tr ng xe qua c u: 1. V n b t c p trong báo hi u t i tr ng gi i h n cho phép qua c u i v i các lo i xe ang gây nh n th c chưa úng trong các ơn v qu n lý, lái xe và c nh sát giao thông d n n công tác th c thi chưa t hi u qu , gây dư lu n không t t khi x ph t. Vì v y, B GTVT giao V KHCN ph i h p ch t ch v i C c ư ng b Vi t Nam nghiên c u b sung phù h p, hoàn thi n i u l báo hi u ư ng b trình Lãnh o B ban hành dư i d ng Quy chuNn k thu t theo Lu t TC&QCKT. 2. ng ý v i xu t c a C c ư ng b v vi c ti n hành nghiên c u toàn di n v v n v n t i n ng ánh giá th c tr ng, nhu c u và có nh hư ng chính sách, quy ho ch h p lý trong xây d ng và phát tri n k t c u h t ng ư ng b . 3. Trư c m t, xem xét ánh giá l i kh năng ch u t i c a các c u ng Nai và Tân Thu n c m bi n báo khai thác phù h p v i các lo i xe. ào t o c p b ng lái xe: 1. Ti p t c th c hi n Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP c a Chính ph , V T ch c cán b , C c ư ng b Vi t Nam c n n m b t tình hình các khu v c n nh và th c hi n nghiêm túc các Quy t nh: S 54/2007/Q -BGTVT ban hành Quy ch qu n lý sát h ch, c p GPLX cơ gi i ư ng b , Quy t nh s 55/2007/Q -BGTVT ban hành Quy ch qu n lý ào t o lái xe cơ gi i ư ng b , Quy t nh s 56/2007/Q -BGTVT ban hành Chương trình ào t o lái xe cơ gi i ư ng b . M t s v n qu n lý trong các văn b n này ã ư c th t ch t l i nh m nâng cao ch t lư ng ào t o, sát h ch lái xe d n n m t s ki n ngh t m t s a phương có nhu c u ào t o cao, tuy nhiên c n xem xét c th , không nóng v i, không buông l ng công tác qu n lý trong lĩnh
  2. v c này; th n tr ng xem xét b o m tính th c ti n và xã h i trong th c hi n các quy nh. 2. Giao C c ư ng b Vi t Nam: - Ch trì, ph i h p V T ch c cán b l p k ho ch và t ch c kh o sát vi c th c hi n các Quy t nh 54,55, 56/Q -BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i; nghiên c u n u c n thi t ch nh s a các Quy t nh trên phù h p v i th c t b o m qu n lý ch t ch công tác ào t o, sát h ch, c p GPLX. - Nghiên c u phương pháp tính toán lưu lư ng ào t o lái xe h p lý, th c hi n th ng nh t trong toàn qu c; nghiên c u Chương trình ào t o không nh ng nâng cao ch t lư ng ào t o ngư i lái xe mà còn phát huy hi u qu , năng l c c a các cơ s ào t o lái xe hi n có; chú tr ng các y u t xã h i và l trình th c hi n các quy nh m i trong văn b n quy ph m pháp lu t do B ban hành trong lĩnh v c ào t o, sát h ch, c p gi y phép lái xe. - Trên cơ s kh o sát, i u ch nh, biên so n giáo trình gi ng d y theo hư ng ng n g n, thi t th c, phù h p v i t ng i tư ng ào t o các h ng lái xe; ào t o, hư ng d n vi c s d ng sát h ch viên b o m cho các a phương có năng l c th c hi n công tác này. 3. Giao V T ch c cán b ch trì, ph i h p v i C c ư ng b Vi t Nam trao i v i các cơ quan ch c năng c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i cho phép m t s cơ s ào t o thu c B l p các khoa sư ph m ào t o giáo viên d y th c hành lái xe ô tô. Theo ó nghiên c u, xây d ng chương trình ào t o, b i dư ng giáo viên d y th c hành lái xe g m: chương trình ào t o c p ch ng ch sư ph m d y ngh , chương trình t p hu n giáo viên d y th c hành lái xe, ti n t i ào t o, b i dư ng giáo viên m t cách chính quy ph c v cho các cơ s ào t o lái xe trên toàn qu c. 4. Giao V Tài chính ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a B Tài chính, xây d ng cơ ch v h c phí ào t o lái xe các cơ s ào t o có i u ki n tăng cư ng cơ s v t ch t tăng năng l c ào t o, khuy n khích m các cơ s ào t o m i áp ng nhu c u ngày càng cao c a nhân dân; xác nh ngu n kinh phí th c hi n án i m i qu n lý gi y phép lái xe do C c ư ng b Vi t Nam th c hi n. 5. Trong ph m vi quy n h n, các ơn v tham mưu ch ng th c hi n vi c thông tin, tuyên truy n, gi i thích trên các phương ti n thông tin i chúng v công tác ào t o, sát h ch, c p gi y phép lái xe công chúng hi u, ng thu n và ng h ch trương c a B là không ng ng qu n lý ch t ch nh m nâng cao ch t lư ng ào t o, góp ph n vào công tác b o m an toàn giao thông theo tinh th n Ngh quy t 32/2007/NQ-CP c a Chính ph . TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c) - Các Th trư ng ( b/c); - Các ơn v d h p; - V TC ( th c hi n);
  3. - Lưu VT, TH. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản