Thông báo Số: 353/TB-VPCP CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
98
lượt xem
6
download

Thông báo Số: 353/TB-VPCP CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo Số: 353/TB-VPCP CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 353/TB-VPCP Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ngày 07 tháng 12 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Cùng dự có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Cảnh Dinh, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão, cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến của các đại biểu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như kết luận như sau: Yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu trong cuộc họp, hoàn thiện kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình năm 2010, tập trung vào các nội dung sau đây: 1. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về biến đổi
  2. khí hậu, đề phòng cả tư tưởng chủ quan hoặc hoang mang trước tác động của biến đổi khí hậu. 2. Các Bộ, ngành và địa phương theo nội dung kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng để rà soát, cập nhật các quy hoạch liên quan; có bước đi phù hợp để thực hiện các quy hoạch này; cụ thể: - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát Quy hoạch phòng, chống thiên tai, quy hoạch hệ thống công trình thủy lợi, trong đó đặc biệt quan tâm hệ thống đê sông, đê biển, hệ thống kè, cống. Đối với hệ thống hồ chứa thủy lợi phải được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thành lập hội đồng đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, lập quy hoạch đầu tư nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa. Sau khi rà soát và hoàn chỉnh lại quy hoạch, lựa chọn những vị trí xung yếu, xếp thứ tự ưu tiên, chuẩn bị hồ sơ dự án những hạng mục cấp bách, cung cấp cho các nhà tài trợ để vận động nguồn vốn đầu tư. Đặc biệt quan tâm xây dựng và triển khai thực hiện các dự án chống ngập ở các thành phố lớn. Quy hoạch hệ thống đê biển phải xem trồng rừng ngập mặn là giải pháp phi công trình đảm bảo an toàn. Cần lập quy hoạch chi tiết cho việc trồng cây chắn sóng ven biển, nơi nào cấp bách ưu tiên trồng trước, huy động nguồn kinh phí từ các tổ chức Quốc tế tài trợ để thực hiện. - Bộ Công thương chỉ đạo lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn VII, trong đó cần ưu tiên phát triển các nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo, phát triển theo hướng các bon thấp, ít gây hiệu ứng nhà kính. Rà soát lại Quy hoạch thủy điện, xây dựng tiêu chí cho phát triển các dự án thủy điện, ưu tiên các dự án đáp ứng đa mục tiêu: đảm bảo yêu cầu phát điện, cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, tham gia cắt giảm lũ cho hạ lưu và góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan liên quan, kiểm tra quy
  3. trình vận hành các hồ chứa thủy điện, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, bảo đảm vận hành an toàn và phát huy hiệu quả tổng hợp của công trình. Đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nguồn điện từ nguồn năng lượng tái tạo: năng lượng gió, năng lượng thủy triều, năng lượng mặt trời … để từng bước tăng dần tỷ lệ năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn cung cấp năng lượng. Xây dựng các dự án phát triển nguồn năng lượng tái tạo để kêu gọi hỗ trợ từ các nước và các tổ chức quốc tế. 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động giới thiệu các đề án, dự án trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, đã được các Bộ, ngành và địa phương chuẩn bị với các nhà tài trợ quốc tế, đặc biệt là tại các buổi tiếp xúc trong thời gian Hội nghị tại Copenhagen (Đan Mạch), để huy động nguồn vốn từ các nước phát triển đầu tư cho việc ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan và các địa phương biết, thực hiện. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó TTg; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; Văn Trọng Lý - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, NC, KGVX, TKBT; - Lưu: VT, KTN (5).
Đồng bộ tài khoản