Thông báo số 354/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
3
download

Thông báo số 354/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 354/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thẩm định dự án đầu tư dự án nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh – Hồng Ngự do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 354/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 354/TB-BGTVT Hà N i, ngày 08 tháng 08 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P TH M NNH D ÁN U TƯ D ÁN NÂNG C P QL30 O N CAO LÃNH – H NG NG Ngày 6 tháng 8 năm 2008, t i Văn phòng B GTVT Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì h p thNm nh D án nâng c p Qu c l 30 o n Cao Lãnh – H ng Ng - sau ây g i là D án. Tham d h p có lãnh o và i di n các cơ quan: V KH T, V KHCN, V TC, C c QLXD&LCL CTGT, C c ư ng b VN, S GTVT ng Tháp và Phân vi n KHCN GTVT phía Nam. Sau khi nghe Ch u tư và tư v n báo cáo, ý ki n góp ý tham gia vào d án c a các i bi u tham d h p. Th trư ng Ngô Th nh c ã k t lu n như sau: - S c n thi t u tư nâng c p QL30 o n Cao Lãnh – H ng Ng ã ư c nêu rõ t i Thông báo s 408/TB-BGTVT ngày 4/9/2007. Thêm vào ó, ng Tháp là m t t nh có s n lư ng lương th c, th y h i s n r t l n. V i quy mô QL30 hi n nay Bn/m=9/6 s không áp ng ư c nhu c u phát tri n kinh t xã h i trong nh ng năm t i. - Quy mô d án: u tư v i quy mô c p III, Bn/m=12/11, châm chư c m t s y u t hình h c c a tuy n. -M ts v n k thu t: + i v i các c u trên tuy n nghiên c u s d ng m t s lo i k t c u nh p nh t nh thu n l i cho công tác thi công v sau, châm chư c bán kính ư ng cong ng l i t i các v trí c u l n. + Xem xét l i gi i pháp k t c u áo ư ng phù h p v i i u ki n v t li u a phương và tình hình a ch t khu v c. + Các gi i pháp x lý n n t y u ph i phù h p v i quy mô phân kỳ giai o n 1 m t ư ng láng nh a. + Các v trí giao c t c n t ch c khoa h c và phù h p v i lưu lư ng xe trên tuy n. + Ch u tư ch o Tư v n khNn trương l y ý ki n th a thu n c a B NN&PTNT v cao tuy n và khNu thoát lũ các công trình theo k t lu n t i Thông báo s 408/TB-BGTVT.
  2. - Phân kỳ u tư: Giai o n 1 u tư tuy n tránh Cao Lãnh và tuy n tránh H ng Ng , k t c u m t ư ng á dăm láng nh a. Giai o n 2 u tư ph n còn l i. - Trong quy t nh u tư, xác nh rõ n i dung phân kỳ u tư. i v i o n tuy n QL30 hi n h u, trong bư c ti p theo c n nghiên c u thêm phương án xây d ng tuy n song hành tuy n cũ so sánh. Ch u tư lưu ý khi l p h sơ m i th u tư v n thi t k bư c ti p theo c n ưa n i dung này vào trong h sơ m i th u. - Do ti n d án c n phê duy t s m, B GTVT thành l p t công tác xem xét nh ng n i dung t n t i c a h sơ d án u tư. + Nhi m v t công tác: T công tác có trách nhi m xem xét n i dung t n t i c a h sơ d án, ưa ra phương án x lý. + Thành ph n t công tác g m: T trư ng – Phó V trư ng V KH T; Các thành viên: Ông Nguy n Danh Huy – Chuyên viên V KH T; Ông Hoàng Hà – Phó V trư ng V KHCN; Ông Mai Văn H ng – Chuyên viên chính V KHCN; Ông Nguy n Th Minh – Phó phòng thNm nh C c ư ng b VN; Nguy n Phúc Ân – Chuyên viên Phòng thNm nh 1 – C c QLXD&CLCTGT. + Nhi m v các thành viên t công tác do T trư ng phân công. + Tư v n l p d án có trách nhi m giao n p h sơ cho các thành viên t công tác và gi i trình các t n t i c a h sơ. - Ti n : Sau khi có n i dung báo cáo c a T công tác, Tư v n hoàn ch nh h sơ trong 7 ngày và Ch u tư trình B có th phê duy t d án trong tháng 9/2008. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo n i dung trên các cơ quan có liên quan bi t và khNn trương tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - Th trư ng Ngô Th nh c( báo cáo); - Các ơn v tham d h p; - Lưu: VT, KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản