Thông báo số 361/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
3
download

Thông báo số 361/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 361/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Doãn Thọ tại cuộc họp về nạo vét duy tu luồng Hải Phòng năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 361/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 361/TB-BGTVT Hà N i, ngày 14 tháng 08 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG B GTVT TR N DOÃN TH T I CU C H P V N O VÉT DUY TU LU NG H I PHÒNG NĂM 2008 Ngày 14 tháng 8 năm 2008, t i Văn phòng B , Th trư ng B Giao thông v n t i Tr n Doãn Th ã ch trì cu c h p tri n khai công tác n o vét duy tu lu ng H i Phòng năm 2008. Tham d cu c h p i di n C c Hàng h i Vi t Nam, Công ty B o m an toàn 1, C ng v hàng h i H i Phòng và i di n V K ho ch u tư, V Tài chính c a B GTVT (Danh sách d h p kèm theo). Cu c h p ã nghe Ông Vương ình Lam, C c trư ng Hàng h i Vi t Nam và các ơn v báo cáo tình hình th c t và k ho ch n o vét duy tu lu ng H i Phòng năm 2008. Sau khi nghe ý ki n phát bi u, th o lu n c a các ơn v d h p, Th trư ng Tr n Doãn Th ã k t lu n như sau: 1. Vi c n o vét duy tu lu ng H i Phòng năm 2008 hi n r t c p bách, yêu c u các ơn v liên quan khNn trương tri n khai các th t c c n thi t có th k p th i th c hi n vi c n o vét duy tu lu ng 2008 trư c mùa mưa bão. 2. Do tính c thù và tính c p bách c a công tác n o vét duy tu các lu ng hàng h i, ng th i do i u ki n thông báo v n mu n c a năm 2008, giao V KH T khNn trương th o văn b n trình Th tư ng Chính ph ch p thu n xu t c a C c Hàng h i Vi t Nam v hình th c tri n khai công tác n o vét nêu t i văn b n s 1632/CHHVN- KH T ngày 14/8/2008 i v i ph n v n th c hi n công tác n o vét duy tu lu ng năm 2008. 3. Giao V Tài chính tri n khai s m k ho ch v n n o vét duy tu lu ng hàng h i năm 2008 và báo cáo B trư ng b trí k ho ch kinh phí ti p trong các năm 2009, 2010 th c hi n công tác n o vét duy tu lu ng H i Phòng, gi i quy t kh i lư ng sa b i lu ng tàu hơn 2 năm không th c hi n n o vét duy tu. 4. C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam có trách nhi m chuNn b s n sàng các i u ki n c n thi t có th tri n khai ngay công tác n o vét duy tu lu ng khi có s ch p thu n c a Th tư ng Chính ph . Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các ơn v liên quan bi t, khNn trương tri n khai và th c hi n. TL. B TRƯ NG
  2. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - Th trư ng Tr n Doãn Th ( báo cáo); - Các ơn v d h p; - Lưu: VT, KH T (3). Nguy n Văn Công DANH SÁCH I BI U D H P CU C H P TRI N KHAI CÔNG TÁC N O VÉT DUY TU LU NG H I PHÒNG NĂM 2008 NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 2008. TT Tên i bi u Cơ quan – Ch c v Ghi chú 1 Tr n Doãn Th Th trư ng B GTVT Ch trì 2 Trương T n Viên V trư ng V KH T – B GTVT 3 Tr nh Ng c Thành Chuyên viên V Tài chính – B GTVT 4 Vương ình Lam C c trư ng C c Hàng h i VN 5 c Ti n Giám c C ng v HH H i Phòng 6 Tr n Ng c ôi Phó TG Công ty B ATHH I 7 H ng Thái Trư ng Ban C ng bi n – C c HHVN 8 Lê Minh o Chuyên viên V KH T – B GTVT 9 Nguy n Chí Hùng Phó Ban K ho ch u tư – C c HHVN 10 Vũ Huy Thành Chuyên viên Ban C ng bi n – C c HHVN 11 Tr n Ng c Tú Phó Phòng CTHH – Công ty B ATHH I
Đồng bộ tài khoản