Thông báo số 370/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
4
download

Thông báo số 370/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 370/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 370/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 370/TB-BGTVT Hà N i, ngày 21 tháng 08 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P V I LÃNH O T NH L NG SƠN Ngày 09/8/2008 t i UBND t nh L ng Sơn, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã làm vi c v i Lãnh o UBND t nh L ng Sơn v tình hình th c hi n các D án h t ng giao thông trên a bàn T nh. Tham gia d h p có ng chí Nguy n Văn Bình Phó Ch t ch UBND t nh cùng các Lãnh o S , Ban ngành tham mưu c a T nh và các Huy n liên quan n công tác GPMB. V phía B GTVT có Lãnh o và chuyên viên các cơ quan, ơn v : V KH T, V TC, C c Qu n lý XD & CLCTGT, C c BVN, Ban QLDA ư ng HCM. Sau khi nghe Lãnh o các cơ quan tham gia d h p báo cáo v tình hình th c hi n và ki n ngh liên quan n các d án h t ng giao thông trên a bàn T nh, nh ng khó khăn vư ng m c, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng th ng nh t v i Lãnh o t nh L ng Sơn k t lu n như sau: ánh giá chung: Chính ph r t quan tâm n vi c phát tri n h t ng giao thông các T nh phía B c. Chính ph ã ch o B GTVT l p quy ho ch phát tri n giao thông các t nh phía B c. Trong th i gian v a qua, UBND t nh L ng Sơn và B GTVT ã có s ph i h p ch t ch trong vi c ch o thi công các d án QL 4A, QL 4B, QL 31, QL 1B… tuy nhiên ti n tri n khai các d án nhìn chung còn ch m. 1. D án c i t o nâng c p QL 4A ( a ph n t nh L ng Sơn): D án cơ b n ã hoàn thành, còn l i gói 1 do vư ng GPMB, n nay m i th c hi n ư c, yêu c u Nhà th u hoàn thành các kh i lư ng còn l i trư c 30/9/2008. S GTVT L ng Sơn c n lưu ý t i ch t lư ng thi công m t ư ng BTXM và h n ch vi c m gi i phân cách gi a. 2. D án c i t o nâng c p QL 4B: D án ã ư c kh i công ã lâu, song công tác GPMB c a d án r t ch m (chưa t 50%), chưa áp ng ư c ti n thi công chung c a d án. ngh UBND t nh quan tâm hơn n a t i công tác GPMB. 3. D án c i t o nâng c p QL 279 ( o n B i - Tu n): C c BVN Ny nhanh th t c u th u, ph n u kh i công trong năm 2008.
  2. 4. D án c i t o nâng c p QL 31 ( o n H u S n - B n Ch t): B ã phê duy t d án u tư, trong khi ch B cân iv n u tư tuy n ư ng này: - C c BVN tăng cư ng công tác duy tu m b o an toàn giao thông và qu n lý t t hành lang ATGT. - ngh UBND t nh ch o các Ban ngành rà soát l i h sơ c p t cho các h n m trong ph m vi gi i t a c a các qu c l chuNn b tri n khai thi công. 6. V các xu t, ki n ngh : - S GTVT L ng Sơn s m gi i quy t các th t c i u ch nh T ng m c u tư QL 4A, QL 4B (vi c i u ch nh giá th c hi n theo văn b n s 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 c a B Xây d ng). - V ngu n v n: Các d án ư c ghi ngu n v n trái phi u Chính ph , B ngu n chi tr , v i i u ki n Ch u tư ph i cam k t gi i ngân h t trong năm s v n ăng ký gi i ngân. - D án ư ng cao t c QL 1 ( o n C a khNu H u Ngh - B c Ninh): B ang àm phán v i ADB vay v n thương m i, d ki n tri n khai d án sau năm 2010. - D án nâng c p tuy n ư ng s t Hà N i - L ng Sơn: nâng c p toàn di n, B GTVT ang l p d án ư ng s t cao t c B c Nam t L ng Sơn n TP H Chí Minh. - u tư nâng c p h th ng nhà h t: Giao C c BVN quan tâm gi i quy t. B GTVT mong UBND t nh ti p t c ph i h p v i B GTVT Ny nhanh ti n các D án h t ng giao thông trên a bàn T nh, k c các d án dùng ngu n v n ODA. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng (b/c); - TT Nguy n H ng Trư ng (b/c); - UBND t nh L ng Sơn; - S GTVT L ng Sơn; - V KH T; V TC; - C c BVN; Nguy n Văn Công - Lưu: VT, XDCB (3b)
Đồng bộ tài khoản