Thông báo số 371/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Thông báo số 371/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 371/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp thẩm duyệt dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 24 đoạn Thạch Trụ - Phổ Phong, tỉnh Quảng Ngãi do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 371/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 371/TB-BGTVT Hà N i, ngày 25 tháng 08 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG B GTVT LÊ M NH HÙNG T I CU C H P TH M DUY T D ÁN U TƯ NÂNG C P, M R NG QU C L 24 O N TH CH TR - PH PHONG, T NH QU NG NGÃI. Ngày 15/8/2008, t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Lê M nh Hùng ch trì cu c h p thông qua D án u tư nâng c p, m r ng Qu c l 24 o n Th ch Tr - Ph Phong. Tham d cu c h p có i di n các cơ quan: C c QLXD & CLCTGT; V K ho ch u tư, V Khoa h c công ngh , C c ư ng b Vi t Nam (Ch u tư), S GTVT Qu ng Ngãi, Công ty C ph n TVXD 533 (Tư v n l p d án). Sau khi nghe Ch u tư, TVTK báo cáo và các ý ki n óng góp c a các thành viên d h p th trư ng Lê M nh Hùng k t lu n như sau: 1. S c n thi t ph i u tư: Qu c l 24 là tuy n giao thông n i các t nh Tây Nguyên xu ng Nam Trung B và ra bi n, có ý nghĩa h t s c quan tr ng trong vi c phát tri n kinh t , xã h i, an ninh, qu c phòng c a t nh Qu ng Ngãi và khu v c Tây Nguyên. M t khác, ây là m t trong nh ng tuy n ư ng thu c h th ng ư ng Asean chưa ư c nâng c p c i t o m b o tiêu chuNn chung. Trong nh ng năm v a qua, Chính ph , B GTVT ã quan tâm u tư h th ng giao thông trong khu v c này, tuy nhiên so v i nhu c u th c t v n chưa áp ng ư c yêu c u phát tri n c a khu v c. Vì v y vi c u tư xây d ng Qu c l 24 o n Th ch Tr - Ph Phong là h t s c c n thi t. 2. Hư ng tuy n: Th ng nh t phương án tuy n như h sơ xu t, có ch nh tuy n c c b t i các v trí c u Cháy, c u Bàu Nhĩ c i thi n bán kính ư ng cong và o n u tuy n t Km0 – Km0+828 nh m tránh khu v c ông dân cư, gi m kh i lư ng n bù gi i phóng m t b ng (V trí i m u d ch v phía Nam so v i ngã ba Th ch Tr kho ng 600m). 3. Quy mô m t c t ngang: Th ng nh t quy mô m t c t ngang như xu t cho phù h p v i nh hư ng phát tri n kinh t xã h i c a a phương, v i chi u r ng n n ư ng Bn = 27m, bao g m Bm = 15m (cho 4 làn xe) + v a hè 2 x 5m + d i phân cách 2m. phù h p v i i u ki n th c t hi n nay chưa có nhi u dân cư hai bên, trư c m t ch xây d ng n n ư ng, m t ư ng, h th ng thoát nư c, ph n còn l i lát v a hè, cây xanh, chi u sáng, s ư c u tư sau. 4. Nút giao ư ng s t: Th ng nh t phương án giao vư t ư ng s t, tuy nhiên TVTK c n c p nh t v quy ho ch ư ng s t cao t c trong tương lai thi t k nút giao cho phù h p.
  2. 5. T ng m c u tư: C n ti p t c rà soát, c p nh t các ơn giá và ch c a Nhà nư c t i th i i m, xác nh chi phí d phòng kh i lư ng và trư t giá cho phù h p chuNn xác t ng m c u tư. 6. M t s n i dung khác: - C c BVN ch o Tư v n d án i u tra, c p nh t l i s li u th y văn d c tuy n và công trình thi t k tr c d c và khNu công trình cho phù h p. - S GTVT Qu ng Ngãi c n báo cáo v i UBND T nh có ý ki n chính th c b ng văn b n v các quy ho ch, nh hư ng phát tri n kinh t xã h i liên quan n d án và ki n ngh v quy mô tuy n ư ng. 7. Ti n th c hi n: Hoàn thành d án u tư trình duy t trư c ngày 8/9/2008. Th a l nh B trư ng B GTVT, Văn phòng B thông báo các ơn v bi t và tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - TTr Lê M nh Hùng ( báo cáo); - UBND t nh Qu ng Ngãi; - Các ơn v d h p; - Lưu VT, KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản