Thông báo số 373/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
4
download

Thông báo số 373/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 373/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Trần Doãn Thọ về kế hoạch chuyển đổi tiêu chuẩn ngành giao thông vận tải theo luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 373/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 373/TB-BGTVT Hà N i, ngày 26 tháng 08 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG TR N DOÃN TH V K HO CH CHUY N I TIÊU CHU N NGÀNH GTVT THEO LU T TIÊU CHU N VÀ QUY CHU N K THU T T ngày 12 tháng 6 n 21 tháng 8 năm 2008 Th trư ng Tr n Doãn Th ã ch trì các bu i làm vi c ki m tra vi c tri n khai th c hi n k ho ch chuy n i tiêu chuNn ngành (TCN) theo yêu c u c a Ngh nh s 127/2007/N -CP ngày 01/8/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t th c hi n Lu t Tiêu chuNn và Quy chuNn k thu t v i các C c ăng ki m Vi t Nam, C c ư ng s t Vi t Nam, C c ư ng b Vi t Nam, C c Hàng h i Vi t Nam, C c Hàng không Vi t Nam, C c ư ng th y n i a Vi t Nam. Tham d các bu i làm vi c nêu trên có i di n c a v Khoa h c công ngh , vi n KHCN GTVT, vi n KHCN Hàng không và các t ng công ty: Tư v n Thi t k GTVT, Tư v n Xây d ng và D ch v Hàng h i, ư ng s t VN, Tư v n công trình hàng không, Xây d ng ư ng th y, … Sau khi nghe Lãnh o các C c báo cáo tình hình th c hi n và xu t danh m c, l trình chuy n i các tiêu chuNn và các văn b n pháp quy k thu t liên quan n lĩnh v c qu n lý c a t ng C c theo quy nh c a Lu t Tiêu chuNn và Quy chuNn k thu t và ý ki n th o lu n c a các i bi u tham d h p, Th trư ng Tr n Doãn Th ã k t lu n như sau: 1) Yêu c u Lãnh o các C c th c hi n nghiêm túc ý ki n ch o c a B trư ng t i văn b n s 4065/BGTVT-KHCN ngày 27/5/2008 v vi c th c hi n k ho ch chuy n i tiêu chuNn theo yêu c u c a Ngh nh s 127/2007/N -CP ngày 01/8/2007 c a Chính ph . Các ng chí C c trư ng ph i tr c ti p quan tâm ch o vi c rà soát t p h p y danh m c các tiêu chuNn và các văn b n pháp quy k thu t thu c lĩnh v c mình qu n lý khNn trương xây d ng và th c hi n k ho ch chuy n i tiêu chuNn ngành theo quy nh c a Lu t Tiêu chuNn và Quy chuNn k thu t; 2) Vi c rà soát tiêu chuNn c n ư c các chuyên gia có trình chuyên môn phù h p th c hi n. M i tiêu chuNn ti n hành rà soát chi ti t theo t ng chương, i u xác nh n i dung nào s ư c chuy n i tr c ti p, n i dung nào s ư c b sung, ch nh s a, chuy n thành quy chuNn k thu t qu c gia (QCVN), tiêu chuNn Vi t Nam (TCVN), ho c tiêu chuNn cơ s (TCCS). 3) Trên cơ s k t qu rà soát nêu trên, các C c c n xu t c th k ho ch và l trình th c hi n vi c chuy n i các TCN có liên quan trong t ng năm. Kinh phí chuy n i tiêu chuNn ư c s d ng t ngu n ngân sách theo k ho ch KHCN. V k ho ch chuy n i tiêu chuNn năm 2008, các C c c n khNn trương l p cương và d toán
  2. chi ti t các tiêu chuNn chuy n i năm 2008 và trình B (qua V KHCN) xem xét phê duy t th c hi n theo h ng m c kinh phí chuy n i TCN c a t ng C c ã ư c giao trong k ho ch KHCN năm 2008. 4) Theo Ngh nh s 127/2007/N -CP ngày 01/08/2007 c a Chính ph , vi c chuy n i các TCN s ph i hoàn thành trong các năm 2008 – 2010. Yêu c u các C c t p trung ch o th c hi n và có báo cáo l trình chuy n i các TCN theo ti n quy nh v B (qua V KHCN) t ng h p báo cáo chung. 5) t ng h p và ch o th c hi n k ho ch chuy n i TCN v GTVT, yêu c u các ơn v ti n hành b sung, hoàn ch nh m t s n i dung c th sau ây: • V lĩnh v c ư ng s t: T ng Công ty ư ng s t VN, ph i h p v i C c ư ng s t VN, khNn trương hoàn thành vi c rà soát các tiêu chuNn, các văn b n pháp quy k thu t v ư ng s t ã ư c ban hành bao g m: TCVN, TCN, các quy trình, quy ph m, quy ch , quy nh k thu t, i u l , th l , v.v… và xây d ng l trình k ho ch chuy n i tiêu chuNn lĩnh v c ư ng s t phù h p trình B phê duy t th c hi n. • V lĩnh v c ư ng b : C c ư ng b VN c n rà soát b sung các tiêu chuNn, văn b n pháp quy k thu t v phương ti n ư ng b , v n t i, ngư i lái, u n i qu c l , ư ng gom, tr m thu phí, v.v… • V lĩnh v c Hàng h i: C c Hàng h i Vi t Nam ch o t p h p b sung danh m c các tiêu chuNn và văn b n quy ph m k thu t liên quan còn thi u như: xây d ng công trình hàng h i, công nghi p, d ch v , v n t i, v.v… • V lĩnh v c Hàng không: Các văn b n pháp quy k thu t c a ngành hàng không hi n ang bao g m c 2 d ng văn b n quy ph m pháp lu t (văn b n hành chính dư i d ng quy nh, quy ch , i u l , th l , v.v….) và văn b n pháp quy k thu t (các tiêu chuNn, quy chuNn, quy trình, quy ph m k thu t). ngh C c Hàng không VN ch o rà soát tách các văn b n thu c d ng quy ph m pháp lu t hành chính và khNn trương b sung các tiêu chuNn, quy chuNn và các văn b n quy ph m k thu t hi n hành hoàn ch nh k ho ch chuy n i tiêu chuNn thu c lĩnh v c hàng không theo yêu c u. • V lĩnh v c ư ng th y n i a: K ho ch chuy n i tiêu chuNn c a C c ư ng th y n i a VN c n chú ý b sung hoàn ch nh m t s n i dung: - T p h p b sung danh m c các tiêu chuNn và các văn b n quy ph m k thu t liên quan n lĩnh v c ư ng th y n i a còn thi u như: công nghi p, d ch v , v n t i, x p d , v.v….; - Tách các quy nh, quy ch , nh m c k thu t xem xét ban hành dư i d ng văn b n hành chính; - i v i h ng m c xây d ng, duy tu b o trì công trình chính tr và khai thác tài nguyên c a ư ng th y n i a c n xem xét ph i h p v i các B Nông nghi p và PTNT, B Tài nguyên môi trư ng và B Xây d ng xây d ng và ban hành theo thNm quy n;
  3. - Xem xét gi nguyên hình th c ban hành TCVN c a h sơ trình thNm nh chuy n i phân c p k thu t ư ng th y n i a. i v i các tiêu chuNn thi t k báo hi u ư ng th y n i a, tiêu chuNn b trí báo hi u ư ng th y n i a c n biên so n theo hư ng quy chuNn sau này ghép chung n i dung v i quy chuNn báo hi u ư ng th y n i a; Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo k t lu n c a Lãnh o B t i các cu c h p xem xét k ho ch chuy n i tiêu chuNn theo Lu t Tiêu chuNn và Quy chuNn k thu t t i các cơ quan, ơn v liên quan bi t th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Như trên; - Các C c qu n lý chuyên ngành; - Lưu VT, KHCN. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản