Thông báo số 374/2005/TM-DM

Chia sẻ: Tai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
4
download

Thông báo số 374/2005/TM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 374/2005/TM-DM về việc giao hạn ngạch 05 chủng loại hàng (cat.) 333, 434, 435, 440 và 448 xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 374/2005/TM-DM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0374/2005/TM-DM Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2005 THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIAO HẠN NGẠCH 05 CHỦNG LOẠI HÀNG (CAT.) 333, 434, 435, 440 VÀ 448 XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ NĂM 2005 Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005; Căn cứ Thông báo số 0186/TM-DM ngày 01/02/2005 của Bộ Thương mại về việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005; Căn cứ đề nghị của thương nhân đăng ký hạn ngạch 5 chủng loại hàng nêu trên theo Thông báo số 0186/TM-DM ngày 01/02/2005; Căn cứ năng lực sản xuất theo khai báo của thương nhân; Bộ Thương mại thông báo như sau: 1.Giao hạn ngạch cho các thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 trong danh sách đính kèm theo Thông báo này theo các nguyên tắc:
  2. Bộ Thương mại thông báo thương nhân biết và thực hiện./. KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THỨ TRƯỞNG Lê Danh Vĩnh
Đồng bộ tài khoản