Thông báo số 383/TB-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
74
lượt xem
2
download

Thông báo số 383/TB-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 383/TB-BGDĐT về phiên họp thứ nhất của Hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân - nhà giáo ưu tú do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 383/TB-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 383/TB-BGDĐT Hà N i, ngày 28 tháng 8 năm 2008 THÔNG BÁO V PHIÊN H P TH NH T C A H I Đ NG XÉT T NG DANH HI U NGND-NGƯT Th c hi n Quy t đ nh s 3321/QĐ- BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o v vi c thành l p H i đ ng xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân (NGND), Nhà giáo ưu tú (NGƯT) B Giáo d c và Đào t o, ngày 26 tháng 8 năm 2008 H i đ ng xét t ng danh hi u NGND-NGƯT B Giáo d c và Đào t o đã h p phiên toàn th l n th nh t dư i s ch trì c a NGƯT Bành Ti n Long, Th trư ng thư ng tr c B Giáo d c và Đào t o, Ch t ch H i đ ng. Tham d phiên h p có 20 thành viên (04 thành viên v ng m t có lý do, v n tham gia b phi u) và Ban thư ký c a H i đ ng. Sau khi nghe đ ng chí Trư ng ban thư ký báo cáo k t qu th m đ nh h sơ NGND-NGƯT do các h i đ ng c p t nh và h i đ ng c p cơ s tr c thu c B GD&ĐT g i v , báo cáo tình hình đơn, thư khi u n i, t cáo v vi c đ ngh xét t ng danh hi u NGND-NGƯT và nh ng v n đ trình H i đ ng xem xét cho ý ki n. H i đ ng đã nghiên c u h sơ, th o lu n và Ch t ch H i đ ng đã k t lu n: - Danh hi u NGND, NGƯT là danh hi u vinh d Nhà nư c nh m tôn vinh nh ng nhà giáo, cán b qu n lý có nhi u thành tích xu t s c, tiêu bi u, có tài năng sư ph m, có nhi u công lao đóng góp cho s nghi p giáo d c c a đ t nư c, có nh hư ng r ng rãi trong ngành và trong xã h i, đư c h c trò, đ ng nghi p và nhân dân kính tr ng. Do v y, vi c bình xét c n ph i đư c ti n hành c n tr ng, đ m b o đúng quy trình, đúng tiêu chu n. Nh ng trư ng h p không đúng quy trình, không đúng th t c, không đ tiêu chu n quy đ nh t i Thông tư s 22/2008/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 4 năm 2008 c a B Giáo d c và Đào t o hư ng d n v tiêu chu n, quy trình, th t c và h sơ xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú đư c đưa ra ngoài danh sách xét duy t. - Danh sách h sơ NGND và h sơ NGƯT sơ duy t đ đi u ki n đ ngh xét t ng và b phi u tán thành vào phiên h p th hai, đư c đăng t i trên Báo Giáo d c và Th i đ i, đưa lên Website B GD&ĐT, g i v các H i đ ng c p t nh và các H i đ ng cơ s tr c thu c B Giáo d c và Đào t o. H i đ ng nh t trí c các ông bà có tên dư i đây vào Ban ki m phi u sơ duy t Trư ng ban: Ông Bùi M nh Nh , V trư ng V T ch c cán b Các U viên: Ông Nguy n Văn Chi n, Chánh Thanh tra; Ông Hoàng Ng c Vinh, V trư ng V GDCN; Ông Lê Ti n Thành, V trư ng V GDTH; Ông Hà Văn Công, V trư ng V GDQP; K t qu sơ duy t danh sách h sơ NGND, NGƯT đ đi u ki n đưa vào danh sách b phi u tán thành phiên h p toàn th l n th hai c th là: I. DANH SÁCH 23 H SƠ NGND 1. Ông Nguy n Trí Hi p, Phó Giám đ c S Giáo d c và Đào t o Hà Tĩnh 2. Bà Lê Th Th m, Hi u trư ng Trư ng M m non Tân Sơn, TP Thanh Hoá 3. Ông Nguy n Văn B n, Giám đ c S Giáo d c và Đào t o B c K n 4. Ông Thái Văn Long, Giám đ c S Giáo d c và Đào t o Cà Mau 5. Ông Lê Phư c Long, Giám đ c S Giáo d c và Đào t o Qu ng Tr 6. Bà Tr n Th Luy n, Gi ng viên Khoa Ch bi n, Trư ng Đ i h c Nha Trang 7. Ông Lê Du Phong, nguyên Quy n Hi u trư ng Trư ng Đ i h c Kinh t Qu c dân 8. Ông Nguy n Văn Thư ng, Hi u trư ng Trư ng Đ i h c Kinh t Qu c dân 9. Ông Lâm Quang Cư ng, nguyên Trư ng khoa Sau đ i h c, Trư ng ĐH Xây d ng 10. Ông Nguy n M u Bành, CBGD khoa Kinh t xây d ng, Trư ng ĐH Xây d ng 11. Ông Lê Phư c L c, CBGD b môn V t lý, Khoa Sư ph m Trư ng ĐH C n Thơ 1
 2. 12. Ông Nghiêm Văn Dĩnh, GVCC Trư ng Đ i h c Giao thông V n t i 13. Ông Nguy n Đăng Đi m, Trư ng phòng đào t o ĐH&SĐH Trư ng ĐH GTVT 14. Ông Nguy n Bá Kim, Gi ng viên Khoa Toán-Tin-Trư ng ĐHSP Hà N i 15.. Ông Nguy n Cương, nguyên Phó Hi u trư ng Trư ng ĐHSP Hà N i 16. Bà Nguy n Th Trâm, nguyên Phó Vi n trư ng Vi n SH- NN, Trư ng ĐHNN Hà N i 17. Ông Nguy n Quang Th ch, Phó Hi u trư ng Trư ng ĐH Nông nghi p Hà N i 18. Ông Đ Tr n Cát, nguyên Vi n trư ng Vi n V t lý K thu t, Trư ng ĐHBK Hà N i. 19. Ông Nguy n Văn Thái, GVCC V t li u và Công ngh Đúc, Trư ng ĐHBK Hà N i 21.. Ông Vũ Duy Quang, GVCC Vi n Cơ khí đ ng l c, Trư ng ĐHBK Hà N i. 22. Ông Phùng Vi t Ngư, nguyên Ch nhi m khoa Luy n kim, Trư ng ĐHBK Hà N i. 23. Ông Phan Hi u Hi n, nguyên GĐ Trung tâm Năng lư ng và Máy Nông nghi p, Trư ng Đ i h c Nông lâm TP H Chí Minh II. DANH SÁCH 16 H SƠ NGND DI N Đ C CÁCH 1. Ông Siu Pơi, nguyên Giám đ c S Giáo d c Gia Lai-Kon Tum 2. Ông Lê Phú L c, nguyên Trư ng ty Giáo d c t nh Qu ng Nam-Đà N ng 3. Ông Nguy n Tr ng Hoàng, nguyên Phó HT Trư ng CĐSP Qu ng Nam-Đà N ng 4. Ông Vũ Đình Lai, nguyên Gi ng viên b môn S c b n V t li u Trư ng ĐH GTVT 5. Ông Ph m Quý Tư, nguyên Hi u trư ng Trư ng ĐHSP Hà N i 6. Ông Vũ Như Canh, nguyên gi ng viên khoa V t lý, Trư ng ĐHSP Hà N i 7. Ông Võ Hùng, nguyên Phó Giám đ c Đ i h c Hu 8. Ông Nguy n Thanh, nguyên Phó Giám đ c Đ i h c Hu 9. Ông Lê Hoài Nam, nguyên Hi u trư ng Trư ng ĐHSP Quy Nhơn 10. Ông Đ ng Xuân Đ nh, nguyên Hi u trư ng Trư ng Đ i h c M -Đ a ch t 11. Ông Tr n Văn Huỳnh, nguyên Hi u trư ng Trư ng Đ i h c M -Đ a ch t 12. Ông Trương Biên, nguyên GVCC Trư ng Đ i h c M -Đ a ch t 13. Ông Võ Năng L c, nguyên Phó Hi u trư ng Trư ng Đ i h c M -Đ a ch t 14. Ông Tr n Văn T n, nguyên GVCC Trư ng ĐHSP TP H Chí Minh 15. Ông Đ Trung Hi u, nguyên chuyên viên cao c p, V GDTH, B GD&ĐT 16. Ông Lê H i Châu, nguyên chuyên viên cao c p, V GDTrH, B GD&ĐT III. DANH SÁCH 525 H SƠ NHÀ GIÁO ƯU TÚ (Trong đó có 36 h sơ di n đ c cách) A. 320 h sơ NGƯT c a kh i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương Thành ph Hà N i 1. Bà Hoàng Th Huy n Á Nguyên Phó Hi u trư ng trư ng THPT Xuân Đ nh 2. Bà Nguy n Th Chinh Nguyên Hi u trư ng trư ng THPT Tr n Hưng Đ o 3. Bà Nguy n Th Minh Hoà Hi u trư ng trư ng TH Hoàng Di u, Ba Đình 4. Ông Đào Ng c Nam Nguyên Trư ng phòng GDTrH S Giáo d c và Đào t o 5. Bà Nguy n Th Vân Thái Nguyên Giám đ c Trung tâm GDTX qu n Ba Đình 6. Bà Đào Th Nguy t Thu Trư ng phòng GD&ĐT qu n Hoàn Ki m 7. Ông Tr n Như D t Giám đ c Trung tâm GDTX qu n Long Biên 8. Ông Nguy n M nh Dung Hi u trư ng trư ng CĐSP Hà N i 9. Ông Nguy n Ti n Đoàn Nguyên Giám đ c S GD&ĐT 2
 3. 10. Bà Hoàng Th Kh i Nguyên Hi u trư ng trư ng THCS Liên Ninh, Thanh Trì 11. Ông Lê Văn Quang Nguyên Phó Giám đ c S GD&ĐT 12. Bà Hoàng Th Thanh Hi u trư ng trư ng M u giáo Vi t Tri u 13. Ông Nguy n Văn Sáu Hi u trư ng trư ng ĐT cán b Lê H ng Phong 14. Bà Ngô Th Thu Thu Hi u trư ng trư ng THCS Ngô S Liên, Hoàn Ki m 15. Ông Đoàn Xuân Ti n Hi u trư ng trư ng Trung h c Nông nghi p 16. Ông Đ Vũ Trư ng phòng GD&ĐT qu n Ba Đình 17. Bà Tr n Th Kim Nhung Nguyên Phó Giám đ c S GD&ĐT 18. Ông Nguy n Đ c Thu n Nguyên Phó ph trách Ban Giáo d c chuyên nghi p TP Thành ph H i Phòng 19. Bà Đàm Th Lan Giáo viên trư ng THCS Nguy n Đ c C nh, qu n Lê Chân 20. Bà Tr n Th Nhung Giáo viên trư ng TH Đinh Tiên Hoàng, qu n H ng Bàng 21. Bà Lê Th Song Thư Hi u trư ng trư ng THCS Ngô Quy n, qu n Lê Chân 22. Bà Đoàn Thuý Hư ng Hi u trư ng trư ng TH th tr n Vĩnh B o 23. Bà Tr nh Th Minh Hi u trư ng trư ng TH Chu Văn An, Ngô Quy n 24. Bà Tô Th Thái Hi u trư ng trư ng Khi m thính 25. Ông Tào Vư ng Giáo viên trư ng THPT Ki n An 26. Bà Nguy n Th Dung Hi u trư ng trư ng M u giáo M m non 3 qu n H ng Bàng 27. Ông Nguy n Văn Hùng Hi u trư ng trư ng TH Đ i h p, Ki n Thu 28. Ông Ph m Văn Bé Hi u trư ng trư ng THCS Tú Sơn, Ki n Thu 29. Ông T Quang Minh Hi u trư ng trư ng THPT H ng Bàng 30. Ông Hoàng Liên Sơn Hi u trư ng trư ng THCS Hoa Đông, Thu Nguyên 31. Bà Ph m Th B n Hi u trư ng trư ng MN Hoa Cúc, qu n Lê Chân 32. Bà Đ ng Th Hà Ch t ch Công đoàn phòng GD qu n H ng Bàng 33. Bà Ngô Th Nh Hi u trư ng trư ng MN Thanh Sơn, Ki n Thu T nh H i Dương 34. Bà Đ ng Th M Lương Giáo viên trư ng THCS Phú Thái, Kim Thành 35. Bà Đ Th Thu Phương Giáo viên trư ng THCS Bình Minh, TP H i Dương 36. Ông Trương Ti n S Hi u trư ng trư ng THPT Đoàn Thư ng T nh Thái Bình 37. Ông Nguy n Tr ng Khánh Giáo viên trư ng THPT chuyên Thái Bình 38. Ông Cao Gia N c Phó Hi u trư ng trư ng CĐ Sư ph m 39. Bà Vũ Th Sen Hi u trư ng trư ng MN 1/6 TP Thái Bình 40. Ông Tr n H ng Nhu n Hi u trư ng trư ng Trung c p Nông nghi p T nh Hà Tây 41. Bà Ph m Th H ng Nga Phó Giám đ c S Giáo d c và Đào t o 42. Bà Đ ng Th Phúc Phó Hi u trư ng trư ng TH Đoàn K t, TP Hà Đông 43. Bà Vũ Th Tâm Huy n Hi u trư ng trư ng THCS Nguy n Thư ng Hi n, h. ng Hoà 44. Bà Nguy n Th Thanh Hi u trư ng trư ng THPT Sơn Tây 45. Ông Ph m Xuân Dung Phó Hi u trư ng trư ng Cao đ ng C ng đ ng T nh Nam Đ nh 46. Ông Ph m Qu c H nh Trư ng phòng GD&ĐT huy n Giao Thu 3
 4. 47. Bà Vũ Th Thanh Mai Phó Trư ng phòng GD&ĐT thành ph Nam Đ nh 48. Ông Cao Văn Năng Hi u trư ng trư ng THPT Giao Thu B 49. Ông Nguy n Văn Ư c Hi u trư ng trư ng THCS Phùng Chí Kiên, TP Nam Đ nh 50. Bà Ph m Th Kim Thoa Phó Hi u trư ng trư ng THCS Tr n Đăng Ninh, TP Nam Đ nh 51. Bà Ph m Th Tuy t Giáo viên trư ng THPT Tr c Ninh 52. Ông Tr n Văn Khoát Hi u trư ng trư ng THPT Nguy n Hu T nh Hà Nam 53. Ông Nguy n Qu c Tu n Giám đ c S Giáo d c và Đào t o 54. Ông Bùi Văn Tâm Hi u trư ng trư ng Cao đ ng Sư ph m T nh Ninh Bình 55. Bà Đinh Th Vi ng Giáo viên trư ng THPT chuyên Lương Văn Tu 56. Ông Nguy n Văn Thanh Phó Giám đ c S Giáo d c và Đào t o 57. Ông Ph m Văn Đ ng Hi u trư ng trư ng THPT Đinh Tiên Hoàng 58. Ông Nguy n H u Niên Phó Hi u trư ng trư ng THPT Yên Khánh B 59. Ông Tr n Quang ánh Phó Giám đ c S Giáo d c và Đào t o T nh B c Giang 60. Bà Thân Th Nhung Giáo viên trư ng CĐSP Ngô Gia T 61. Bà T Th Ngát Hi u trư ng trư ng THPT L ng Giang s 1 62. Bà Nguy n Th Bình Giáo viên trư ng THPT chuyên B c Giang 63. Ông Nguy n Văn Đ o Phó Giám đ c S Giáo d c và Đào t o 64. Ông Nguy n Văn Mùi Hi u trư ng trư ng THCS Minh Đ c, Vi t Yên 65. Ông Vũ Trí Ng Hi u trư ng trư ng THCS Vô Tranh, L c Nam 66. Bà Ph m Th Ng c Bích T trư ng t chuyên môn trư ng THPT Ngô Sĩ Liên 67. Ông Nguy n Đ c Hi n Hi u trư ng trư ng THPT chuyên B c Giang 68. Bà Lê Th Kim Oanh Hi u trư ng trư ng MN th tr n C u G , Yên Th 69. Bà Nguy n Th Hi p Giáo viên trư ng THCS th tr n Neo, Yên Dũng 70. Bà Ngô Th Xuân Thu Hi u trư ng trư ng TH Thái Sơn, Hi p Hoà 71. Bà Đào Th Hoan Hi u trư ng trư ng THPT Tân Yên s 1 T nh B c Ninh 72. Ông Nguy n Đ c B n Hi u trư ng trư ng THCS th tr n Th a, Lương Tài 73. Bà Nguy n Th Chuyên Hi u trư ng trư ng MN Thái B o, huy n Gia Bình 74. Ông Nguy n Kh c Đàm Giáo viên trư ng THPT Thu n Thành 1 75. Ông Nguy n Ti n Đ t Trư ng phòng GDTrH S GD&ĐT 76. Bà B ch Th Hà Hi u trư ng trư ng MN th tr n Lim, Tiên Du 77. Bà Nguy n Th H nh Hi u trư ng trư ng TH Ti n An, TP B c Ninh 78. Bà Nguy n Th Hương Hi u trư ng trư ng TH th tr n Lim, Tiên Du 79. Bà Ngô Th Ng c Hi u trư ng trư ng THCS Tam Sơn, T Sơn 80. Bà Nguy n Th Nguy t Hi u trư ng trư ng TH Phương Li u, Qu Võ 81. Bà Nguy n Th Kim Nhung Hi u trư ng trư ng TH Đông Phong, Yên Phong 82. Ông Lê Đ c Vĩ Trư ng phòng TCCB S Giáo d c và Đào t o 83. Bà Nguy n Th C nh Hi u trư ng trư ng MN Vi t Hùng, Qu Võ 84. Bà Nghiêm Th Nga Phó Hi u trư ng trư ng THPT Hàn Thuyên 4
 5. 85. Bà Nguy n Th Ti n Nguyên Phó Hi u trư ng trư ng THPT chuyên B c Ninh 86. Ông Đ ng Ng c Ch nh Hi u trư ng trư ng TH H p Lĩnh, TP B c Ninh T nh Phú Th 87. Ông Nguy n Văn Liêm Phó Giám đ c S Giáo d c và Đào t o 88. Ông Nguy n Văn Hào Phó Hi u trư ng trư ng Đ i h c Hùng Vương 89. Bà T Th Ng Giáo viên trư ng THPT Vũ Thê Lang T nh Vĩnh Phúc 90. Ông Nguy n Phong Nhã Giáo viên trư ng THPT chuyên Vĩnh Phúc 91. Bà Tr n Th Th c Hi u trư ng trư ng THPT Tr n Phú T nh Sơn La 92. Bà C m Th Ki u Giám đ c S Giáo d c và Đào t o 93. Ông Sa Đình Chi n Hi u trư ng trư ng Trung c p Nông – Lâm 94. Ông Tr n Luy n Nguyên Phó Trư ng phòng Ph thông Ty Giáo d c 95. Bà Ph m Th Vinh Giám đ c Trung tâm GDTX t nh 96. Bà Nguy n Th Thanh Mai Phó Hi u trư ng trư ng THCS Nguy n Trãi, th xã Sơn La 97. Bà Lê Th Thuý Hiên Hi u trư ng trư ng TH th tr n Hát Lót, huy n Mai Sơn 98. Bà Ph m Thanh Hà Giáo viên trư ng THPT chuyên T nh Sơn La 99. Bà Lò Th Liên Ch t ch Công đoàn GD th xã Sơn La T nh Lai Châu 100. Ông Thái Văn Vinh Giám đ c S Giáo d c và Đào t o 101. Bà Đ Th Bích Ch t ch Công đoàn S Giáo d c và Đào t o 102. Bà C m Th Kim Bình Trư ng phòng GDTH S Giáo d c và Đào t o T nh L ng Sơn 103. Bà Nguy n Th Xuân Giáo viên trư ng THPT Vi t B c T nh Yên Bái 104. Bà Nguy n Th Thuý Hoàn Giáo viên trư ng THPT chuyên Nguy n T t Thành 105. Bà Nguy n Th T o Hi u trư ng trư ng TH Kim Đ ng, huy n Yên Bình 106. Ông Hà Kim Nhăng Trư ng phòng GD&ĐT huy n Văn Ch n 107. Ông Ph m Văn Bình Hi u trư ng trư ng THPT Hoàng Qu c Vi t 108. Ông Hoàng Văn Trư ng Hi u trư ng trư ng THPT Nguy n Hu T nh Hoà Bình 109. Bà Đ ng Th Kim Sơn Nguyên Hi u trư ng trư ng Trung h c Y t Hoà Bình T nh Qu ng Ninh 110. Ông Đ Văn Thu n Giám đ c S Giáo d c và Đào t o 111. Ông Đ ng Xuân Th nh Giám đ c Trung tâm Hư ng nghi p và GDTX 112. Ông Nguy n Đ c Kh m Hi u trư ng trư ng CĐ Sư ph m 113. Bà Nguy n Th Dung Hi u trư ng trư ng TH Yên Thanh, Uông Bí 114. Bà Vũ Th Dung Phó Hi u trư ng trư ng THPT Hòn Gai, thành ph H Long 115. Ông Ph m Đình Quynh Hi u trư ng trư ng THPT Tr n Phú, th xã Móng Cái 116. Bà Nguy n Th Hà Hi u trư ng trư ng CĐ Văn hoá Ngh thu t và Du l ch H Long 117. Bà Ngô Hoa Huy n Hi u trư ng trư ng THCS C m Thành, th xã C m Ph 118. Bà Đinh Th M n Hi u trư ng trư ng MN Hoa Sen, th xã C m Ph 5
 6. 119. Bà Bùi Th Nga Giáo viên trư ng TH Quang Trung, th xa Uông Bí 120. Bà Nguy n Th Nhung Giáo viên trư ng THPT chuyên H Long, TP H Long 121. Bà Nguy n Kim Oanh Giáo viên trư ng TH Tr n Qu c To n, thành ph H Long 122. Bà Nguy n Th Thu Phó Hi u trư ng trư ng Cao đ ng Sư ph m T nh B c K n 123. Ông Lê Văn Trang Phó Giám đ c S Giáo d c và Đào t o 124. Ông Lý Văn Chu Chánh Thanh tra S Giáo d c và Đào t o 125. Bà Nguy n Thuý Nga Trư ng phòng GDMN S Giáo d c và Đào t o 126. Ông Lý Văn Dư ng Hi u trư ng trư ng PTDT N i trú t nh 127. Bà Tr nh Th Tình Hi u trư ng trư ng MN Ng c Phái, Ch Đ n T nh Thái Nguyên 128. Bà Nguy n Th Ng c Lan Giáo viên trư ng THPT chuyên Thái Nguyên 129. Bà Ph m Th Liên Hi u trư ng trư ng Giáo d c và h tr tr em thi t thòi T nh Thanh Hóa 130. Bà Lê Th H u Trư ng phòng Giáo d c và Đào t o Ng c L c 131. Bà Ph m Th Mai Hoa Giáo viên trư ng TH Đi n Biên 1, TP Thanh Hoá 132. Bà Nguy n Th Thanh Phó Hi u trư ng trư ng TH Hoàng Hoa Thám 2, TP Thanh Hoá 133. Ông Vũ Duy Văn Hi u trư ng trư ng THCS Văn Nho, Bá Thư c 134. Ông Kim Ng c Chính Hi u trư ng trư ng THPT chuyên Lam Sơn 135. Ông Ph m Ng c Thanh Hi u trư ng trư ng THCS Tây Đô, Vĩnh L c 136. Ông Chu Th Khánh Giáo viên trư ng THCS Nh Bá Sĩ, Ho ng Hoá 137. Ông Ngô Anh Dũng Phó Hi u trư ng trư ng THPT chuyên Lam Sơn 138. Bà Nguy n Th Bích Hi u trư ng trư ng THPT Lê Văn Hưu 139. Ông Lê Minh Tu n Hi u trư ng trư ng THPT Lương Đ c B ng 140. Ông Lê Văn Thơ Hi u trư ng trư ng Chính tr t nh 141. Ông Bùi Sĩ T n Hi u trư ng trư ng THPT S m Sơn 142. Bà Đ ng Th Thu n Giáo viên trư ng THCS Nguy n Chích, Đông Sơn 143. Ông Nguy n Th Phi t Nguyên Trư ng phòng GD&ĐT Qu ng Xương 144. Bà Vũ Th Hoà Phó Hi u trư ng trư ng THCS Nguy n Văn Tr i, TP Thanh Hoá 145. Ông Đinh Sơn Hà Nguyên Hi u trư ng trư ng THPT B m Sơn, TX B m Sơn T nh Ngh An 146. Ông Nguy n Vi t Chí Giáo viên trư ng THPT chuyên Phan B i Châu 147. Ông H Ng c Dũng Trư ng phòng GD&ĐT huy n Quỳnh Lưu 148. Ông Ph m Huy Đ c Nguyên Chánh Văn phòng S GĐ&ĐT 149. Bà Lê Th Hoa Phó Hi u trư ng trư ng THCS Di n K , Di n Châu 150. Bà Nguy n Th Xuân Hoa Giáo viên trư ng THPT Hà Huy T p 151. Ông Tr n Văn Phương Hi u trư ng trư ng Ti u h c Lê Mao, TP Vinh 152. Bà Lê Th Sáu Giáo viên trư ng THCS Lý Nh t Quang, Đô Lương 153. Bà Ph m Th Thành Hi u trư ng trư ng THPT C a Lò 154. Bà Đ u Th Minh Hoa Giáo viên trư ng THPT Di n Châu 3 155. Ông Ph m Hoàn Giáo viên trư ng THPT Lê Vi t Thu t 156. Bà Đ ng Th H ng Giáo viên trư ng Ti u h c C u Giát, Quỳnh Lưu 6
 7. 157. Bà Đào Th Năm Hi u trư ng trư ng Ti u h c th tr n Tân Kỳ, Tân Kỳ 158. Ông H Tr ng Phú Quy n Hi u trư ng trư ng THPT Nghĩa Đàn 159. Ông Nguy n Thanh Phúc Giáo viên trư ng THCS Tôn Quang Phi t, Thanh Chương 160. Bà Nguy n Th T Giáo viên trư ng THPT chuyên Phan B i Châu 161. Ông Võ Tu n Tài Hi u trư ng trư ng THPT Huỳnh Thúc Kháng T nh Hà Tĩnh 162. Ông Lê Yên Hi u trư ng THPT DL Hoàng Xuân Hãn 163. Bà Lê Th H ng Vi t Phó Trư ng phòng Giáo d c và ĐT Th ch Hà 164. Ông Hoàng Ng c C nh Phó Hi u trư ng trư ng THPT Năng khi u t nh 165. Ông Ph m Văn Linh Hi u trư ng trư ng THPT Nghèn, Can l c 166. Ông Ngô Th Lý Chánh Văn phòng S GD&ĐT 167. Bà Tr n Th Kim Thanh Hi u trư ng trư ng TH th tr n 1 Th ch Hà 168. Ông Nguy n Duy Ti p Trư ng phòng GDTX, S GD&ĐT 169. Ông Nguy n Đăng L c Hi u trư ng trư ng TH Nam Hà, TP Hà Tĩnh 170. Ông Nguy n Xuân Hư ng Trư ng phòng Giáo d c và ĐT C m Xuyên 171. Ông Ph m Qu c Phong Giáo viên trư ng THPT H ng Lĩnh 172. Ông Nguy n T n Trư ng phòng GD&ĐT Hương Sơn 173. Ông Tr n Quang Tú Giáo viên trư ng THPT Năng khi u t nh T nh Qu ng Bình 174. Ông Ph m Xuân Công Chuyên viên phòng GD&ĐT L Thu 175. Ông Nguy n Kh c Chi Chuyên viên phòng GD&ĐT L Thu 176. Ông Nguy n Ti n Dũng Phó Hi u trư ng trư ng THCS An Thu , L Thu 177. Ông Hoàng Minh Tuy Phó Hi u trư ng trư ng THPT chuyên Qu ng Bình T nh Qu ng Tr 178. Ông Hoàng Đ c Th m Phó Giám đ c S Giáo d c và Đào t o 179. Ông Tr n Văn Do Hi u trư ng trư ng Trung h c NN&PTNT 180. Ông Tr n Lư ng Trư ng phòng GD&ĐT Gio Linh 181. Bà Đ ng Th Minh Giáo viên trư ng TH Kim Đ ng, Vĩnh Linh 182. Bà Trương Th Em Hi u trư ng trư ng TH Gio Châu, Gio Linh 183. Ông Nguy n Đăng H u Hi u trư ng trư ng THPT Lê L i 184. Ông Mai Hoa Cư Giáo viên trư ng THPT chuyên Lê Quý Đôn 185. Bà Ph m Th Hương Xuân Phó Hi u trư ng trư ng THPT th xã Qu ng Tr T nh Th a Thiên Hu 186. Bà Nguy n Th Châu Giáo viên trư ng THPT Qu c H c 187. Ông Tr n Đ c Trư ng khoa Nh c ho trư ng CĐ Sư ph m 188. Ông V Văn L m Phó Hi u trư ng trư ng THPT Phan Đăng Lưu 189. Ông Ngô Văn Phư c Phó Hi u trư ng trư ng THPT Qu c H c 190. Ông Nguy n Sáu Nguyên Hi u trư ng trư ng TH L c Trì, huy n Phú L c 191. Ông Võ Văn Vi t Hi u trư ng trư ng TH Hương Long 192. Bà Nguy n Th Xuân An Hi u trư ng trư ng TH Tr n Qu c To n 193. Bà Tr n Th Vân Anh Giáo viên trư ng THPT Qu c H c 194. Ông Nguy n Mua Giáo viên trư ng THPT Qu c H c 7
 8. 195. Ông Hoàng Ng c Quý Hi u trư ng trư ng CĐSP 196. Bà Lê Th Th o Hi u trư ng trư ng TH Lê L i 197. Ông Cao Chí H i Hi u trư ng trư ng TrH Văn hóa Ngh thu t 198. Bà Hoàng Th Lài Hi u trư ng trư ng THPT Nguy n Hu 199. Ông Phan Văn Hưng Trư ng phòng GD&ĐT huy n Qu ng Đi n Thành ph Đà N ng 200. Ông Ph m Sĩ L u Giáo viên trư ng THPT chuyên Lê Quý Đôn 201. Ông Nguy n Văn Thông T trư ng t Toán trư ng THPT chuyên Lê Qúy Đôn 202. Ông Huỳnh Nh t Phó Hi u trư ng trư ng THPT chuyên Lê Quý Đôn T nh Qu ng Nam 203. Ông Nguy n Trư ng Sơn T trư ng chuyên môn trư ng THPT Sào Nam 204. Bà Đ Th Kim Vân Giáo viên trư ng THPT Núi Thành 205. Bà Đinh Th Bích Nga Giáo viên trư ng THCS Phù Đ ng, Đ i L c T nh Khánh Hòa 206. Bà Trương Th Thu Hương Gi ng viên chính khoa Xã h i trư ng CĐSP Nha Trang 207. Ông Tr n H u Qu c Hi u trư ng trư ng THPT Phan B i Châu, TX Cam Ranh T nh Ninh Thu n 208. Ông Ph m H ng Cư ng Giám đ c S Giáo d c và Đào t o 209. Bà Nguy n Th Thanh Nh Giáo viên trư ng THPT Nguy n Trãi T nh Bình Thu n 210. Bà Nguy n Th Thanh Yên Giáo viên trư ng Ti u h c Hương Liên 1, Tuy Phong 211. Bà Tr n Th L Thuý Hi u trư ng trư ng Ti u h c Hàm Th ng 1, Hàm Thu n B c T nh Gia Lai 212. Bà Nay H’ Tuy t Giám đ c S Giáo d c và Đào t o T nh Kon Tum 213. Bà Y Th ch Giáo viên trư ng M m non Th ng Nh t, th xã Kon Tum 214. Ông Nguy n H u Đôn T trư ng chuyên môn trư ng THPT chuyên Kon Tum 215. Ông Văn Đ c Th o Hi u trư ng trư ng THPT Kon Tum T nh Đăk Lăk 216. Ông Nguy n Duy B Hi u trư ng trư ng THPT Dân t c N i trú N’Trang Lơng 217. Ông Ph m Ng c Châu Hi u trư ng trư ng CĐ ngh Thanh niên Dân t c Tây Nguyên 218. Ông Phan Văn Vinh Hi u trư ng trư ng THPT Nguy n B nh Khiêm T nh Đăk Nông 219. Ông Ph m Văn Bé Giám đ c S Giáo d c và Đào t o 220. Ông Tr nh Minh Chánh Trư ng phòng Kh o thí & KĐCLGD S GD và ĐT T nh Lâm Đ ng 221. Bà Trương Th Vi t Hoa Trư ng phòng GD&ĐT huy n Đ c Tr ng 222. Bà Tr n Th V nh Giáo viên trư ng Ti u h c Tân Văn 1, huy n Lâm Hà Thành ph H Chí Minh 223. Bà Hoàng Th Lan Hi u trư ng trư ng MN Tu i Ng c, qu n 8 224. Bà Nguy n Th Nguy t Hi u trư ng trư ng TH Phan Chu Trinh, qu n Tân Phú 8
 9. 225. Bà Cao Th Đan Thanh Giáo viên trư ng THPT Nguy n Thư ng Hi n 226. Bà Lê Th Liên Giáo viên trư ng TH Dương Minh Châu, qu n 10 227. Bà Ph m Tr n Anh Tú Hi u trư ng trư ng TH H ng Hà, qu n Bình Th nh 228. Ông Nguy n Phùng Qu c Hùng Hi u trư ng trư ng THPT Trung Phú 229. Ông Lê Văn B ng Hi u trư ng trư ng TH An Phú 1, huy n C Chi 230. Bà Nguy n Hoa Mai Nguyên Trư ng phòng GDTH S GD&ĐT 231. Ông Nguy n Tr n Nghĩa Hi u trư ng trư ng Cao đ ng ngh 232. Bà T Th Ng c Quỳnh Giáo viên trư ng THCS L Gia, qu n 11 233. Ông Võ Anh Dũng Hi u trư ng trư ng THPT Lê H ng Phong 234. Ông Nguy n Văn Xư ng Giáo viên trư ng THPT Lý Thư ng Ki t 235. Bà Đ ng Th Cúc Giám đ c Trung tâm K thu t T ng h p-Hư ng nghi p, qu n 11 236. Ông Nguy n Bác D ng Hi u trư ng trư ng THPT Tr n Đ i Nghĩa 237. Ông ái Hách Giáo viên trư ng THPT chuyên Tr n Đ i Nghĩa T nh Bình Phư c 238. Bà Bùi Th Tuy t V Phó Hi u trư ng trư ng Ti u h c Chơn Thành A, h. Chơn Thành T nh Bình Dương 239. Bà Nguy n Ng c Hà Phó Hi u trư ng trư ng Ti u h c Lê Quý Đôn, huy n Dĩ An 240. Bà Nguy n Ng c Đi p Giáo viên trư ng THPT Thái Hoà 241. Bà Ngô M L Phó Hi u trư ng trư ng TH Tr n Phú, th xã Th D u M t 242. Bà Tô Th Nghĩa Giáo viên trư ng THCS Võ Trư ng To n, huy n Dĩ An 243. Bà Lê Ng c Phương Giáo viên trư ng THCS Chánh Phú Hoà, huy n B n Cát 244. Bà Lê Th Thu Thu Giáo viên trư ng Ti u h c Hưng Đ nh, huy n Thu n An 245. Bà Đ Ng c Nga Phó Hi u trư ng trư ng TH Thu n Giao, huy n Thu n An 246. Bà Nguy n Th Ng c Phư ng Phó Hi u trư ng trư ng TH Tr n Qu c Tu n, B n Cát 247. Bà T ng Th Như Kiêm Giáo viên trư ng TH Th nh Phư c, Tân Uyên 248. Bà Phan Th Thu Hương Giáo viên trư ng THCS Nguy n Qu c Phú, h.Tân Uyên 249. Ông Tr n Văn Nhì Hi u trư ng trư ng THCS Bình An, huy n Dĩ An T nh Tây Ninh 250. Bà Nguy n Th Kim Cương Phó Hi u trư ng trư ng TH Võ Th Sáu, th xã Tây Ninh 251. Bà Nguy n Kim Thu T trư ng t Sinh trư ng THPT Tây Ninh 252. Ông Lê Quang Trinh T trư ng t Ng văn trư ng THPT Lý Thư ng Ki t 253. Bà Nguy n Th Thu T trư ng t 2 trư ng TH Kim Đ ng, th xã Tây Ninh 254. Ông Tr n Toàn T trư ng t Toán-Tin trư ng THPT Tây Ninh 255. Ông Nguy n Văn Hoà Hi u trư ng trư ng THPT Quang Trung 256. Ông Trương Phúc Lân Giáo viên trư ng THPT Quang Trung 257. Bà Phan Th Nhâm Thìn Hi u trư ng trư ng THCS Chu Văn An, th xã Tây Ninh T nh Đ ng Nai 258. Ông Lê Minh Hoàng Giám đ c S Giáo d c và Đào t o 259. Bà Tr n Th Ng c Phó Hi u trư ng trư ng TH Tam Phư c 2 260. Ông Nguy n Quý Công Hi u trư ng trư ng Văn hoá - Ngh thu t T nh Long An 261. Bà Nguy n Th Thuý Giáo viên trư ng TH Quê M Th nh, huy n Tân Tr 9
 10. 262. Bà Nguy n Th Dung Giáo viên trư ng THCS th tr n Tân Tr , huy n Tân Tr 263. Bà Nguy n Th Th o Chi Giáo viên trư ng TH Nguy n Thái Bình, huy n C n Giu c 264. Bà Nguy n Th Đôi Giáo viên trư ng TH Nguy n Thái Bình, huy n C n Giu c 265. Ông Nguy n Văn Thành Giáo viên trư ng THPT Nguy n Thông 266. Bà Ph m Th Bé Giáo viên trư ng THCS Long Trì, huy n Châu Thành 267. Bà Huỳnh Th Kim Luy n Giáo viên trư ng THCS th tr n T m Vu, huy n Châu Thành 268. Bà L c Th á Múi Giáo viên trư ng TH Nguy n Văn Mùi, huy n Tân Tr 269. Ông Nguy n M nh Cư ng Gi ng viên trư ng CĐ Sư ph m t nh T nh Đ ng Tháp 270. Ông Tr n Văn Hoàng Hi u trư ng trư ng THPT Thanh Bình 2 271. Bà Bùi Th Kim Duyên Giáo viên trư ng THPT thành ph Cao Lãnh T nh Ti n Giang 272. Ông Nguy n Vũ Thanh Hi u trư ng trư ng THPT chuyên Ti n Giang 273. Bà Cao Hoàng Bích Giáo viên trư ng THPT chuyên Ti n Giang 274. Bà Nguy n Th Minh Ng c Hi u trư ng trư ng M m non Bông Sen, TP M Tho 275. Ông Nguy n Văn Đ ng Phó Hi u trư ng trư ng THPT chuyên Ti n Giang 276. Ông Ph m Văn Khanh Phó Giám đ c S Giáo d c và Đào t o 277. Ông Huỳnh Thanh Hoàng T trư ng trư ng THPT Nguy n Văn C n T nh B n Tre 278. Ông Lê Ng c S n Giáo viên trư ng THPT Nguy n Đình Chi u Thành ph C n Thơ 279. Bà Tr n Th Th m Hi u trư ng trư ng MN Hư ng Dương, qu n Ô Môn 280. Bà Nguy n Th Tín Giáo viên trư ng TH s 2 phư ng Châu Văn Liêm, qu n Ô Môn 281. Bà Huỳnh Th Đi p Ch t ch Công đoàn trư ng THCS Bình Thu 282. Bà Tr n Th Thanh Bình Giám đ c Trung tâm Đ i h c T i ch c 283. Ông Nguy n Văn Quyên Trư ng khoa chăn nuôi đ ng v t trư ng CĐ Kinh t –K thu t 284. Bà Trương Th Tri u Hi u trư ng trư ng MN Sao Mai, Châu Văn Liêm, qu n Ô Môn 285. Bà Tr n Th Loan Anh Trư ng b môn Ngo i ng trư ng CĐ Kinh t K thu t T nh H u Giang 286. Ông Tr n Văn M i Hi u trư ng trư ng THPT chuyên Lê Quý Đôn 287. Ông Hà H ng Vân Hi u trư ng trư ng Cao đ ng c ng đ ng H u Giang T nh Sóc Trăng 288. Ông Trương Minh Lưu Hi u trư ng trư ng Chính tr t nh 289. Bà Tr n Th Thanh Mai Giáo viên trư ng M m non tư th c Sao Mai, TP Sóc Trăng 290. Bà Nguy n Th Nga Giáo viên trư ng THPT Tr n Văn B y T nh An Giang 291. Ông Tr n Minh Tâm Giáo viên trư ng Cao đ ng ngh An Giang 292. Bà Ph m Th L H ng Giáo viên trư ng Ti u h c B Phú M , Phú Tân 293. Bà Lý Th Y n Tuy t Giáo viên trư ng THCS Phú M , Phú Tân T nh Kiên Giang 294. Ông L Văn Nh t Giám đ c S Giáo d c và Đào t o 295. Bà Nguy n Thuý Phư ng Phó Hi u trư ng trư ng THCS Lê Quý Đôn, TP R ch Giá 10
 11. 296. Bà Nguy n Th Thuý Phư ng Giáo viên trư ng THPT Nguy n Trung Tr c 297. Ông H Minh Tri t Hi u trư ng trư ng CĐ Kinh t – K thu t 298. Bà Tr n Th Tuy t Phó Hi u trư ng trư ng TH Mong Th B2, h. Châu Thành 299. Ông Lê Quang Ng Hi u trư ng trư ng THPT Vĩnh Thu n 300. Bà Vũ Th Liên Phó Hi u trư ng trư ng TH th tr n Kiên Lương 1, h.Kiên Lương 301. Bà Ki u Thuý Lan Giáo viên trư ng TH th tr n Gò Quao 1, huy n Gò Quao 302. Bà Nguy n Th Huỳnh ánh Giáo viên trư ng THPT Nguy n Trung Tr c 303. Ông Tr n Minh Thao Hi u trư ng trư ng CĐ Sư ph m t nh 304. Ông Nhan Văn Nhung Hi u trư ng trư ng THCS Lê Quý Đôn, TP R ch Giá 305. Bà Nguy n Th Liên Hi u trư ng trư ng TH Dương Đông 3, huy n Phú Qu c 306. Bà Võ Th M ng Trinh Phó Hi u trư ng trư ng THCS Đông H 1, th xã Hà Tiên 307. Bà Tr n Th Tươi Giáo viên trư ng THCS th tr n Kiên Lương 1, h.Kiên Lương 308. Bà Đ Th Hiên Phó Hi u trư ng trư ng TH Thu n Yên, th xã Hà Tiên 309. Bà Ph m Th H ng Hi u trư ng trư ng TH Mong Th B2, huy n Châu Thành 310. Bà S Th C m H ng Hi u trư ng trư ng TH th tr n 1, huy n Vĩnh Thu n 311. Ông Nguy n Văn Lâu Giám đ c Trung tâm K thu t t ng h p hư ng nghi p 312. Bà Tr n Y n Phư ng Hi u trư ng trư ng MN Bán công Đông H , th xã Hà Tiên 313. Bà Chung Th Quyên Giáo viên trư ng TH th tr n Kiên Lương 1, h.Kiên Lương 314. Bà Nguy n Th Ki u Phó Hi u trư ng trư ng TH Đông H , th xã Hà Tiên 315. Ông Nguy n Tr ng Long Phó Hi u trư ng trư ng THPT Gi ng Ri ng T nh Cà Mau 316. Ông Lê Quang Đ c Trư ng phòng GDTrH S GD&ĐT 317. Ông Tr n H ng Châu Hi u trư ng trư ng THPT Cà Mau 318. Ông Hà Văn Biên Phó Chánh Thanh tra S GD&ĐT 319. Ông Trương Quang B Giám đ c Trung tâm Tin h c - Ngo i ng 320. Ông Đ Anh Tu n Hi u trư ng trư ng THPT H Th K B. 25 h sơ NGƯT (di n đ c cách) c a kh i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương Thành ph Hà N i 321. Ông Nguy n C n Nguyên Phó Giám đ c S GD&ĐT T nh Ninh Bình 322. Ông Ph m Đ c Tú Nguyên Giám đ c S Giáo d c và Đào t o T nh B c Giang 323. Ông Giáp Văn Khanh Nguyên Phó Hi u trư ng trư ng CĐSP Ngô Gia T 324. Ông Hoàng Văn Đích Nguyên Phó Hi u trư ng trư ng PT Lao đ ng t nh Hà B c T nh B c Ninh 325. Ông Nguy n H i Đư ng Nguyên Hiêu trư ng trư ng PTCS Phá Lãng, Lương Tài T nh Phú Th 326. Ông Nguy n Kim Trân Nguyên Phó Giám đ c S Giáo d c và Đào t o Vĩnh Phúc 327. Ông Nguy n Văn Qu Nguyên Phó Giám đ c S GD&ĐT Vĩnh Phú 328. Ông Nguy n Văn Đ ch Nguyên Giám đ c S GD&ĐT Vĩnh Phú T nh Sơn La 329. Ông Hoàng Sáy Nguyên Trư ng ty Giáo d c 11
 12. 330. Ông Phan T t Ân Nguyên Giám đ c S Giáo d c và Đào t o 331. Ông Lò An Bình Nguyên Giám đ c S GD&ĐT 332. Bà C m Th Chiêu Nguyên Phó Trư ng ty Giáo d c T nh Hoà Bình 333. Ông Tr n M nh Hoà Nguyên Trư ng phòng TCCB S GD&ĐT 334. Ông Nguy n Văn Song Nguyên trư ng phòng T ng h p – Thi đua S GD&ĐT 335. Ông H Quỳnh Nguyên Hi u trư ng trư ng THPT Kỳ Sơn B T nh Thanh Hoá 336. Ông Ph m Tăng Nguyên Hi u trư ng trư ng THPT Dân t c N i trú t nh 337. Ông Hoàng Huênh Nguyên Trư ng phòng GD&ĐT Th ch Thành T nh Qu ng Tr 338. Ông Trương Sĩ Ti n Nguyên Giám đ c S Giáo d c và Đào t o T nh Th a Thiên Hu 339. Bà Lê Th Liên Nguyên trư ng phòng MN S GD&ĐT 340. Ông H Đăng Vu Nguyên Hi u trư ng trư ng CĐSP Thành ph Đà N ng 341. Ông Ph m Đình H o Nguyên Phó Giám đ c S GD&ĐT Qu ng Nam-Đà N ng T nh Phú Yên 342. Ông Cao Văn Ho ch Nguyên Phó Trư ng ty Giáo d c Phú Khánh T nh Qu ng Bình 343. Ông Lê Văn Đang Nguyên Phó Trư ng ty Giáo d c Qu ng Bình T nh Thái Bình 344. Ông Lê C Nguyên Giám đ c S Giáo d c và Đào t o T nh B c C n 345. Ông La Văn Ngâm Nguyên Giám đ c S GD&ĐT B c Thái C. 169 h sơ NGƯT c a kh i các trư ng và đơn v tr c thu c B GD&ĐT Trư ng Đ i h c Nha Trang 346. Ông Đ Văn Ninh Phó Hi u trư ng 347. Ông Phan Tr ng Huy n Trư ng khoa Khai thác Thu s n Trư ng Đ i h c Kinh t TP H Chí Minh 348. Bà Hoàng Th Ch nh Trư ng b môn Kinh t Qu c t , khoa Kinh t phát tri n 349. Ông Tr n Hoàng Ngân Trư ng khoa Ngân hàng 350. Bà Võ Thanh Thu Trư ng b môn Kinh doanh qu c t , khoa Thương m i-Du l ch-Marketing 351. Bà Đoàn Th H ng Vân Phó Trư ng khoa Thương m i-Du l ch-Marketing Trư ng Ph thông Vùng cao Vi t B c 352. Bà Đinh Th Kim Phương Hi u trư ng 353. Bà Nguy n Thanh Thu Nguyên Giáo viên Ng văn Đ i h c Thái Nguyên 354. Ông Chu Hoàng M u Phó Giám đ c 355. Bà Nguy n Th Kim Lan Phó Hi u trư ng trư ng Đ i h c Nông lâm 356. Ông L i Kh c Lãi Trư ng ban Qu n lý Khoa h c 12
 13. 357. Ông Nguy n Đăng Hòe Phó Hi u trư ng trư ng Đ i h c K thu t Công nghi p 358. Ông Vũ Quý Đ c Trư ng khoa Cơ khí trư ng Đ i h c K thu t Công nghi p 359. Ông Nguy n Duy Hoan Giám đ c Trung tâm h c li u 360. Ông Ph m H ng Quang Trư ng phòng Khoa h c – QHQT trư ng Đ i h c Sư ph m 361. Ông Phan Quang Th Phó Hi u trư ng trư ng Đ i h c K thu t Công nghi p Trư ng Đ i h c Vinh 362. Ông Lê Qu c Hán Trư ng B môn, khoa Toán 363. Ông Nguy n Kh c Nghĩa Trư ng Bôn môn, khoa Hoá Trư ng Đ i h c Tây B c 364. Ông Nguy n Văn Đ Trư ng phòng Hành chính T ng h p Trư ng Đ i h c Sư ph m Hà N i 2 365. Ông Nguy n Văn Mã Hi u trư ng Nhà xu t b n Giáo d c 366. Ông Ngô Tr n ái T ng Giám đ c Trư ng Đ i h c M - Đ a ch t 367. Ông Ph m Năng Vũ Nguyên gi ng viên cao c p 368. Ông Nguy n Huy Phương Gi ng viên 369. Ông Nh Văn Bách Gi ng viên cao c p 370. Ông Phan Văn L c Nguyên gi ng viên 371. Ông Nguy n Tr ng San Gi ng viên 372. Ông Tr n Xuân Hà Gi ng viên cao c p 373. Ông Cao Ng c Lâm Cán b gi ng d y 374. Ông Lê Như Hùng Cán b gi ng d y 375. Ông H S Giao Nguyên cán b gi ng d y 376. Ông Nguy n Kim Ng c Gi ng viên cao c p 377. Ông Võ Chí M Ch nhi m b môn Tr c đ a m 378. Ông Đ ng Nam Chinh Trư ng khoa Tr c đ a 379. Ông Ma Văn L c Nguyên cán b gi ng d y 380. Ông Bùi H c Trư ng b môn Đ a Sinh thái 381. Ông Đ H u Tùng Trư ng khoa Kinh t – Qu n tr Kinh doanh 382. Ông Đ C nh Dương Ch nhi m b môn Nguyên li u khoáng 383. Ông T Đ c Th nh Phó Hi u trư ng Trư ng Cao đ ng Sư ph m Trung ương Nha Trang 384. Bà Lê Thu Hà Hi u trư ng Trư ng Đ i h c Hà N i 385. Ông Vũ Văn Đ i Trư ng khoa Đào t o sau Đ i h c 386. Ông Nguy n Xuân Vang Hi u trư ng 387. Ông Lê Ng c Tư ng Phó Hi u trư ng Trư ng Đ i h c Kinh t Qu c dân 388. Ông Hoàng Ng c Vi t Phó Hi u trư ng 389. Ông Nguy n Thành Đ Phó Hi u trư ng 390. Ông Hoàng Đ c Thân Trư ng khoa Thương m i 13
 14. 391. Ông Phan Công Nghĩa Phó Hi u trư ng 392. Ông Mai Ng c Cư ng Trư ng khoa T i ch c Vi n Đ i h c M Hà N i 393. Ông Ph m Minh Vi t Vi n trư ng 394. Ông Phan Văn Qu Phó Vi n trư ng Trư ng Đ i h c Xây d ng 395. Ông Ph m Văn H i Trư ng b môn Công trình Thép G Khoa Xây d ng 396. Ông Ph m H ng Nh t Gi ng viên khoa Công trình Thu 397. Ông Nguy n Văn Hùng Hi u trư ng 398. Ông Tăng Văn Đoàn Gi ng viên cao c p b môn Thông gió – Môi trư ng Khí, Vi n Khoa h c và K thu t Môi trư ng 399. Ông Nguy n Quang Viên Trư ng khoa Xây d ng 400. Ông Vũ Minh Đ c Trư ng khoa V t li u Xây d ng 401. Ông Đinh Văn Khiên Trư ng khoa Kinh t 402. Ông Nguy n Minh Hùng Phó Hi u trư ng Trư ng Đ i h c Sư ph m K thu t Hưng Yên 403. Ông Tr n Vĩnh Hưng Trư ng khoa Trư ng Đ i h c Sư ph m Th d c, Th thao TP H Chí Minh 404. Ông Huỳnh Tr ng Kh i Hi u trư ng Trư ng Đ i h c M TP H Chí Minh 405. Ông Lê B o Lâm Hi u trư ng Trư ng Đ i h c C n Thơ 406. Ông Nguy n Anh Tu n Hi u trư ng 407. Ông Võ Văn Sơn Phó Trư ng khoa Nông nghi p & Sinh h c ng d ng 408. Ông Nguy n Thanh Phương Trư ng khoa Thu s n 409. Ông Châu Văn L c Phó Hi u trư ng 410. Ông Mai Văn Nam Trư ng khoa Kinh t và Qu n tr kinh doanh 411. Ông Nguy n H u Hi p Phó Giáo sư Vi n NC&PT Công ngh Sinh h c Trư ng D b Đ i h c Dân t c S m Sơn 412. Ông Mai Công Khanh Hi u trư ng Trư ng Đ i h c Thương M i 413. Ông Bùi Xuân Nhàn Phó Hi u trư ng 414. Bà Nguy n Th Xuân Th o Phó Hi u trư ng 415. Ông Đ Minh Thành Phó Hi u trư ng 416. Bà Tr nh Th Sâm Phó Trư ng phòng Đào t o 417. Bà Vũ Thuỳ Dương Giám đ c Trung tâm Đào t o Qu c t Trư ng Đ i h c Sư ph m Ngh thu t Trung ương 418. Ông Nguy n Quang H i Phó Trư ng phòng Đào t o Trư ng Đ i h c Giao thông V n t i 419. Ông Vũ Duy L c Gi ng viên b môn Đ u máy toa xe 420. Ông Đ Đ c Tu n Phó Hi u trư ng 421. Ông Ph m Duy H u Vi n trư ng Vi n KH&CN XDGTVT 14
 15. 422. Ông Bùi Xuân C y Trư ng khoa Công trình 423. Ông Tr n Tu n Hi p Phó Hi u trư ng 424. Ông Nguy n S Ng c Gi ng viên b môn Đ a k thu t 425. Ông Tr n Đình Nghiên Gi ng viên b môn Thu l c, thu văn 426. Ông Nguy n Văn Th Vi n trư ng Vi n Quy ho ch& QLGTVT 427. Ông Nguy n Thanh Tùng Gi ng viên b môn Đư ng s t 428. Ông Lê Đ c Ch nh Gi ng viên b môn TĐHTKCĐ 429. Ông Ph m Văn Ký Phó Trư ng phòng Đào t o ĐH&SĐH Đ i h c Đà N ng 430. Ông Dương Ng c Th Trư ng phòng Đào t o trư ng Cao đ ng Công ngh Trư ng Đ i h c Sư ph m Hà N i 431. Ông Đinh Quang Báo Vi n trư ng Vi n NCSP 432. Ông Đ Thanh Bình Trư ng khoa L ch s 433. Ông Tr n Đăng Xuy n Phó Hi u trư ng 434. Ông Nguy n Đăng Na Gi ng viên khoa Ng văn 435. Ông Lê A Phó Giám đ c T ng biên t p NXB 436. Ông Nguy n Ng c Cơ Phó Trư ng khoa L ch s 437. Ông Bùi Văn Ngh Trư ng khoa Toán - Tin 438. Ông Lê Đình Trung Trư ng phòng Khoa h c – Công ngh 439. Ông Ph m Xuân Qu Trư ng khoa V t lý 440. Ông Tr n Lê B o Trư ng b môn L ch s khoa Ng văn 441. Ông Vương Dương Minh Hi u trư ng trư ng THPT Nguy n T t Thành 442. Ông Nguy n Duy Minh Nguyên Gi ng viên khoa Sinh h c 443. Bà Lê Th Phương Nga Trư ng b môn Khoa h c Xã h i khoa GDTi u h c Trư ng Cao đ ng Sư ph m Trung ương TP H Chí Minh 444. Bà Tr n Th Qu c Minh Hi u trư ng 445. Bà Nguy n Th Phương Nga Phó Hi u trư ng Trư ng Đ i h c Sư ph m K thu t TP H Chí Minh 446. Ông Thái Bá C n Hi u trư ng Trư ng Đ i h c Nông nghi p Hà N i 447. Ông Nguy n Văn Hoan Giám đ c Vi n nghiên c u lúa 448. Ông Nguy n H u Ngoan Phó Hi u trư ng 449. Bà Đoàn Th Thanh Nhàn Nguyên Trư ng b môn 450. Ông Tr n Đ c Viên Hi u trư ng 451. Bà Nguy n Th Vòng Nguyên Trư ng khoa 452. Ông Tr n Đình Đông Phó Trư ng khoa 453. Bà Nguy n Th Lan Nguyên Phó khoa 454. Ông Nguy n H ng Minh Trư ng b môn 455. Ông Nguy n Văn Đĩnh Trư ng khoa Sau Đ i h c 456. Ông Tr n Đ c H nh Nguyên Trư ng b môn 457. Ông Nguy n Th Hùng Trư ng khoa 458. Ông Võ Tr ng H t Nguyên Trư ng b môn 15
 16. 459. Bà Ngô Th Thu n Nguyên Phó Trư ng khoa Trư ng Đ i h c Ngo i thương 460. Ông Hoàng Văn Châu Hi u trư ng 461. Bà Nguy n Th Quy Phó Hi u trư ng 462. Ông Nguy n Như Ti n Gi ng viên chính 463. Bà Đ Th Loan Ch nhi m khoa Sau Đ i h c 464. Ông Vũ Chí L c Ch t ch H i đ ng 465. Ông Lê Đình Tư ng Nguyên Giáo viên Trư ng Đ i h c Bách khoa Hà N i 466. Ông Nguy n Tr ng Gi ng Hi u trư ng 467. Ông Nguy n Đ c Chi n Vi n trư ng Vi n V t lý K thu t 468. Ông Hà Duyên Tư Phó Hi u trư ng 469. Ông Dương Đ c H ng Trư ng phòng Đào t o Đ i h c 470. Ông Ph m Văn Tuỳ Gi ng viên cao c p, Vi n KH&CN Nhi t L nh 471. Ông Tr n Văn Đ ch Trư ng khoa Cơ khí 472. Ông Tăng Huy Gi ng viên cao c p khoa Cơ khí 473. Ông Văn Đình Đ Phó Trư ng phòng KHCN 474. Ông Nguy n Văn Li n Trư ng khoa Đi n 475. Ông Nguy n Đ c Thu n Trư ng b môn Công ngh Đi n t và K thu t Đi n t Y sinh 476. Ông Hoàng Đình Hoà Vi n trư ng Vi n Công ngh Sinh h c Th c ph m 477. Ông Nguy n Hoàng Ngh Gi ng viên cac c p Vi n V t lý K thu t 478. Ông Thân Đ c Hi n Vi n trư ng Vi n Đào t o Qu c t v khoa h c v t li u 479. Ông Nguy n Qu c Trung Trư ng khoa Đi n t Vi n thông 480. Ông Nguy n Đ c Nghĩa Trư ng B môn Khoa h c máy tính, khoa Công ngh thông tin 481. Ông Lê H u Chi n Trư ng khoa Công ngh D t may và Th i trang 482. Ông Lê Hùng Sơn Gi ng viên cao c p, khoa Toán tin ng d ng 483. Ông Đ ng Văn Chuy t Trư ng khoa Công ngh thông tin 484. Ông Đ ng Qu c Th ng Phó Trư ng b môn H th ng đi n, khoa Đi n 485. Ông Trương Ng c Th n Trư ng khoa Khoa h c và Công ngh V t li u 486. Ông Đ ng Qu c Phú Vi n trư ng Vi n KH&CN Nhi t - L nh 487. Ông Dư Qu c Th nh Gi ng viên chính b môn Ô tô, Vi n Cơ khí đ ng l c 488. Bà Hoàng Th Lĩnh Gi ng viên chính khoa Công ngh D t - May và Th i trang 489. Ông Tr n Văn Nhân Vi n trư ng Vi n KH&CN Môi trư ng 490. Ông Ph m Văn Thiêm Giám đ c Trung tâm Giáo d c & Phát tri n s c ký 491. Ông Ph m Thư ng Hàn Nguyên Trư ng BM K thu t đo và Tin h c công nghi p, khoa Đi n 492. Ông Nguy n Anh Dũng Giáo viên cao c p b môn CNVL Silicat, khoa CN Hoá h c 493. Ông Đ ng Vi t Cương Gi ng viên cao c p khoa Cơ khí 494. Ông Xuân Phái Gi ng viên chính b môn CN v t li u Silicát, khoa CN Hoá h c 495. Ông Tr n Xuân Hi n Gi ng viên chính khoa Toán – Tin ng d ng Đ i h c Hu 496. Ông Cao Ng c Thành Quy n Hi u trư ng trư ng Đ i h c Y – Dư c 497. Ông Lê Đ c Ngoan Phó Hi u trư ng trư ng ĐH Nông – Lâm 16
 17. 498. Ông Lê Văn Bàng Gi ng viên chính b môn N i, trư ng ĐH Y – Dư c 499. Ông Hoàng M nh Quân Phó Hi u trư ng trư ng ĐH Nông – Lâm 500. Ông Hoàng Khánh Trư ng phòng Đào t o Sau đ i h c, trư ng ĐH Y – D ơc 501. Ông Tr n Thái H c Trư ng BM Lý lu n Văn h c, khoa Ng văn, trư ng ĐH Sư ph m 502. Ông Nguy n Sum Trư ng phòng Đào t o Trung tâm đào t o t xa 503. Ông Lê Thanh Sơn Phó Giám đ c 504. Ông Tôn Th t Pháp Trư ng b môn Th c v t, khoa Sinh trư ng ĐH Khoa h c 505. Ông Nguy n Xuân Tuy n Gi ng viên cao c p khoa Toán, trư ng ĐH Sư ph m 506. Ông Đinh Vương Hùng Trư ng khoa Cơ khí – Công ngh trư ng ĐH Nông – Lâm 507. Ông Nguy n Thám Phó Hi u trư ng trư ng ĐH Sư ph m 508. Ông Lê Công Triêm Giám đ c Trung tâm NC và B i dư ng GV trư ng ĐH Sư ph m 509. Ông Nguy n Tài Phúc Phó Hi u trư ng trư ng ĐH Kinh t Trư ng Đ i h c Nông – Lâm TP H Chí Minh 510. Ông Nguy n Ng c Tuân Trư ng phòng Qu n lý đào t o Sau đ i h c 511. Ông Huỳnh Thanh Hùng Phó Hi u trư ng 512. Bà Tr n Th Thanh Trư ng khoa Cơ khí công ngh Các đơn v tr c thu c B Giáo d c và Đào t o 513. Ông Nguy n Phúc Khanh Phó V trư ng V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng 514. Ông Ph m M nh Hùng C c trư ng C c Nhà giáo và Cán b qu n lý giáo d c D. 11 h sơ NGƯT (di n đ c cách) c a kh i các trư ng và đơn v tr c thu c B GD&ĐT Trư ng Đ i h c Xây d ng 515. Ông Lê Đình Phiên Gi ng viên khoa Công trình Thu 516. Ông Vũ Như C u Gi ng viên b môn Cơ h c k t c u khoa Xây d ng Trư ng Đ i h c Ngo i ng - Tin h c TP H Chí Minh 517. Ông Dương Thi u T ng Ngh hưu 518. Ông Huỳnh Th Cu c Hi u trư ng Trư ng Đ i h c Ngo i thương 519. Ông Nguy n Di p Thu Nguyên Gi ng viên chính 520. Ông Nguy n Xuân Th o Đã ngh hưu Trư ng Đ i h c Quy Nhơn 521. Ông Châu An Nguyên Cán b gi ng d y trư ng ĐHSP Trư ng Đ i h c Nông – Lâm TP H Chí Minh 522. Ông Tr nh Xuân Vũ Nguyên Gi ng viên Trư ng Đ i h c M - Đ a ch t 523. Ông Ngô Văn Bưu Nguyên cán b gi ng d y 524. Ông Đ ng Xuân Phong Nguyên cán b gi ng d y Trư ng Đ i h c Nông nghi p Hà N i 525. Ông Tr n Đình Đ ng Nguyên Trư ng khoa Đ ngh các đ ng chí thành viên H i đ ng xét t ng danh hi u NGND-NGƯT c a B nghiên c u k t ng h sơ, đ phiên h p t i th o lu n và ti n hành b phi u tán thành trình H i đ ng xét t ng danh hi u NGND-NGƯT c p Nhà nư c. 17
 18. Đ ngh các H i đ ng xét t ng danh hi u NGND, NGƯT c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i đ ng xét t ng danh hi u NGND, NGƯT các trư ng, đơn v tr c thu c B Giáo d c và Đào t o thông báo k t qu sơ duy t và g i ý ki n ph n h i v H i đ ng xét t ng danh hi u NGND, NGƯT B Giáo d c và Đào t o trư c ngày 7/9/2008. Nơi nh n: Văn phòng B Giáo d c và Đào t o, s 49 Đ i C Vi t-Hà N i TL. B TRƯ NG Nơi nh n: CHÁNH VĂN PHÒNG -PTTg- B trư ng Nguy n Thi n Nhân Đ -Các Th trư ng; BC -Công đoàn GDVN -Các u viên HĐ -Ban thư ký HĐ -VP đ i di n B GD&ĐT t i TP HCM; Tr n Quang Quý -H i đ ng xét t ng danh hi u NGND-NGƯT c p t nh, thành ph tr c thư cTW; -H i đ ng xét t ng danh hi u NGND-NGƯT các trư ng, đơn v tr c thu c B GD&ĐT; -Báo GD&TĐ đ đăng t i; -C c Công ngh TT (đ đưa lên m ng); -Lưu VT, PTĐKT. 18
Đồng bộ tài khoản