Thông báo số 384/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Thông báo số 384/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 384/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường về việc xây dựng cầu lớn Pắc Ma, huyện Mường Tè – tỉnh Lai Châu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 384/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 384/TB-BGTVT Hà N i, ngày 04 tháng 09 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG V VI C XÂY D NG C U L N P C MA, HUY N MƯ NG TÈ – T NH LAI CHÂU Ngày 28/8/2008 t i văn phòng B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p v v n i u ch nh quy mô xây d ng c u P c Ma, do nh hư ng m c nư c d nh c a nhà máy th y i n N m Nhùn t nh Lai Châu. Tham d cu c h p v phía UBND t nh Lai Châu có Phó Ch t ch UBND t nh Lai Châu Tr n Văn Nhu, S GTVT t nh Lai Châu; v phía T p oàn i n l c Vi t Nam có Lãnh o và chuyên viên ban QLDA th y i n Sơn La, chuyên viên Công ty TVTK i n 1; và i di n các cơ quan tham mưu B GTVT: V K ho ch u tư, V Khoa h c Công ngh , C c QLXD và ch t lư ng CTGT và Tư v n thi t k : T ng Công ty TVTK GTVT (TEDI). Sau khi ch u tư (S GTVT Lai Châu) báo cáo quá trình tri n khai thi t k k thu t i u ch nh c u P c Ma theo n i dung công văn s 5456/BGTVT-KH T ngày 22/7/2008 c a B GTVT v vi c i u ch nh quy mô c u P c Ma có xét n nh hư ng m c nư c ng p khi xây d ng th y i n Lai Châu, trên cơ s xu t c a cơ quan tư v n thi t k , các ý ki n tham gia c a lãnh o, chuyên viên c a các C c, V , thu c B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng k t lu n như sau: 1. m b o th i gian khai thác s d ng c u P c Ma phù h p v i t n su t thi t k , ch p thu n s d ng m c nư c c a h ch a Lai Châu ng v i t n su t lũ P = 1% có xét t i m c nư c d nh do b i l ng lòng h sau 50 năm khai thác do Ban QLDA nhà máy th y i n Sơn La cung c p. 2. Ch p thu n cho ơn v tư v n thi t k các gói th u b nh hư ng c a th y i n Sơn La ư c kh o sát thi t k l i h sơ thi t k k thu t cho phù h p v i m c nư c thi t k m i. 3. Tư v n thi t k nghiên c u, xu t phương án k t c u và tri n khai thi t k chi ti t nh m b o m ti n kh i công công trình vào quý IV năm 2008. Th a l nh Lãnh o B GTVT, văn phòng B thông báo các ơn v liên quan bi t và tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Các ơn v tham d h p; - B trư ng (báo cáo);
  2. - TTr. Nguy n H ng Trư ng (báo cáo); - Lưu: VT, KH T Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản