Thông báo số 389/BXD-KHCN

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Thông báo số 389/BXD-KHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 389/BXD-KHCN về việc tập huấn quản lý hoạt động Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 389/BXD-KHCN

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 389/BXD-KHCN Hà N i, ngày 3 tháng 9 năm 2009 THÔNG BÁO T P HU N QU N LÝ HO T NG PHÒNG THÍ NGHI M CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG (T ch c ngày 25/9/2009 t i TP. H Chí Minh) Kính g i: ………………………………………………………………. nâng cao năng l c qu n lý ho t ng c a các phòng thí nghi m chuyên ngành Xây d ng, m b o ch t lư ng các phép th , góp ph n vào công tác qu n lý ch t lư ng ngành Xây d ng, B Xây d ng t ch c khoá t p hu n Qu n lý ho t ng phòng thí nghi m chuyên ngành Xây d ng v i các n i dung sau: - Tình hình ho t ng và yêu c u v nâng cao năng l c qu n lý các phòng thí nghi m chuyên ngành XD. - Ch c năng, nhi m v c a trư ng phòng thí nghi m chuyên ngành Xây d ng. - T ch c và qu n lý phòng thí nghi m chuyên ngành Xây d ng. - Xây d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo ISO 9001:2008: H th ng qu n lý ch t lư ng – các yêu c u. i tư ng tham d t p hu n : Trư ng phòng, Phó trư ng phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng và các cán b k c n các ch c danh này. nâng cao năng l c và th ng nh t qu n lý ho t ng c a các phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng trên ph m vi c nư c, B Xây d ng yêu c u ơn v c cán b Phòng thí nghi m chuyên ngành Xây d ng tham d khoá t p hu n k trên. K t thúc khoá t p hu n h c viên s ư c c p gi y ch ng nh n hoàn thành khoá h c. Th i gian và a i m t p hu n: Khoá t p hu n ư c t ch c trong 01 ngày (th sáu, ngày 25/9/2009) t i TP. H Chí Minh ( a i m c th s thông báo sau). chuNn b cho l p t p hu n t k t qu , ngh các ơn v g i danh sách ăng ký tham d t p hu n trư c ngày 18/9/2009 v H c vi n Cán b qu n lý xây d ng và ô th (Phòng Qu n lý Khoa h c), km 10 ư ng Nguy n Trãi, Qu n Thanh Xuân, Hà N i, T : 04-38546685, FAX: 04-35524718; 04-38546319; Email: bdcbxd@vnn.vn; Website: www.amc.edu.vn ho c www.hocviencanboxd.edu.vn.
  2. T/L B TRƯ NG V TRƯ NG V KHOA H C CÔNG NGH Nơi nh n : VÀ MÔI TRƯ NG - Như trên, - H c vi n CBQL XD và T, - Lưu VP, V KHCN&MT Nguy n Trung Hoà PHI U ĂNG KÝ THAM D T P HU N QU N LÝ HO T NG PHÒNG THÍ NGHI M CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG (T ch c ngày 25/9/2009 t i TP. H Chí Minh) Tên ơn v :.............................................................................................................. LAS – XD s : ......................................................................................................... a ch :.................................................................................................................... S i n tho i:.......................S Fax:.......................E-mail ..................................... ăng ký cho các cán b , viên ch c dư i ây tham gia khoá t p hu n k trên: Stt H tên Ch c v S i n tho i (n u có) 1 2 ... ...................ngày.........tháng...........năm 2009 Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản