Thông báo số 39/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
3
download

Thông báo số 39/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 39/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về triển khai Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 39/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 39/TB-VPCP Hà N i, ngày 10 tháng 02 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I V TRI N KHAI QUY T NNH S 10/2009/Q -TTG NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2009 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CƠ CH H TR PHÁT TRI N S N XU T S N PH M CƠ KHÍ TR NG I M VÀ DANH M C CÁC S N PH M CƠ KHÍ TR NG I M, DANH M C D ÁN U TƯ S N XU T S N PH M CƠ KHÍ TR NG I M GIAI O N T NĂM 2009 N NĂM 2015. Ngày 6 tháng 02 năm 2009, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã ch trì cu c h p v tri n khai Quy t nh s 10/2009/Q -TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch h tr phát tri n s n xu t s n phNm cơ khí tr ng i m và Danh m c các s n phNm cơ khí tr ng i m, Danh m c d án u tư s n xu t s n phNm cơ khí tr ng i m giai o n t năm 2009 n năm 2015. Tham d có i di n lãnh o các B : Công Thương, K ho ch và u tư, Tài chính, Qu c phòng, Khoa h c và Công ngh , Giao thông v n t i, Xây d ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Văn phòng Chính ph , Hi p h i các doanh nghi p Cơ khí Vi t Nam, T ng h i Cơ khí Vi t Nam và lãnh o m t s doanh doanh nghi p s n xu t cơ khí. Sau khi nghe B Công Thương báo cáo tình hình th c hi n Chương trình s n phNm cơ khí tr ng i m, các d án u tư và cơ ch , chính sách h tr i v i các d án u tư s n xu t s n phNm cơ khí tr ng i m trong th i gian qua và tri n khai Quy t nh s 10/2009/Q -TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ; ý ki n phát bi u c a i di n lãnh o các B , Hi p h i các doanh nghi p Cơ khí Vi t Nam, T ng h i Cơ khí Vi t Nam và các doanh nghi p, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã k t lu n như sau: 1. ánh giá chung : a) Th c hi n Chi n lư c phát tri n ngành Cơ khí Vi t Nam n năm 2010, t m nhìn n năm 2020, ngành Cơ khí ã có nhi u c g ng, n l c vươn lên, t o s chuy n bi n bư c u m t s lĩnh v c, s n phNm, c bi t là cơ khí thu công, ch t o và cung c p thi t b cho các d án xi măng, óng t u… M t s Vi n nghiên c u, doanh nghi p s n xu t cơ khí ã t ng bư c i m i, nâng cao kh năng tư v n, thi t k , năng l c thi t b và công ngh nên ã hoàn thành vi c m nhi m m t s gói th u c a các d án trong i m qu c gia. Nh ng k t qu t ư c c a ngành Cơ khí ã góp ph n tích c c vào s phát tri n kinh t - xã h i và Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. b) Bên c nh nh ng k t qu t ư c nêu trên, ngành Cơ khí còn nh ng h n ch , mà nguyên nhân chính là: u tư phân tán, khép kín trong t ng doanh nghi p nhưng không ng b , thi u s ph i k t h p, chi phí s n xu t cao, kh năng c nh tranh th p.
  2. Công tác xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n c th các d án u tư thu c 8 nhóm s n phNm cơ khí tr ng i m còn ch m; chưa xác nh chính xác các d án u tư then ch t; chưa chú tr ng vi c nâng cao năng l c thi t k , tư v n, l p d án u tư. 2. kh c ph c nh ng t n t i nêu trên, áp ng yêu c u phát tri n kinh t trong s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá và th c hi n có hi u qu Quy t nh s 10/2009/Q -TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 v cơ ch h tr phát tri n s n xu t s n phNm cơ khí tr ng i m và Danh m c các s n phNm cơ khí tr ng i m, Danh m c d án u tư s n xu t s n phNm cơ khí tr ng i m giai o n t năm 2009 n năm 2015, các B , ngành liên quan c n t p trung ch o th c hi n m t s vi c sau : a) B Công Thương: Rà soát, trình Th tư ng Chính ph s a i, b sung Quy ch ho t ng c a Ban Ch o Chương trình s n phNm cơ khí tr ng i m; có văn b n hư ng d n th t c tri n khai th c hi n d án u tư s n xu t s n phNm cơ khí tr ng i m hư ng cơ ch h tr theo Quy t nh s 10/2009/Q -TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph , m b o ơn gi n hoá th t c hành chính. - Ph i h p v i Hi p h i các doanh nghi p Cơ khí Vi t Nam t ng h p các d án u tư c a các doanh nghi p, báo cáo Ban Ch o Chương trình s n phNm cơ khí tr ng i m, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. b) B Xây d ng ch trì, ph i h p v i B Công Thương và các B , ngành liên quan t ch c ki m tra, ánh giá k t qu s n xu t cơ khí cho các d án xi măng; trên cơ s ó xu t v kh năng m nhi m các d án s n xu t xi măng trong th i gian t i c a các doanh nghi p Vi t Nam. c) B Tài chính có văn b n hư ng d n v cơ ch , chính sách h tr tín d ng u tư, v thu … nêu trong Quy t nh s 10/2009/Q -TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph và ch o Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam th c hi n. d) Ban Ch o Chương trình s n phNm cơ khí tr ng i m t ch c thNm nh, l a ch n các d án, s n phNm cơ khí tr ng i m tiêu bi u, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh cơ ch ch nh th u. ) Các B , ngành liên quan có văn b n yêu c u các doanh nghi p s m ăng ký các d án s n xu t s n phNm cơ khí tr ng i m, các h p ng ch t o cơ khí tr ng i m trong nư c năm 2009 - Báo cáo Ban Ch o Chương trình s n phNm cơ khí tr ng i m trong tháng 3 năm 2009. 3. B Công Thương ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh ch o Hi p h i các doanh nghi p Cơ khí Vi t Nam khNn trương hoàn ch nh D án cơ s d li u ngành Cơ khí Vi t Nam; thNm nh, phê duy t và b trí v n cho d án hoàn thành vào tháng 6 năm 2009. 4. Giao B Công Thương (Thư ng tr c Ban Ch o Chương trình s n phNm cơ khí tr ng i m) chuNn b báo cáo các d án u tư s n xu t s n phNm cơ khí tr ng i m năm 2009 và các gi i pháp th c hi n Quy t nh s 10/2009/Q -TTg ngày 16 tháng
  3. 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph , báo cáo Ban Ch o trong phiên h p tháng 3 năm 2009. Văn phòng Chính ph xin thông báo B Công Thương, các Thành viên Ban Ch o Chương trình s n phNm cơ khí tr ng i m và các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng, các PTTg CP; - Các B : Công Thương, K ho ch và u tư, Tài chính, Khoa h c và Công ngh , Xây d ng, Giao thông v n t i, Qu c phòng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - Ngân hàng NNVN; - Ngân hàng PTVN; - Các thành viên Ban Ch o CTSPCKT ; - Hi p h i các doanh nghi p Cơ khí VN; Văn Tr ng Lý - VPCP: BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, Các V : KTTH, TH, C ng TT T; - Lưu: VT, KTN (4).
Đồng bộ tài khoản