Thông báo số 399/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp về việc giải quyết bù giá nhựa đường các hợp đồng thuộc đoạn Thanh Hóa - Nghệ An, dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) và bổ sung, điều chỉnh điều kiện hợp đồng về trượt giá của dự án nâng cấp tỉnh lộ vốn vay ADB (TDA3) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
5
download

Thông báo số 399/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp về việc giải quyết bù giá nhựa đường các hợp đồng thuộc đoạn Thanh Hóa - Nghệ An, dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) và bổ sung, điều chỉnh điều kiện hợp đồng về trượt giá của dự án nâng cấp tỉnh lộ vốn vay ADB (TDA3) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 399/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp về việc giải quyết bù giá nhựa đường các hợp đồng thuộc đoạn Thanh Hóa - Nghệ An, dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) và bổ sung, điều chỉnh điều kiện hợp đồng về trượt giá của dự án nâng cấp tỉnh lộ vốn vay ADB (TDA3) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 399/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp về việc giải quyết bù giá nhựa đường các hợp đồng thuộc đoạn Thanh Hóa - Nghệ An, dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) và bổ sung, điều chỉnh điều kiện hợp đồng về trượt giá của dự án nâng cấp tỉnh lộ vốn vay ADB (TDA3) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 399/TB-BGTVT Hà N i, ngày 17 tháng 09 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P V VI C GI I QUY T BÙ GIÁ NH A Ư NG CÁC H P NG THU C O N THANH HÓA - NGH AN, D ÁN Ư NG H CHÍ MINH (GIAI O N 1) VÀ B SUNG, I U CH NH I U KI N H P NG V TRƯ T GIÁ C A D ÁN NÂNG C P T NH L V N VAY ADB (TDA3) Ngày 03/9/2008, t i cơ quan B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng, ã ch trì cu c h p v vi c bù giá nh a ư ng các h p ng thu c o n Thanh Hóa - Ngh An, D án ư ng H Chí Minh (giai o n 1) và b sung, i u ch nh i u ki n h p ng v trư t giá c a D án nâng c p t nh l v n vay ADB (Ti u d án 3). Tham d cu c h p có lãnh o và chuyên viên c a V K ho ch u tư, V Tài chính, Thanh tra B , C c QLXD&CLCTGT, Ban QLDA ư ng H Chí Minh và Ban QLDA6 (có danh sách kèm theo). Sau khi nghe Ban QLDA ư ng H Chí Minh, Ban QLDA6 báo cáo v n i dung h p ng ã ký, các vư ng m c trong công tác thanh, quy t toán và ki n ngh b sung bù giá v t li u nh a ư ng c a o n Thanh Hóa - Ngh An và i u ch nh, b sung i u ki n h p ng v trư t giá c a D án nâng c p t nh l v n vay ADB, ý ki n c a các thành viên tham d h p, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng th ng nh t k t lu n như sau: 1. Vi c bù giá nh a ư ng d án ư ng H Chí Minh o n Thanh Hóa - Ngh An: - V ch trương: Trong h p ng ký gi a Ban QLDA ư ng H Chí Minh v i các Nhà th u xây d ng o n Thanh Hóa - Ngh An quy nh m t s lo i v t tư, v t li u ư c bù giá là xi măng, s t thép, g , xăng d u .., chưa ghi rõ nh a ư ng. Do v y, Ban QLDA ư ng H Chí Minh có văn b n s 1635/ HCM-DA2 ngày 05/8/2008 báo cáo B n i dung trên và ngh cho phép ư c bù giá c nh a ư ng. Các thành viên H i ngh ã th o lu n và th y r ng nh a ư ng là v t tư chính trong công tác làm ư ng, ng th i là v t tư nh p ngo i, B ã ch p thu n và cho phép bù giá nhi u d án khác ã ư c quy nh t i văn b n s 6412/BGTVT-CG ngày 19/10/2006. Do v y, th ng nh t và cho phép Ban QLDA ư ng H Chí Minh ư c tính bù giá nh a ư ng cho các gói th u ã thi công thông qua u th u tuy n ch n nhà th u o n t Thanh Hóa n Ngh An. th c hi n, Ban QLDA ư ng H Chí Minh làm th t c b sung i u ki n h p ng tính trư t giá nh a ư ng.
  2. - V phương pháp bù giá nh a ư ng: th c hi n theo hư ng d n c a B t i Văn b n s 6412/BGTVT-CG ngày 19/10/2006. - Nh ng vư ng m c trong quá trình thanh, quy t toán, Ban QLDA ư ng H Chí Minh có văn b n báo cáo c th . 2. Vi c i u ch nh, b sung i u ki n h p ng v trư t giá c a Ti u d án 3, D án nâng c p t nh l v n vay ADB: - V ch trương: Th tư ng Chính ph có văn b n s 164/TTg-CN ngày 29/1/2008 và văn b n s 546/TTg-KTN ngày 14/4/2008 v vi c i u ch nh giá nguyên li u, v t li u xây d ng và h p ng xây d ng. Ngày 17/4/2008, B Xây d ng ã ban hành Thông tư s 09/2008/TT-BXD hư ng d n i u ch nh giá và h p ng xây d ng do bi n ng giá nguyên li u, nhiên li u và v t li u xây d ng. Ban QLDA6 ã ti n hành làm vi c v i Nhà tài tr , hi n t i nhà tài tr (Ngân hàng ADB) ã có thư và ng ý v i ngh c a Ban v vi c bù giá cho các h p ng thu c Ti u d án 3. - B ch p thu n ngh c a Ban QLDA6 và cho phép bù giá cho các gói th u c a Ti u d án 3 thu c D án nâng c p t nh l v n vay Ngân hàng phát tri n Châu Á (ADB). Yêu c u Ban QLDA6 tri n khai th t c i u ch nh, b sung i u ki n h p ng và ti n hành i u ch nh giá cho các kh i lư ng hoàn thành t 1/1/2007 cho t i nay. - V n i dung h p ng b sung trư t giá v t li u: Ban QLDA 6 ã có văn b n ngh tính trư t giá v t li u theo công th c. Yêu c u Ban g i các Nhà th u thi công có ý ki n th ng nh t. Sau khi có văn b n c a nhà th u, Ban trình B xem xét ch p thu n n i dung ph l c h p ng b sung (Lưu ý: Công th c i u ch nh giá c n ghi rõ và c th v th i i m tính ch g c, th i i m tính trư t giá, h ng m c tính trư t giá… Th a l nh B trư ng, Văn phòng xin thông báo n các cơ quan, ơn v có liên quan ph i h p và cùng tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Các thành ph n d h p; - Lưu: VT - CQLXD. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản