Thông báo số 403/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
3
download

Thông báo số 403/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 403/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 403/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p - T do - H nh phúc ---------------- S : 403/TB-BGTVT Hà N i, ngày 18 tháng 09 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O UBND T NH HÀ TĨNH Ngày 7/9/2008, t i Văn phòng UBND t nh Hà Tĩnh, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã làm vi c v i Lãnh o UBND t nh Hà Tĩnh v tình hình th c hi n các d án h t ng giao thông trên a bàn t nh. Tham d cu c h p có ng chí Võ Kim C - Phó Ch t ch UBND t nh cùng các Lãnh o S , Ban, ngành tham mưu c a t nh Hà Tĩnh. V phía B GTVT có i di n các cơ quan, ơn v : V K ho ch và u tư, C c qu n lý xây d ng & CLCTGT, C c ư ng b Vi t Nam, các Ban QLDA: 2, 6, 85, ư ng b 4 và Nhà u tư d án BOT ư ng tránh thành ph Hà Tĩnh cùng tham d . Sau khi nghe Lãnh o t nh Hà Tĩnh trao i v tình hình th c hi n và ki n ngh liên quan n các d án h t ng giao thông thu c a bàn t nh, ý ki n phát bi u c a các thành viên tham d , Th trư ng Nguy n H ng Trư ng th ng nh t v i Lãnh o t nh Hà Tĩnh k t lu n như sau: 1. ư ng tránh thành ph Hà Tĩnh: - i v i tuy n chính: Ch p thu n xu t c a UBND t nh v t ch c giao thông t i 02 i m u và cu i tuy n, thi t k theo quy mô ngã tư có l p t h th ng èn tín hi u giao thông. Giao C c ư ng b Vi t Nam ch o Tư v n thi t k nghiên c u thi t k t ch c giao thông theo các quy nh hi n hành. ngh UBND t nh ch o các S , ban ngành và H i ng GPMB a phương khNn trương GPMB và bàn giao m t b ng nh ng v trí còn l i cho nhà th u trư c ngày 30/9/2008. Nhà th u thi công các h ng m c còn l i và l p t h th ng ATGT (bi n báo hi u, sơn k ư ng …) mb o i u ki n có th ưa tuy n ư ng vào khai thác cu i tháng 12/2008. - i v i 02 ư ng nhánh: Nhà u tư ph i h p ch t ch v i H i ng GPMB a phương hoàn t t công tác GPMB i v i h ng m c 02 ư ng nhánh có th kh i công h ng m c này trong Quý I/2009. - i v i xu t thu phí s m: ng ý v nguyên t c cho phép Nhà u tư t ch c thu phí s m. Giao C c ư ng b Vi t Nam ch trì cùng các B ngành liên quan ki m tra các i u ki n c n thi t trư c khi thu phí theo quy nh. Th i gian b t u thu phí s ư c ch p thu n khi có các i u ki n nói trên. - i u ch nh T ng m c u tư: C c ư ng b Vi t Nam rà soát l i t ng m c u tư, căn c vào lưu lư ng xe th c t và các v n liên quan, xu t phương án hoàn v n phù h p báo cáo B GTVT ch p thu n.
  2. 2. C u Linh C m: yêu c u C c ư ng b Vi t Nam ch o các cơ quan liên quan hoàn t t các th t c kh i công vào tháng 12/2008. ngh UBND t nh ch o các S , ban ngành và H i ng GPMB a phương quan tâm và bàn giao m t b ng d án trong tháng 10/2008. 3. C ng Vũng Áng: - Ban QLDA 85 ch o Nhà th u thi công bãi sau b n xong trư c 30/6/2009. - Công tác n o vét lu ng: ng ý xu t c a Ban 85 giao cho Nhà th u T ng công ty xây d ng công trình ư ng th y th c hi n, yêu c u Nhà th u tăng cư ng thi t b , nhân l c và tài chính áp ng ti n , ưa c ng vào khai thác trong th i gian s m nh t. Trong trư ng h p T ng công ty XDCT ư ng thu không th th c hi n h ng m c trên ph i k p th i báo cáo B i u chuy n cho ơn v khác thi công m b o ti n D án. - ê ch n sóng: Thi công hoàn thành trư c ngày 30/3/2009. 4. D án QL12, o n Vũng Áng - Xóm Sung: B GTVT ã gia h n ti n d án nhi u l n nhưng n nay kh i lư ng thi công còn l i nhi u. Yêu c u Ban QLDA 85 ch o quy t li t các Nhà th u khNn trương thi công ph n ư ng trư c ngày 31/12/2008, riêng 03 c u còn l i xong trư c ngày 30/3/2009. 5. Công tác an toàn giao thông: - Ti p t c tri n khai th c hi n Quy t nh s 1856/2007/Q -TTg ngày 27/12/2007 c a Th tư ng Chính ph b o v hành lang an toàn giao thông ư ng b , ư ng s t. B GTVT s t ch c sơ k t tình hình th c hi n t 1 và tri n khai th c hi n t 2 vào d p cu i năm 2008. - X lý các i m en trên QL1A a ph n t nh Hà Tĩnh: Thành l p oàn công tác, thành ph n g m có: UBND t nh Hà Tĩnh, y ban ATGTQG, C c CSGT ư ng b - ư ng s t, C c ư ng b Vi t Nam ki m tra, rà soát các i m en l p danh sách báo cáo B xem xét quy t nh. 6. V các ki n ngh c a t nh: - D án QL8B: B GTVT ã ưu tiên ưa vào danh sách các tuy n b sung c a d án nâng c p h th ng ư ng b v n vay WB (WB4). - D án QL15A, o n Phúc ng - Khe Giao: giao C c BVN t ch c ki m tra, xu t ngu n v n báo cáo B xem xét quy t nh. - ư ng n i thành ph Hà Tĩnh - Khe Giao: ngh UBND t nh, trên cơ s ý ki n c a Th tư ng Chính ph , có văn b n g i Văn phòng Chính ph và B GTVT v vi c u tư D án. B ng h xu t c a UBND t nh và ưa vào danh sách các d án s d ng v n ngân sách trong giai o n t i. - ư ng ngang n i thành ph Hà Tĩnh - K g - Hương Khê - ư ng H Chí Minh: trên cơ s ý ki n ch o c a Lãnh o B (trong các Thông báo trư c), giao Ban
  3. QLDA ư ng H Chí Minh xem xét ưa vào danh m c các ư ng ngang c a ư ng H Chí Minh. -V xu t giao S GTVT Hà Tĩnh ti p nh n qu n lý d án QL12A Vũng Áng - Xóm Sung: B GTVT s xem xét và quy t nh ơn v ti p nh n qu n lý sau khi d án hoàn thành. - D án nâng c p, c i t o QL8A: Giao V K ho ch u tư ưa vào danh m c các d án s d ng ngu n v n Trái phi u Chính ph t 2. - Các xu t khác: + Di chuy n tr m thu phí QL8A: Giao C c ư ng b Vi t Nam ki m tra và xu t phương án x lý. + Di chuy m tr m thu phí c u B n Th y: B s xem xét gi i quy t sau khi xây d ng xong c u B n Th y II. + Công tác phòng, ch ng bão l t: C c ư ng b Vi t Nam ch o các khu Qu n lý ư ng b chuNn b y nhiên, v t li u, thi t b và nhân l c (xăng d u, r á, máy thi công…) k p th i ng phó khi bão lũ x y ra, không ách t c giao thông do s t l . i v i các o n ông dân sinh s ng, ph i có k ho ch di chuy n dân s m trư c khi có mưa bão (n u c n thi t). 7. Cơ ch ph i, k t h p: ngh UBND t nh ph i h p ch t ch hơn n a v i B GTVT, k p th i có ý ki n xu t, ph n ánh các vư ng m c trong quá trình th c hi n các d án h t ng giao thông trên a bàn t nh c bi t là công tác GPMB, góp ph n thúc Ny phát tri n kinh t , chính tr , xã h i c a t nh Hà Tĩnh. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT xin thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t, tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Các ơn v tham d h p; - Ban QLDA ư ng HCM; - Nhà th u (Ban QLDA 85 sao g i); - Lưu: VT, CG (3) Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản