Thông báo số 419/TB-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
3
download

Thông báo số 419/TB-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 419/TB-BGDĐT về việc tuyển giáo viên sang giảng dạy tại các trường của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 419/TB-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 419/TB-BGD T Hà N i, ngày 29 tháng 06 năm 2009 THÔNG BÁO V VI C TUY N GIÁO VIÊN SANG GI NG D Y T I CÁC TRƯ NG C A CHDCND LÀO Kính g i: - Các S Giáo d c và ào t o - Trư ng Ph thông vùng cao Vi t B c - Trư ng H u ngh 80 - Trư ng B túc văn hóa H u ngh Th c hi n Hi p nh v h p tác kinh t , văn hóa, khoa h c k thu t năm 2009 gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa dân ch nhân dân Lào và K ho ch h p tác năm 2009 gi a B Giáo d c và ào t o Vi t Nam v i B Giáo d c Lào, B Giáo d c và ào t o thông báo vi c tuy n giáo viên sang gi ng d y t i các trư ng c a CHDCND Lào năm h c 2009 – 2010 như sau: 1. S lư ng tuy n: B Giáo d c và ào t o tuy n 14 giáo viên cho các trư ng g m: - Giáo viên dành cho Trư ng năng khi u và D b i h c dân t c là 04 giáo viên g m các môn Toán, Lý, Hóa và Ti ng Vi t; - Giáo viên dành cho các trư ng Vi t ki u là 05 giáo viên. Trư ng Vi t ki u Th ô Viêng Chăn, Sa Văn Na Khêt, Kham Mu n, Chăm Pa Săc và Ăt Ta Pư, m i trư ng 01 giáo viên; - Giáo viên dành cho các trư ng dân t c n i trú là 05 giáo viên. Trư ng Chăm Pa S c 02 giáo viên, Trư ng Sa Văn Na Khêt 02 giáo viên và Trư ng U ôm Say 01 giáo viên. 2. i tư ng và tiêu chu n: a) i tư ng: Là giáo viên d y các môn Văn, Toán, Lý, Hóa t i các trư ng thu c các S giáo d c và ào t o và các trư ng tr c thu c B Giáo d c và ào t o (Trư ng Ph thông vùng cao Vi t B c, Trư ng H u ngh 80, Trư ng B túc văn hóa H u Ngh ). b) Tiêu chuNn: - Có phNm ch t chính tr , o c t t; - T t nghi p i h c sư ph m (ưu tiên giáo viên t t nghi p i h c lo i khá, gi i; th c sĩ; ti n sĩ; giáo viên ã t ng gi ng d y, công tác t i CHDCND Lào; giáo viên bi t ti ng Lào; giáo viên có kinh nghi m gi ng d y Ti ng Vi t; giáo viên gi ng d y t i các trư ng chuyên); - Có s c kh e t t, không nói gi ng phương ng ; - Có th i gian tr c ti p gi ng d y 5 năm tr lên;
  2. - tu i dư i 58 ( i v i nam), dư i 53 ( i v i n ). 3. H sơ d tuy n (02 b ) g m có: - ơn xin i gi ng d y t i CHDCND Lào; - B o sao Gi y khai sinh, các văn b ng, ch ng ch ư c c p (có công ch ng h p l ); - B n báo cáo quá trình công tác có xác nh n c a nhà trư ng nơi ang công tác; - Sơ y u lý l ch t thu t (có dán nh và xác nh n c a cơ quan qu n lý tr c ti p); - Gi y ch ng nh n có s c kh e i làm vi c nư c ngoài do Cơ s y t ư c B Y t quy nh c p; - Công văn c a Cơ quan qu n lý (S Giáo d c và ào t o ho c Lãnh o các trư ng tr c thu c B Giáo d c và ào t o) ng ý c i d tuy n. - V i nh ng giáo viên ã tham gia gi ng d y t i CHDCND Lào năm h c 2008-2009 có thêm b n báo cáo quá trình công tác có xác nh n c a nhà trư ng mà mình sang gi ng d y t i CHDNCD Lào, xác nh n c a i s quán Vi t Nam t i Lào); H sơ g i v B Giáo d c và ào t o (V T ch c cán b ) trư c ngày 15/7/2007 B Giáo d c và ào t o ti n hành tuy n ch n và gi i quy t các th t c ti p theo. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - VP Chính ph ( báo cáo); - Ban Tuyên giáo TW ( báo cáo); - B N i v ( báo cáo); - B KH- T, B TC, B NG ( bi t và ph i h p); - SQ VN t i CHDCND Lào ( ph i h p); Ph m Vũ Lu n - Các V HTQT, KH-TC ( ph i h p); - Lưu VT, TCCB.
Đồng bộ tài khoản