Thông báo số 421/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
3
download

Thông báo số 421/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 421/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp với UBND tỉnh Kon Tum do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 421/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 421/TB-BGTVT Hà N i, ngày 12 tháng 09 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG THƯ NG TR C B GIAO THÔNG V N T I NGÔ THNNH C T I CU C H P V I UBND T NH KON TUM Ngày 28/8/2007, t i văn phòng B Giao thông v n t i Th trư ng thư ng tr c Ngô Th nh c ã có bu i làm vi c v i ng chí Tr n Quang Vinh – Phó Ch t ch thư ng tr c UBND t nh Kon Tum v các d án GTVT trên a bàn. Tham d bu i làm vi c, v phía t nh Kon Tum có ng chí Giám c S Giao thông v n t i. V phía B Giao thông v n t i có i di n Lãnh o các cơ quan tr c thu c: V K ho ch u tư, V Tài chính, C c ư ng b Vi t Nam, C c giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình Giao thông, C c Hàng không Vi t Nam và Ban Qu n lý d án ư ng H Chí Minh. Sau khi nghe báo cáo c a T nh và các thành viên trong bu i làm vi c, Th trư ng Ngô Th nh c ã th ng nh t v i ng chí Phó Ch t ch t nh Kon Tum k t lu n như sau: 1. Qu c l 24: - o n qua th xã KonTum (Km 165+057 – Km168+454): ây là o n tuy n n i v i ư ng H Chí Minh, B GTVT th ng nh t ây là m c tiêu quan tr ng c a T nh và s ph i h p v i T nh trong vi c gi i trình ki n ngh Th tư ng Chính ph cho phép s d ng v n c a d án ư ng H Chí Minh tri n khai. Không ch d án ư ng ngang như văn b n s 2966/VPCP- P ngày 02/6/2006 c a Văn phòng Chính ph . Giao V KH T d th o văn b n trình s m; - o n Km 128 – Km 168 + 454: B GTVT ã b trí v n tr n kh i lư ng hoàn thành. 2. Qu c l 14 ( ư ng H Chí Minh): - o n qua th xã Kon Tum: Giao Ban QLDA ư ng H Chí Minh khNn trương tri n khai vi c u th u tư v n; ch o tư v n hoàn thành trư c h sơ 01 gói th u không ph i GPMB kh i công s m vào quý II/2008; Giao C c Giám nh và Qu n lý CLCT GT xem xét, xu t phương án l a ch n th u m t s h ng m c di d i công trình xây d ng Ny nhanh ti n th c hi n d án; - o n qua tr tr n ăk Hà: Giao Ban QLDA ư ng H Chí Minh l p d án u tư; V KH T có văn b n trình Lãnh o B .
  2. - o n t th xã Kon Tum n thành ph Plei Ku: Hai t nh Kon Tum và Gia Lai ngh u tư theo phương th c BOT, quy mô 4 làn xe, v i TM T kho ng 1.000 t , B GTVT th y kh năng hoàn v n c a d án là r t khó và theo k ho ch sau năm 2010 s làm tuy n tránh cao t c; B GTVT th ng nh t v i hai t nh Kon Tum và Gia Lai ph i h p báo cáo Th tư ng Chính ph cho phép u tư giai o n 1 c a ư ng H Chí Minh cho o n này tri n khai ngay theo quy mô 2 làn xe (Bn n = 12m và Bm t = 11m). Giao Ban QLDA ư ng H Chí Minh tách t d án ư ng H Chí Minh o n Tân C nh – Buôn Ma Thu t hình thành d án s m. - o n Ng c H i – ăk Tô: Giao Ban QLDA ư ng H Chí Minh ch o T ng công ty xây d ng công trình giao thông 5 Ny nhanh ti n hoàn thi n thi công công trình, hoàn thành d t i m vào cu i năm 2007 (Như B ã cam k t tr l i c tri). 3. Qu c l 14C o n qua t nh KonTum: Ch trương c a Chính ph là giai o n này ch u tư h th ng c u, c ng m b o thông tuy n trên toàn tuy n qua b n t nh KonTum, Gia Lai, ăk Lăk và ăk Nông. Sau khi k t thúc u tư giai o n 1, B GTVT th ng nh t ph i h p v i các t nh báo Th tư ng Chính ph cho phép ti p t c u tư làm n n và m t ư ng hoàn ch nh toàn tuy n c a giai o n 2. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT xin thông báo n các cơ quan liên quan c a B GTVT và t nh Kon Tum bi t tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Các Th trư ng ( b/c); - T nh y, UBND, S GTVT Kon Tum; - Các ơn v d h p; - Lưu VT, VP, V KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản