Thông báo số 422/TB-VP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
1
download

Thông báo số 422/TB-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 422/TB-VP về việc phân công lãnh đạo văn phòng bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 422/TB-VP

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc VĂN PHÒNG B ******* ***** S : 422/TB-VP Hà N i, ngày 20 tháng 08 năm 2007 THÔNG BÁO V VI C PHÂN CÔNG LÃNH O VĂN PHÒNG B Ngày 07/8/2007, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ã ký ban hành Quy t nh s 2241/Q -BNN-TCCB v vi c h p nh t Văn phòng c a B Thu s n và Văn phòng c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành Văn phòng B thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. ng th i, B trư ng cũng ã ký quy t nh b nhi m ông B ch Qu c Khang - Chánh văn phòng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (B cũ) gi ch c v Chánh Văn phòng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. B cũng ã có văn b n s 4238/TB-BNN-VP ngày 16/8/2007 thông báo ý ki n ch o c a B trư ng v nhi m v c a các ng chí lãnh o các ơn v ã có quy t nh h p nh t. th c hi n ch c năng, nhi m v c a Văn phòng B , Lãnh o Văn phòng ã th ng nh t t m th i phân công nhi m v , ph trách các lĩnh v c công vi c i v i t ng ng chí, c th như sau : 1. ng chí B ch Qu c Khang - Chánh Văn phòng : Ph trách chung; Tr c ti p ph trách các lĩnh v c : Chương trình công tác c a Lãnh o B và giúp B trư ng i u hành công vi c hàng ngày c a B ; công tác báo chí c a B ; công tác T chưc, Cán b c a Văn phòng; công tác Tin h c; Ch t ch H i ng Thi ua khen thư ng, H i ng xét nâng lương c a Văn phòng. Ch o tr c ti p Phòng Hành chính T ch c, Phòng Tin h c. 2. ng chí Nguy n Văn ĩnh - Phó Văn phòng : Ph trách các lĩnh v c công tác : Tài chính k toán; công tác oàn th ; Ch o tr c ti p Phòng Tài chính k toán. 3. ng chí Nguy n Minh Nh n - Phó Văn phòng Ph trách các lĩnh v c công tác; T ng h p; x lý văn b n i, văn b n n thu c nhi m v c a Văn phòng; Quân s - t v cơ quan B ; c i cách hành chính, chương trình ISO c a Văn phòng; Chánh Văn phòng thư ng tr c C i cách hành chính c a B . Ch o tr c ti p Phòng T ng h p, Văn phòng thư ng tr c C i cách hành chính c a B .
  2. 4. ng chí Nguy n H u i p - Phó Văn phòng : Ph trách các lĩnh v c công tác; Qu n tr , Xây d ng cơ b n i v i khu v c s 2 Ng c Hà và các d án do Văn phòng B Nông nghi p và PTNN (B cũ) ang tri n khai; Y t cơ quan; các ho t ng d ch v c a Văn phòng; Ch o tr c ti p Phòng Qu n tr - Y t , oàn xe I, Trung tâm d ch v nông nghi p. 5. ng chí Nguy n Văn Sinh - Phó Văn phòng : Ph trách các lĩnh v c công tác : Hành chính, Văn thư, Lưu tr thu c nhi m v c a Văn phòng t i s 2 Ng c Hà; công tác Tang l . Ch o tr c ti p Phòng Lưu tr . 6. ng chí Nguy n H u Khương - Chánh Văn phòng B Thu s n (B cũ) : Ti p t c ph trách i u hành chung các ho t ng thu c nhi m v c a Văn phòng t i cơ s s 10 - 12 Nguy n Công Hoan. Tr c ti p ph trách các lĩnh v c Hành chính, T ng h p, xây d ng cơ b n t i cơ s 10 - 12 Nguy n Công Hoan; các n i dung chi tiêu ph c v ho t ng thu c nhi m v c a Văn phòng B t i cơ s s 10 - 12 Nguy n Công Hoan. 7. ng chí inh Ng c Anh - Phó Văn phòng : Ph trách các lĩnh v c công tác Qu n tr , B o v thu c nhi m v c a Văn phòng B t i cơ s s 10 - 12 Nguy n Công Hoan. 8. ng chí Nguy n M nh Hùng - Phó Văn phòng : Ph trách các lĩnh v c công tác Văn thư, Lưu tr thu c nhi m v c a Văn phòng B t i cơ s s 10 - 12 Nguy n Công Hoan. Ch o tr c ti p Phòng Thi ua Tuyên truy n Tri n lãm. 9. ng chí Ngô ông H i - Phó Văn phòng : Trư ng Cơ quan i di n Văn phòng B t i Thành ph H Chí Minh; Ch o tr c ti p Cơ quan i di n Văn phòng B t i Thành ph H Chí Minh (cơ s 135 Pasteur); Trung tâm D ch v thương m i nông nghi p phía Nam. 10. ng chí Tr n Phú Tùng - Phó Văn phòng : Phó trư ng Cơ quan i di n Văn phòng B t i Thành ph H Chí Minh; Tr c ti p qu n lý và i u hành các ho t ng thu c nhi m v c a Văn phòng B t i cơ s 30 Hàm Nghi - Qu n I - Thành ph H Chí Minh.
  3. Ngoài ra, các ng chí Lãnh o Văn phòng có trách nhi m th c hi n các nhi m v khác theo yêu c u c a Lãnh o B , ho c do Chánh Văn phòng phân công. Khi có ng chí Lãnh o Văn phòng i v ng, Chánh Văn phòng phân công ng chí Lãnh o khác gi i quy t thay công vi c c a ng chí i v ng. S phân công trên ư c th c hi n t ngày 20/8/2007. Trong quá trình th c hi n, n u có v n chưa phù h p, s ư c i u ch nh k p th i. Văn phòng B xin thông báo các ơn v bi t, ph i h p trong công tác. CHÁNH VĂN PHÒNG B ch Qu c Khang
Đồng bộ tài khoản