Thông báo số 424/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
1
download

Thông báo số 424/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 424/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại buổi làm việc với lãnh đạo Trà Vinh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 424/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 424/TB-BGTVT Hà N i, ngày 17 tháng 09 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O TRÀ VINH Ngày 06/9/2007, B trư ng B GTVT ã thăm và làm vi c v i lãnh o t nh Trà Vinh v công tác giao thông trên a bàn. Tham s cu c h p v phía t nh Trà Vinh ng chí Nguy n Thanh Bình – Bí thư T nh y, Ch t ch H ND, ng chí Nguy n Văn Phong – Phó Ch t ch UBND t nh, Lãnh o S K ho ch u tư, S GTVT, TC, Công an, Ban ATGT và các ban, ngành khác c a T nh. V phía B GTVT có Chánh Văn phòng B , V trư ng V K ho ch u tư, V trư ng V V n t i, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Phó C c trư ng C c Hàng h i VN, C c ư ng sông Vi t Nam, T ng giám c các ban QLDA 1, 9, M Thu n, phóng viên Báo GTVT, Báo B n ư ng. Sau khi nghe ý ki n c a các i bi u d h p ki m i m tình hình th c hi n Thông báo k t lu n s 355/TB-BGTVT ngày 01/8/2007, B trư ng ã th ng nh t v i lãnh o t nh Trà Vinh k t lu n như sau: I. Trà Vinh là t nh còn g p nhi u khó khăn v kinh t , ngu n v n u tư cho h t ng giao thông chưa nhi u, thi u ng b . Vì v y, vi c xây d ng các công trình giao thông nh m ph c v phát tri n kinh t , xã h i c a a phương là c n thi t và c p bách. B Giao thông v n t i kh ng nh ti p t c ng h và quan tâm ưu tiên u tư cho Trà Vinh áp ng cơ b n nhu c u phát tri n m ng lư i giao thông c a t nh. II. Các k t lu n c a Lãnh o B và T nh ã ư c các cơ quan, ơn v liên quan c a hai bên tri n khai và bư c u ã có k t qu nhưng còn ch m. Vì v y, B yêu c u: 1. i v i QL 53: - o n Km56 – Km 60+610 và o n Km130-Km139: S d ng ngu n v n WB 5. B ã có văn b n 5095/BGTVT-KH T ngày 18/8/2007 g i Th tư ng Chính ph ki n ngh không th c hi n thi t k cơ s trong n i dung d án u tư xây d ng công trình giao thông s d ng v n ODA. Sau khi có s ch p thu n c a Th tư ng d án m i có th ti p t c tri n khai. Ban QLDA1 chuNn b và ph n u kh i công gi a năm 2008 - o n Km67-Km114 và Km 1139-Km168: C c ư ng b khNn trương trình B cho phép i u ch nh d án B phê duy t làm cơ s cho T nh th c hi n các bư c ti p theo, B và T nh s ph i h p tìm ngu n v n.
  2. - o n C u Ba Si (Trà Vinh) – Long H (Vĩnh Long): C c ư ng b trình B cho phép l p d án u tư. 2. Các v n v phà i Ngãi, c u C Chiên, các d án c ng và lu ng tàu Kênh Quan Chánh B : các cơ quan có liên quan ti p t c tri n khai theo Thông báo k t lu n trên. III. V M T S KI N NGHN M I C A T NH 1. i v i QL 54: B và T nh ph h p có văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph cho ng 107,093 t ng c a KH 2008, Các cơ quan tham mưu c a B s m trình B phê duy t các gói còn l i 2. i v i QL60: B ng ý b trí b sung 20,893 t ng hoàn thành d án. 3. V ngh c a T nh cho phép ch nh th u tư v n l p d án và s d ng l i h sơ d án ã duy t i u ch nh TM T d án i v i o n Trà Vinh – Long Toàn và nh An – T p Sơn: T nh c n th c hi n theo quy nh hi n hành. 4. Ki n ngh c a T nh liên quan n công tác qu n lý lo i xe ho t ng h p ng thuê bao theo Quy t nh 16/2007/Q -BGTVT và quy nh v ào t o, c p ch ng ch hành ngh cho nhân viên ph c v v n t i: B giao V V n t i nghiên c u và xu t. IV. TRI N KHAI NGHN QUY T 32. B GTVT ánh giá cao nh ng k t qu Trà Vinh ã t ư c v công tác m b o tr t t ATGT trong 8 tháng u năm 2007, Trà Vinh là m t trong s ít các t nh, thành gi m ư c c 3 tiêu chí TNGT so v i cùng kỳ năm trư c. Tuy nhiên th c hi n ch tiêu gi m 10-12% mà Chính ph t ra, B GTVT ngh Lãnh o T nh ch o các c p ng, chính quy n, oàn th xã h i ti p t c tri n khai m nh m Ngh quy t 32 c a Chính ph , trong ó tr ng tâm là: 1. Ny m nh công tác giáo d c, ph bi n, tuyên truy n pháp lu t v giao thông ( c bi t là quy nh b t bu c i mũ b o hi m khi tham gia giao thông trên xe mô tô, xe g n máy) ngư i dân hi u và ch p hành t t lu t l giao thông; tăng cư ng công tác ki m tra, ki m soát vi c ch p hành lu t l giao thông ư ng b , ư ng th y cũng như công tác qu n lý phương ti n, hoàn thành chương trình t ng ki m tra phương ti n th y n i a, xây d ng l trình ăng ký phương ti n th y và c p ch ng ch i u khi n phương ti n th y; ph bi n, tuyên truy n ph i i ôi v i x ph t nghiêm các hành vi vi ph m pháp lu t ATGT; T nh c n giao nhi m v cho chính quy n và công an c p xã, phư ng làm h t nhân th c hi n công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v giao thông và x ph t vi ph m. 2. Chú tr ng u tư hi n i hóa các cơ s ào t o lái xe, nâng cao ch t lư ng ào t o, sát h ch, c p GPLX; 3. u tư k t c u HTGT ph i g n li n v i t ch c giao thông t t nh m nâng cao hi u qu u tư và gi m thi u TNGT, phát tri n giao thông công c ng, gi m phương ti n giao thông cá nhân; ra các bi n pháp có hi u qu qu n lý v n t i xe khách, xe t i ư ng dài….
  3. 4. S m xác nh, x lý các i m en và các v trí ti m Nn nguy cơ gây t i nan giao thông; 5. Tăng cư ng hơn n a công tác b o v hành lang an toàn giao thông ư ng b , s m l p quy ho ch chi ti t các i m u n i khu công nghi p, dân cư, tr m xăng…. vào các qu c l và th a thu n v i B GTVT. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TT Ngô Th nh c ( b/c); - T nh y, UBND t nh Trà Vinh; - Các ơn v d h p; - Lưu VT, Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản