Thông báo số 426/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Thông báo số 426/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 426/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thẩm định dự án nâng cấp mở rộng QL 1a đoạn qua thị xã Tân An và dự án đầu tư xây dựng đường Mỏ Vẹt – Bình Hiệp thuộc tuyến N1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 426/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 426/TB-BGTVT Hà N i, ngày 26 tháng 09 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P TH M NNH D ÁN NÂNG C P M R NG QL 1A O N QUA THN XÃ TÂN AN VÀ D ÁN U TƯ XÂY D NG Ư NG M V T – BÌNH HI P THU C TUY N N1 Ngày 12 tháng 9 năm 2008 t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c ch trì cu c h p thNm nh d án nâng c p m r ng QL 1A o n qua th xã Tân An và d án u tư xây d ng ư ng M V t – Bình Hi p thu c tuy n N1. Tham d cu c h p g m có Lãnh o và chuyên viên các cơ quan: V KH T; V KHCN, V Tài chính, V H t ng, C c QLXD&CLCTGT, C c BVN, S GTVT Long An, Công ty tư v n thi t k giao thông v n t i phía Nam (TEDIS), Vi n công ngh xây d ng c u ư ng phía Nam. Sau khi nghe các Tư v n báo cáo, các i bi u tham d cu c h p phát bi u ý ki n, Th trư ng Ngô Th nh c k t lu n như sau: 1. V d án nâng c p m r ng QL1 o n qua th xã Tân An: o n Km1945+275 – Km 1950 + 677 c a QL 1 i qua trung tâm th xã Tân An trư c ây ã ư c u tư trong d án nâng c p QL 1 o n Tp H Chí Minh – C n Thơ (D án WB1). Tuy nhiên như các o n tuy n khác, o n này trư c ây ch u tư v i quy mô 4 làn xe, h th ng thoát nư c u tư chưa hoàn ch nh. Trong nh ng năm g n ây, v i vai trò là m t ô th v tinh c a TP HCM n m trong khu v c kinh t tr ng i m phía Nam, phía B c và phía Nam th xã Tân An ã hình thành nhi u khu ô th và khu công nghi p. Ngoài ra, lư ng hàng hóa v n t i ư ng sông cũng t p trung r t l n khu v c này do các t nh mi n Tây có r t ít c ng bi n. Do nh ng v n nêu trên nên lưu lư ng c c b qua khu v c này tương i l n. M c dù nh ng năm 2002, do lưu lư ng qua khu v c này tương i l n, B GTVT ã u tư tuy n tránh Tân An v i quy mô h n ch , nhưng n nay ã xu t hi n hi n tư ng ách t c c c b . Căn c n i dung t i Thông báo s 472/TB-BGTVT ngày 11/10/2007 v k t lu n c a B trư ng B GTVT t i bu i làm vi c v i Lãnh o UBND t nh Long An, B GTVT th ng nh t ch trương m r ng QL 1 o n qua th xã Tân An trên nguyên t c: - B GTVT u tư ph n m r ng m t ư ng và h th ng thoát nư c; UBND t nh Long An u tư ph n v a hè, cây xanh, chi u sáng và GPMB phù h p v i các quy nh c a Lu t ngân sách và các Ngh nh v qu n lý u tư. - Quy mô: M r ng ph n ư ng v i quy mô 6 làn xe (6x3,5m), có gi i phân cách gi a (2m), v a hè (2x3,5m), chi u sáng, cây xanh.
  2. - Ch u tư ch o Tư v n hoàn ch nh h sơ trình B , lưu ý phân khai kh i lư ng do B và t nh u tư. Trên cơ s ó, V KH T d th o văn b n th a thu n chính th c v i UBND t nh Long An làm cơ s quy t nh u tư d án. - V c u Tân An hi n h u: Vi c u tư xây d ng m i m t c u Tân An ngay gi a khu ô th là không h p lý, trư c m t s d ng c u hi u h u. Yêu c u C c ư ng b VN ánh giá ch t lư ng, có gi i pháp tăng cư ng m b o khai thác bình thư ng. 2. D án xây d ng tuy n M V t – Bình Hi p thu c d án xây d ng tuy n N1: - o n M V t – Bình Hi p là m t ph n c a t ng th tuy n hành lang biên gi i N1. Quy mô, hư ng tuy n ã ư c B GTVT thông qua trong báo cáo u kỳ t i thông báo s 531/TB-BGTVT ngày 14/10/2004. - Yêu c u Ch u tư ch o Tư v n c p nh t TM T, b sung các th a thu n v i B NN & PTNT v cao và khNu thoát lũ. - Trong báo cáo cu i kỳ c n nghiên c u các nh hư ng xói l tuy n do tác ng c a sóng i v i nh ng o n ch y c p sát b kênh, các gi i pháp gia c mái ta luy. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - Th trư ng Ngô Th nh c( báo cáo); - Các ơn v tham d h p; - Lưu: VT, KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản