Thông báo số 433/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
32
lượt xem
1
download

Thông báo số 433/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 433/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại buổi làm việc với lãnh đạo Bình Thuận do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 433/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 433/TB-BGTVT Hà N i, ngày 17 tháng 09 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O BÌNH THU N Ngày 08/9/2007, B trư ng B GTVT ã thăm và làm vi c v i lãnh o t nh Bình Thu n v công tác giao thông trên a bàn. Tham d cu c h p v phía Bình Thu n có ng chí Huỳnh Văn Tí – Bí thư T nh y, ng chí H Dũng Nh t – Phó Ch t ch UBND T nh, Lãnh o S K ho ch u tư, S GTVT, TC, Công an, Ban ATGT và các ban, ngành khác c a T nh. V phía B GTVT có Chánh Văn phòng B , V trư ng V K ho ch u tư, V trư ng V V n t i, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Phó C c trư ng C c Hàng h i VN, phóng viên Báo GTVT, Báo B n ư ng. Sau khi nghe ý ki n c a các i bi u d h p ki m i m tình hình th c hi n Thông báo k t lu n s 383/TB-BGTVT ngày 23/8/2006, 619/TB-BGTVT ngày 12/12/2006, 381/TB-BGTVT ngày 15/8/2007, B trư ng ã th ng nh t v i lãnh o Bình Thu n k t lu n như sau: I. B GTVT vui m ng trư c nh ng thành t u trong s nghi p phát tri n kinh t xã h i c a T nh và ánh giá cao vi c T nh ã ch ng i trư c m t bư c v u tư k t c u h t ng giao thông làm cơ s phát tri n công nghi p, du l ch t ó tái u tư cho h t ng giao thông. Tuy nhiên, k t c u h t ng giao thông và phương th c v n t i còn t n t i b t c p chưa áp ng yêu c u CNH, H H c a t nh. B GTVT mong mu n ti p t c ph i h p ch t ch v i Bình Thu n phát tri n GTVT t o ti n Ny nhanh phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. II. Các k t lu n c a Lãnh o B và T nh ã ư c các cơ quan, ơn v liên quan c a hai bên tích c c tri n khai và có k t qu . Tuy nhiên v n còn m t s v n không ư c th c hi n theo ti n như vi c D án ga Phan Thi t m i ang giai o n l p phương án b i thư ng GPMB, chưa thi công ư c theo ch o c a B … III. V M T S KI N NGHN M I HO C KI N NGHN L I C A T NH 1. Ny nhanh ti n tri n khai d án di d i ga Phan Thi t ng th i b trí ngu n v n u tư nâng c p o n Phan Thi t – Mư ng Láng m b o an toàn và nâng t c tàu ch y trên o n này, phát huy hi u qu u tư: D án ga Phan Thi t m i bao g m c h p ph n nâng c p o n Phan Thi t – Mư ng Mán. B giao TCT ư ng s t ch o Ny nhanh ti n d án và b trí ngu n v n u tư.
  2. 2. B GTVT thu x p HTGT c a Bình Thu n (qu c l , t nh l và GTNT) ư c hư ng l i t ngu n tài tr ODA: Giao V KH T lưu ý và gi i quy t s m khi có i u ki n. 3. u tư c ng Phú Quý giai o n 2: T nh báo cáo Th tư ng Chính ph , B s có văn b n ng h . 4. Nâng c p QL 55: Hi n nay m t s o n ang ư c s a ch a b ng ngu n v n duy tu s a ch a ư ng b ; giao V KH T Ny nhanh th t c phê duy t d án o n t Km 158 + 500 n Km 186 + 868 và báo cáo Th tư ng Chính ph b trí v n k ho ch năm 2008 tri n khai trư c. 5. Quy ho ch sân bay Phan Thi t: B giao C c Hàng không b sung c p nh t quy ho ch và tìm ngu n v n tri n khai, k c BOT. 6. Công b quy ho ch c ng nư c sâu Kê Gà và c ng Vĩnh Tân: C c Hàng h i VN ã c p nh t, b sung, s trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 7. X lý m t s i m giao c t gi a ư ng b và ư ng s t trên QL28: Giao C c ư ng b VN ch o TG Khu QL B 7 nghiên c u, xu t. 8. Trang b h th ng c nh báo t ng ho c có ngư i gác i v i ư ng ngang t i Km 1550+510 (Phan Thi t – Hàm C n, T 718): Giao TCT ư ng s t gi i quy t. 9. Các ki n ngh khác v v n t i và v ATGT t i văn b n 120/UBND- TQH ngày 07/9/2007 c a t nh Bình Thu n: Giao V V n t i, Văn phòng UBATGTQG nghiên c u và gi i quy t. IV. TRI N KHAI NGHN QUY T 32. Tình hình tr t t ATGT t i Bình Thu n di n bi n x u, 8 tháng u năm 2007 c 3 tiêu chí v ATGT u tăng, c bi t t l gia tăng s ngư i ch t r t cao (tăng 49 ngư i, 26,8%) cao so v i cùng kỳ năm 2006. B GTVT ngh Lãnh o T nh ch o các c p ng, chính quy n, oàn th xã h i t T nh n xã, phư ng t p trung tri n khai m nh m Ngh quy t 32 c a Chính ph , trong ó tr ng tâm là: 1. Ny m nh công tác giáo d c, ph bi n, tuyên truy n pháp lu t v giao thông ( c bi t là quy nh b t bu c i mũ b o hi m khi tham gia giao thông trên xe mô tô, xe g n máy) ngư i dân hi u và ch p hành t t lu t l giao thông; nâng cao ý th c trách nhi m, o c c a ngư i lái xe; tăng cư ng công tác ki m tra, ki m soát vi c ch p hành lu t l giao thông ư ng b , ư ng th y cũng như công tác qu n lý phương ti n, hoàn thành chương trình t ng ki m tra phương ti n th y n i a, xây d ng l trình ăng ký phương ti n th y và c p ch ng ch i u khi n phương ti n th y; ph bi n, tuyên truy n ph i i ôi v i x ph t nghiêm các hành vi vi ph m pháp lu t ATGT; T nh c n giao nhi m v cho chính quy n và công an c p xã, phư ng làm h t nhân th c hi n công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v giao thông và x ph t vi ph m; 2. Chú tr ng u tư hi n i hóa các cơ s ào t o lái xe, nâng cao ch t lư ng ào t o, sát h ch, c p GPLX.
  3. 3. u tư k t c u HTGT ph i g n li n v i t ch c giao thông t t nh m nâng cao hi u qu u tư và gi m thi u TNGT, ti p t c nghiên c u phân lu ng giao thông n u i u ki n cho phép; phát tri n giao thông công c ng, gi m phương ti n giao thông cá nhân; ra các bi n pháp có hi u qu qu n lý v n t i xe khách, xe t i ư ng dài …; 4. S m xác nh, x lý các i m en theo úng tiêu chí hi n hành và các v trí ti m Nn nguy cơ gây tai n n giao thông. 5. Tăng cư ng hơn n a công tác b o v hành lang an toàn giao thông ư ng b , nâng cao vai trò, trách nhi m c a chính quy n a phương các c p và Thanh tra giao thông; s m l p quy ho ch chi ti t các i m u n i khu công nghi p, dân cư, tr m xăng … vào các qu c l và th a thu n v i B GTVT theo quy nh t i Ngh quy t 32 c a Chính ph . V. CƠ CH TH C HI N 1. B và t nh giao các cơ quan, ơn v có liên quan ti p t c khNn trương tri n khai nhi m v ư c giao t i thông báo này cũng như các thông báo s 392/TB-BGTVT ngày 24/8/2006, 146/TB-BGTVT ngày 06/4/2007 … 2. V k ho ch u tư làm u m i c a B , S Giao thông v n t i làm u m i c a T nh hàng quý ki m i m l i tình hình th c hi n thông báo k t lu n này cũng như các ý ki n ch o liên quan, báo cáo B và lãnh o T nh k t qu th c hi n, ki n ngh xu t n u có. 3. 6 tháng ho c 1 năm, Lãnh o B GTVT và T nh h p ki m i m tình hình th c hi n và xem xét các v n m i phát sinh. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - TT Ngô Th nh c ( báo cáo); - T nh y, UBND t nh Bình Thu n; - Các ơn v d h p; - C c ư ng s t, TCT ư ng s t; - C c HKVN - VP UBATGTQG; Nguy n Văn Công - Lưu VT.
Đồng bộ tài khoản